Giftfri förskola

English version

Kravpaketet Giftfri förskola ger stöd till de kommuner och andra organisationer som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.

Läs mer

Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen är till viss del begränsade genom EU:s kemikalielagstiftning Reach eller genom olika produktförordningar, men för att nå en giftfri miljö behövs andra styrmedel än lagstiftning. Som hälsofarliga ämnen räknas ämnen med cancerframkallande, mutagena, reproduktionsskadliga och hormonstörande egenskaper, men för många ämnen saknas kunskap om deras farliga egenskaper. När det gäller olika ämnens samverkande effekter (den så kallade cocktaileffekten) är kunskapen mycket bristfällig. Nya rön om ämnens hälso- och miljöegenskaper och effekter kommer hela tiden. Enligt Kemikalieinspektionen är barn särskilt känsliga för de effekter som kan uppstå vid exponering för dessa typer av ämnen.

Kravpaketet hjälper organisationen att ställa relevanta kemikaliekrav utöver lagstiftningsnivå på de produkter som upphandlas till förskolan.

Ibland ingår produkter som upphandlas till förskolan i större avtalsområden som kommunen har, till exempel kontorsmateriel eller livsmedel. Om man väljer att använda kraven på hela avtalsområdet, och inte bara på produkter som är avsedda för användning i förskolor, bör man göra en marknadsundersökning för att försäkra sig om att det finns produkter som uppfyller kraven.