IT och telekom

English version

Vid upphandling av IT-produkter finns stora möjligheter att ställa krav på IT-produkters miljöprestanda. Beroende på typ av IT-produkt ger olika faser av livscykeln upphov till olika belastning på miljön. För en bärbar dator visar livscykelanalyser (LCA) att produktionsfasen står för över 60 % av miljöbelastningen , medan en multifunktionsskrivares största miljöbelastning är användningsfasen (80 %).

Läs mer

Belastningen från tillverkningsfasen kan minskas genom att produkterna används längre och har lång livslängd - antingen inom den egna organisationen eller genom återanvändning. I användningsfasen är det viktigt att ställa krav på hög energiprestanda samt krav på kemikalieinnehåll och ljudnivå där så är relevant. Miljöpåverkan från slutfasen tillgodoses av att IT-produkter omfattas av producentansvar som säkerställer att produkter skrotas på tillbörligt sätt. Genom att använda produkter under lång tid bidrar du också till att minska mängden elektronikavfall.

Utöver miljöaspekter är sociala- och hälsoaspekter mycket relevanta vid råvaruutvinning samt tillverknings- och slutfasen när det gäller IT-produkter.