Miljömål

Innehåll av flamskyddsmedel i leksaker och hobbymaterial

English version

Flamskyddsmedel kan vara miljö- och hälsofarliga. Genom att använda kravet undviks sådana.

Teknisk specifikation KravID: 11034: 2

Produkter1 av textil2, i det offererade sortimentet ska inte innehålla kemiska flamskyddsmedel. 

1Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

2Med textil avses här produkter som består av minst 80 viktprocent textilfibrer i enlighet med artikel 2, 3 samt bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011

Leverantören ska kunna visa att kravet är uppfyllt genom något av exempelvis följande: 

  • Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis: 

Licens enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för Textilier, skinn och läder, version 4

Licens enligt Bra Miljöval för Textilier, 2012

Licens enligt GOTS, version 5.0 2017

  • Leverantören bifogar en leverantörsförsäkran i sitt anbud om att kemiska flamskyddsmedel inte ingår i produkten. Försäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare för leverantören. Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation om den upphandlande myndigheten begär det.
  • Teknisk dokumentation (exempelvis produktinformation) där det framgår att produkten inte innehåller kemiska flamskyddsmedel.
  • Annat bevis som visar att kravet uppfylls.

Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Många flamskyddsmedel har visats vara giftiga för människa och miljö och flera är nu förbjudna. Flera olika flamskyddsmedel har påvisats i blod, bröstmjölk och urin1. Det förekommer ersättare till de förbjudna flamskyddsmedlen som inte alltid är lika väl undersökta och de biologiska effekterna av dessa är då inte utredda.

Eftersom användningen av öppen eld i form av t.ex. levande ljus i förskolan är begränsad så är det inte nödvändigt att utsätta barnen för de farliga kemikalier som flamskydd ofta innebär för att avhjälpa en risk som redan är minimerad. Genom medvetenhet och förebyggande åtgärder kan brandrisker och behovet av flamskyddsmedel minskas ännu mer. Ull är mer flamhärdigt än bomull och behovet av flamskyddsmedel för att uppnå en viss brandklass är därför inte lika högt i ull. Syntetfibrer smälter när de brinner. Formen på materialet har också betydelse, ett "fluffigt" tyg brinner lättare än ett tyg som är tjockt och tätt vävt. Mer om flamskydd och systematiskt brandskyddsarbete finns att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap2. Kemikalieinspektionen har testat för de förbjudna flamskyddsmedlen och har i vissa fall funnit att flamskyddsmedel kan förekomma i leksaker och testar för dessa i sina tillsynsprojekt.

Totalt sett finns det flera hundra olika flamskyddsmedel och de halogenerade flamskyddsmedlen har särskilt uppmärksammats då flera ämnen i den gruppen har visat sig vara svårnedbrytbara, bioackumulerande och hälsoskadliga.

  • KravID: 11034: 2
  • Versionsdatum: 2019-06-20
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2019-06-20, Krav ID 11034:2: Undantaget för ämnen som är tillåtna som tillsatser i mat har tagits bort.
2017-08-21, Krav ID 11034:1: Uppdatering av kravet.
2015-05-04, Krav ID 11034: Ursprunglig version.