Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Buller
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Produktundergrupp

Specialfordon

Marknaden för specialfordon är begränsat och det finns få fordon som drivs med andra drivmedel än fossila drivmedel. Därför är det viktigt att ställa krav som leder till minskning av koldioxidutsläpp från dessa fordon. Utvecklingen går dock mot ökad användning av förnybara bränslen.

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Buller
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Omfattning

Kriterierna omfattar samhällsbetalda resor med specialfordon. Med Specialfordon avses sådant fordon som är anpassat och lämpligt för persontransporter av både rullstolsburna och gående resenärer såväl med som utan funktionshinder. Definitionen för specialfordon är:
ett motorfordon med minst fyra hjul för persontransport med högst åtta säten utöver förarsätet. Alla fordon ska vara av låggolvstyp, sänkbara samt ha minst en rullstolsplats (klass 1 har 2 rullstolsplatser och klass 4 har en rullstolsplats). Fordonen är tänkta att användas i all kollektivtrafik; taxi, buss, flexlinjer med flera användningssätt.

Ingående krav

Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD