Miljömål

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i leksaker och hobbymaterial

English version

Baskrav: Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Läs mer

Avancerat krav: Genom detta krav minimeras innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EUs kemikalielagstiftning Reach.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11038: 1
Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) och som finns i offererade produkter1 i halter över 0,1vikts% (1000mg/kg) per ämne, ges till den upphandlande myndigheten. Med 0,1vikts% avses varje individuell del av en vara2.

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska den upphandlande myndigheten underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. Detta ska ske inom sex månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning.

1 Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

2 Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.

  • En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1vikts% (1000mg/kg) i respektive offererad produkt.
    Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta (det krävs då ingen lista).

Informationen ska baseras på teknisk dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad) från tillverkare och materialleverantörer, och innehållstester om nödvändigt (i enlighet med rekommendationer i Kemikalieinspektionens "Vägledning för leverantörer av varor").

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11038: 1
Offererade produkter1 ska inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 0,1 vikts% (1000mg/kg) per ämne. Med 0,1vikts% avses varje individuell del av en vara2.

Om nya ämnen förs upp på förteckningen under avtalstiden, ska leverantören senast 6 månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut.

1Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

2Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.

Förslag till bevis

Leverantörsförsäkran, som ska vara baserad på teknisk dokumentation från leverantörer och materialtillverkare, och innehållstester (i enlighet med rekommendationer i Kemikalieinspektionens "Vägledning för leverantörer av varor").

För att uppfylla detta krav bör anbudsgivaren ha ett fungerande kvalitetsledningssystem där kemikaliekontroll ingår. Även den upphandlande myndigheten bör ha ett fungerande kemikaliearbete och resurser för att hantera och följa upp inkommande information. 

Att lämna information om ämnen på kandidatförteckningen är ett lagkrav när det gäller försäljning till en yrkesmässig kund (en upphandlande myndighet räknas in i denna definition). Kravet ställs för att säkra efterlevnad av lagstiftningen.

För att uppfylla detta krav bör anbudsgivaren ha ett fungerande kvalitetsledningssystem där kemikaliekontroll ingår. Även den upphandlande myndigheten bör ha ett fungerande kemikaliearbete och resurser för att hantera och följa upp inkommande information.

Baskravet och det avancerade kravet kan inte användas tillsammans.

kandidatförteckningen (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i EU:s kemikalielagstiftning Reach förs så kallade "särskilt farliga ämnen" upp (Substances of very high concern, SVHC). Detta är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De kan komma att inkluderas på tillståndslistan (bilaga XIV i Reach) varför en tidig utfasning är att föredra. Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet, två gånger per år. Den senaste förteckningen finns på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echas webbplats.

Det är viktigt att ställa detta krav eftersom det förekommer att medvetenheten angående lagkravet är låg i vissa branscher enligt Kemikalieinspektionens rapport, Tillsyn 5/12. Tillgång till information om innehåll av ämnen på kandidatförteckningen möjliggör ett aktivt produktval i avropsskedet alternativt utfasning ur verksamheten. Ett sätt för anbudsgivaren att uppfylla kravet är att arbeta enligt metodbeskrivningen i Kemikalieinspektionens Vägledning för leverantörer av varor vid inventering och kontroll av ämnen i sina varor.

kandidatförteckningen (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i EU:s kemikalielagstiftning Reach förs så kallade "särskilt farliga ämnen" upp (Substances of very high concern, SVHC). Detta är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De kan komma att inkluderas på tillståndslistan (bilaga XIV i Reach) varför en tidig utfasning är att föredra. Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet, ca två gånger per år. Den senaste förteckningen finns på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echas webbplats.

Kravet innebär att ämnen som finns på kandidatförteckningen inte får förekomma i de offererade produkterna i halter över 0,1vikts% (1000mg/kg) per ämne. Ett sätt för anbudsgivaren att uppfylla kravet är att arbeta enligt metodbeskrivningen i Kemikalieinspektionens "Vägledning för leverantörer av varor" vid inventering och kontroll av ämnen i sina varor.

  • KravID: 11038: 1
  • Versionsdatum: 2016-06-30
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.