Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser

Ytbehandling av trä, plast och/eller metall

English version

Baskrav och spjutspetskrav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla farliga ämnen som till exempel kan orsaka cancer, skador på arvsmassan, försämrad fertilitet och fosterskador. Detta krav bidrar till att minska användningen av dessa produkter.

Läs mer

Avancerat krav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla flyktiga organiska ämnen (VOC), som bland annat bidrar till växthuseffekten och till bildandet av marknära ozon, detta krav bidrar till att minska användningen av dessa ämnen.

Teknisk specifikation KravID: 10028: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Offererade produkter ska inte vara ytbehandlade med sådana produkter som är klassificerade, antingen i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen (1272/2008)1.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning

Faroklass

Faroangivelse

Akut toxicitet

(kategorier 1-3)

H300, H301, H310, H311, H330, H331

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

(kategori 1)

H3702

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (kategori 1)

H3722

Cancerframkallande

H3503, H351

Mutagen

H340, H341

Reproduktionstoxisk

H3603, H3613

Luftvägssensibilisering

H334

Farligt för vattenmiljön

H400, H410, H411

Om det av tekniska skäl, till exempel spritdesinfektionskrav på ytan, krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkta som miljöfarliga enligt ovanstående, accepteras det om tillförd mängd miljöfarliga ämnen är mindre än 14 g per m2 yta.

 

 • Ytbehandlingsprodukter som offererade varor är ytbehandlade med ska inte innehålla sexvärt krom (VI).
 • Komponenter som är avsedda för regelmässig kontakt med hud (t.ex. armstöd) ska inte ytbehandlas med krom eller nickel.

Observera: Ytbehandling av metaller med trevärt krom (III) i kombination med nickel och/eller zink accepteras för komponenter (t.ex. underreden, ben) på stapelbara möbler, fällbara möbler eller möbler som kan utsättas för kraftigt slitage avsedda för framförallt offentlig miljö.

Undantag: små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag som sammanlagt motsvarar <5 vikts% av möbelns totala vikt omfattas inte av kravet.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
2 Som en del av faroangivelser H370 och H372 kan vilka organ som påverkas ha angetts om detta är känt.
3 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:
  EU Ecolabel för möbler, enligt 2016/332/EG: Kommissionens beslut av den 28 juli 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä.
  eller
  Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar, kompletterat med teknisk dokumentation (enligt nedan) som visar att offererade varor ska inte är behandlade med ytbehandlingsprodukter som klassificerats som luftvägssensibiliserande (H334)
  Eller

 • Möbelfaktaintyg
  Eller

 • Leverantörsintyg, till exempel Möbelfaktas kravspecifikation
  Eller

 • Teknisk dokumentation där det framgår vilka produkter som använts för ytbehandling samt aktuella säkerhetsdatablad, det vill säga:
  en fullständig redovisning av produktens sammansättning med angivande av de ingående ämnenas mängder och CAS-nummer.
  samt
  ett intyg om att alla ämnen har redovisats
  samt
  uppgift om antalet applicerade skikt och den applicerade mängden per kvadratmeter (endast aktuellt om det av tekniska skäl krävts användning av ytbehandlingsprodukter märkta som miljöfarliga enligt ovanstående krav, för att visa att tillförd mängd miljöfarliga ämnen är mindre än 14 g per m² yta.)

Teknisk specifikation KravID: 10028: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser

Om offererade varor är ytbehandlade med produkter som innehåller flyktiga organiska ämnen (VOC)1 ska påföringsmängden av organiska lösningsmedel vara mindre än 60 g per m2 yta.

Undantag: om den totala mängden tillförd VOC understiger 5 vikt% räknat på total mängd applicerad ytbehandlingsprodukt ELLER om mängden tillförd VOC max uppgår till 60 g/m2 yta räknat på total ytbehandlad yta eller belagd yta (t.ex. laminat, linoleum, melaminfilm).

1 Flyktig organisk förening definieras enligt direktiv 2010/75/EU som en organisk förening och den fraktion av kreosot som vid 293,15 k har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda användningsförhållandena.

Förslag till bevis

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:
  EU Ecolabel för möbler, enligt 2016/1332/EG: Kommissionens beslut av den 28 juli 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä.
  eller
  Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar,
  Eller

 • Möbelfaktaintyg
  Eller

 • Leverantörsintyg, till exempel Möbelfaktas kravspecifikation
  Eller

 • Teknisk dokumentation där det framgår vilka produkter som använts för ytbehandling samt aktuella säkerhetsdatablad, det vill säga:
  en fullständig redovisning av produktens sammansättning med angivande av de ingående ämnenas mängder och CAS-nummer.
  samt
  ett intyg om att alla ämnen har redovisats
  samt
  uppgift om antalet applicerade skikt och den applicerade mängden per kvadratmeter

Tilldelningskriterier KravID: 10028: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser

Poäng tilldelas om ingående ämnen1 i ytbehandlingsprodukter som offererade varor är ytbehandlade med inte är klassificerade, varken i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen2.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning.

