Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser

Lim som används vid tillverkning av möbler

English version

Användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd, som avges från limmer i produkten, kan minskas genom att använda detta krav.

Teknisk specifikation KravID: 10030: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Innehållet av flyktiga organiska ämnen (VOC)1 i limmer som använts i offererade produkter ska inte överstiga 10 vikt%.
 • Innehållet av fri formaldehyd i limmer som använts i offererade produkter ska inte överstiga 0,2 vikt%.

1 Flyktig organisk förening definieras enligt direktiv 2010/75/EU som en organisk förening och den fraktion av kreosot som vid 293,15 k har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda användningsförhållandena.

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:
  EU Ecolabel för möbler, enligt 2016/1332/EG: Kommissionens beslut av den 28 juli 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä, kompletterat med teknisk dokumentation (enligt nedan) som visar att kravet på formaldehyd uppfylls.
  eller
  Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar
  Eller

 • Möbelfaktaintyg
  Eller

 • Leverantörsintyg, till exempel Möbelfaktas kravspecifikation
  Eller

 • Teknisk dokumentation från tillverkaren där det framgår vilka limmer som ingår i produkten samt aktuella säkerhetsdatablad där det framgår hur stor del flyktiga organiska ämnen respektive fri formaldehyd som ingår.

Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare
Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare
Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare

En del av den miljöpåverkan som uppstår under tillverkning och montering av möbler kommer från utsläpp av organiska lösningsmedel från det lim som använts i tillverkningsprocessen1. Flyktiga organiska lösningsmedel kan bidra till bildning av marknära ozon men också bidra till växthuseffekten. För att minska denna miljöpåverkan bör man sträva efter att välja produkter som inte är limmade med sådana limmer.

Formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) är ett flyktigt ämne som kan avges från materialet. Det är klassat som cancerframkallande (H350) och allergiframkallande (H317).

1Furniture background report, European Commission, DG Environment, 2008

En del av den miljöpåverkan som uppstår under tillverkning och montering av möbler kommer från utsläpp av organiska lösningsmedel från det lim som använts i tillverkningsprocessen1. Flyktiga organiska lösningsmedel kan bidra till bildning av marknära ozon men också bidra till växthuseffekten. För att minska denna miljöpåverkan bör man sträva efter att välja produkter som inte är limmade med sådana limmer.

Formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) är ett flyktigt ämne som kan avges från materialet. Det är klassat som cancerframkallande (H350) och allergiframkallande (H317).

1Furniture background report, European Commission, DG Environment, 2008

En del av den miljöpåverkan som uppstår under tillverkning och montering av möbler kommer från utsläpp av organiska lösningsmedel från det lim som använts i tillverkningsprocessen1. Flyktiga organiska lösningsmedel kan bidra till bildning av marknära ozon men också bidra till växthuseffekten. För att minska denna miljöpåverkan bör man sträva efter att välja produkter som inte är limmade med sådana limmer.

Formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) är ett flyktigt ämne som kan avges från materialet. Det är klassat som cancerframkallande (H350) och allergiframkallande (H317).

1Furniture background report, European Commission, DG Environment, 2008

 • KravID: 10030: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-04
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.