Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Tvätthall

Detta krav ska ställas för att minska risken att oljebaserade produkter hamnar i vatten och vattendrag. Vilket kan ske om fordon tvättas i miljöer utan slam- och oljeavskiljare.  Enligt miljöbalken måste tvätthalls verksamhet ha slam- och oljeavskiljare till avloppet.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10207: 2

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
Fordonen ska tvättas i tvätthall som har slam- och oljeavskiljare och efterföljande rening med krav på provtagning från kommun eller miljöförvaltningen i den berörda kommunen. Efterföljande rening kan uteslutas om provtagning visar att mängdkraven enligt SS-EN-858-2 uppfylls.

Årligt intyg på att anläggningen har slam- och oljeavskiljare och efterföljande rening. Analysresultat från provtagning och godkänt intyg från miljöförvaltningen att anläggningen är utan anmärkning.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10207: 2

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
Tvätthall som används för ordinarie fordonstvätt ska uppfylla de obligatoriska produktspecifika kriterierna för Svanen (Kap 1-2, O1-O19), miljömärkning av fordonstvättar version 3.0 eller senare.

Förslag till bevis

Svanens miljömärkningslicens eller motsvarande som visar att kriterierna uppfylls.
Observera att få tvättar uppfyller dessa krav och en lokal marknadsanalys måste därmed alltid göras innan kravet ställs.
Observera att få tvättar uppfyller dessa krav och en lokal marknadsanalys måste därmed alltid göras innan kravet ställs.
Observera att få tvättar uppfyller dessa krav och en lokal marknadsanalys måste därmed alltid göras innan kravet ställs.Observera att det finns relativt få tvättar som uppfyller dessa krav och en lokal marknadsanalys alltid bör göras innan detta krav ställs.
Undersökningar som gjorts på avloppsvatten från fordonstvättar visar att utsläppshalter och utsläppsmängder kan variera kraftigt. De stora variationerna beror till stor del på val av tvättkemikalier, skötsel av slam- och oljeavskiljare och andra reningsanläggningar, provtagningsmetodik, förekomst av andra anslutna verksamheter såsom verkstadsavlopp med mera1. Det är därmed viktigt att tvätt av fordon sker i tvätthallar som är anpassade för sådan verksamhet så att de ämnen som används vid tvätten tas om hand på rätt sätt.

1 Naturvårdsverket Branschfakta fordonstvättar 2005.

Undersökningar som gjorts på avloppsvatten från fordonstvättar visar att utsläppshalter och utsläppsmängder kan variera kraftigt. De stora variationerna beror till stor del på val av tvättkemikalier, skötsel av slam- och oljeavskiljare och andra reningsanläggningar, provtagningsmetodik, förekomst av andra anslutna verksamheter såsom verkstadsavlopp med mera1. Det är därmed viktigt att tvätt av fordon sker i tvätthallar som är anpassade för sådan verksamhet så att de ämnen som används vid tvätten tas om hand på rätt sätt.

1 Naturvårdsverket Branschfakta fordonstvättar 2005.

Undersökningar som gjorts på avloppsvatten från fordonstvättar visar att utsläppshalter och utsläppsmängder kan variera kraftigt. De stora variationerna beror till stor del på val av tvättkemikalier, skötsel av slam- och oljeavskiljare och andra reningsanläggningar, provtagningsmetodik, förekomst av andra anslutna verksamheter såsom verkstadsavlopp med mera1. Det är därmed viktigt att tvätt av fordon sker i tvätthallar som är anpassade för sådan verksamhet så att de ämnen som används vid tvätten tas om hand på rätt sätt.

1 Naturvårdsverket Branschfakta fordonstvättar 2005.

  • KravID: 10207: 2
  • Versionsdatum: 2016-09-06
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.