Produktgrupp

Pappersprodukter

English version

Upphandlingskriterierna för pappersprodukter avser mjukpapper samt tryck- och kopieringspapper. Den största miljöpåverkan för pappersprodukter sker vid massa- och papperstillverkning i form av råvaruanvändning, utsläpp till vatten och luft samt energianvändning och därmed utsläpp av växthusgaser. Kriterierna i detta dokument är inriktade på att minimera miljöpåverkan från dessa områden. Du som vill läsa mer om marknad, produktion och miljöaspekter för pappersprodukter finner sådan information i bilagan "Bakgrundsrapport pappersprodukter".

Läs mer

Det finns inga krav avseende returpapper i kriterierna. Huvudanledningarna till detta är:

  • ett kontinuerligt inflöde av nyfiber i fibersystemet är nödvändigt eftersom det finns en övre gräns för hur många gånger en fiber kan återvinnas - utan nyfiber ingen returfiber
  • faktorer som ekonomi och kvalitet gör att branschen styr returfiber till de produkter där de bäst passar in, bl.a. wellpapp, kartong, tidnings- och mjukpapper
  • globalt sett är efterfrågan på returfiber mycket hög, efterfrågan kan inte täckas i Europa - trots en mycket hög insamlingsgrad importerar Sverige returfiber

Föremålet för upphandlingen

Hållbara pappersprodukter

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Överutnyttjande av marktillgångar
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av försurande ämnen

Medverkande parter

KTH, SCA, Skogsindustrierna, Stockholms universitet, Stora Enso, Svanen, Södra Cell, WWF