Faroklass

Faroangivelse

Cancerframkallande

H3503

Mutagen

H340

Reproduktionstoxisk

H3603

Undantag: små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag som sammanlagt motsvarar <5vikts% av möbelns totala vikt omfattas inte av kravet.

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående
ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss funktion, t ex, konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
3 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

Förslag till bevis

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:
  EU Ecolabel för möbler, enligt 2009/894/EG: Kommissionens beslut av den 30 november 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä.
  eller
  Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar
  Eller
 • Teknisk dokumentation där det framgår vilka produkter som använts för ytbehandling samt aktuella säkerhetsdatablad för varje ingående ämne, det vill säga:
  en fullständig redovisning av produktens sammansättning med angivande av de ingående ämnenas mängder och CAS-nummer.
  samt
  ett intyg om att alla ämnen har redovisats

För vissa miljöer, till exempel vård- och hygienutrymmen, kan det finnas krav på regelbunden desinficering med sprit. Eftersom upprepad spritning kan innebära stor påfrestning på ytan, kan det då krävas en ytbehandling som inte uppfyller alla kraven ovan varför ett undantag kan behövas. Man kan i sådana fall ange i upphandlingen dels vilka krav på desinfektion ytan ska klara, dels att undantag från ovanstående krav på ytbehandling accepteras för faroklasserna H334, H400, H410, H411.
I produkternas säkerhetsdatablad framgår produkternas klassificering.

Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare

För vissa miljöer, till exempel vård- och hygienutrymmen, kan det finnas krav på regelbunden desinficering med sprit. Eftersom upprepad spritning kan innebära stor påfrestning på ytan, kan det då krävas en ytbehandling som inte uppfyller kravet. Detta krav bör därför inte användas om det i upphandlingen ställs krav på regelbunden desinficering.

Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare
Kravet bör användas tillsammans med baskravet.

Observera att detta krav är ett spjutspetskrav och endast ett fåtal leverantörer kan lämna sådan information om sina produkter, kravet ska inte ställas utan att en marknadsanalys genomförts.
Skillnaden jämfört med baskravet är att spjutspetskravet ställer krav på klassificering av varje ingående ämne i ytbehandlingsprodukter. Baskravet ställer krav på klassificering av ytbehandlingsprodukter i sin helhet, vilket är ett lägre krav.
I produkternas säkerhetsdatablad framgår vilka ämnen som produkterna innehåller, deras klassificering och även produkternas märkning.
Om kravet uppfylls ges till exempel poäng eller prisavdrag beroende på vald utvärderingsmodell.
Kravet bör användas tillsammans med baskravet.
Kravet kan användas tillsammans med avancerade kravet.

Kravet innebär restriktioner för vilka kemiska produkter som kan användas för att ytbehandla produkterna. De ytbehandlingsprodukter som används får i baskravet inte vara märkta med nämnda faroangivelser för faroklasserna akut toxicitet, specifik organtoxicitet, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk, luftvägssensibilisering och farligt för vattenmiljön. Däremot kan enskilda ämnen klassificerade med nämnda faroangivelser ingå om de förekommer i så små mängder att inte hela ytbehandlingsprodukten måste märkas. Krav på enskilda ämnen i ytbehandlingsprodukten finns i spjutspetskravet.
Ytbehandlingsprodukter får inte heller innehålla sexvärt krom (krom VI) som kan ge allergi och framkalla cancer, eller nickel som är allergiframkallande.

En del av den miljöpåverkan som uppstår under tillverkning och montering av möbler kommer från utsläpp av organiska lösningsmedel från de ytbehandlingsprodukter som används i tillverkningsprocessen1.
I många ytbehandlingsprodukter finns lösningsmedel som består av flyktiga organiska föreningar. Eftersom en färg är en blandning av flera olika ämnen kan även en vattenburen produkt innehålla flyktiga organiska föreningar. På engelska heter föreningarna "Volatile organic compounds", förkortat VOC.
När ytbehandling som innehåller flyktiga organiska föreningar torkar, sker utsläpp till luften. Utsläppen påverkar miljön på flera sätt. De bidrar bland annat till att det kan bildas mer marknära ozon som skadar både växter och djur. De bidrar också till växthuseffekten.

Kravet innebär restriktioner för vilka kemiska produkter som kan användas för att ytbehandla produkterna. De ytbehandlingsprodukter som används får i spjutspetskravet inte innehålla ingående ämnen med nämnda faroangivelser för faroklasserna cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk.

 • KravID: 10028: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-04
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.