Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Pappersprodukter

English version

Hållbarhetskriterierna för pappersprodukter avser mjukpapper samt tryck- och kopieringspapper.

Läs mer

Den största miljöpåverkan för pappersprodukter sker vid massa- och papperstillverkning i form av råvaruanvändning, utsläpp till vatten och luft samt energianvändning och därmed utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetskriterierna för pappersprodukter är inriktade på att minimera miljöpåverkan från dessa områden.

Det finns inga krav avseende returpapper i kriterierna. Huvudanledningarna till detta är:

 • ett kontinuerligt inflöde av nyfiber i fibersystemet är nödvändigt eftersom det finns en övre gräns för hur många gånger en fiber kan återvinnas - utan nyfiber ingen returfiber

 • faktorer som ekonomi och kvalitet gör att branschen styr returfiber till de produkter där de bäst passar in, bland annat wellpapp, kartong, tidnings- och mjukpapper

 • globalt sett är efterfrågan på returfiber mycket hög, efterfrågan kan inte täckas i Europa - trots en mycket hög insamlingsgrad importerar Sverige returfiber

Föremålet för upphandlingen

Hållbara pappersprodukter

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Medverkande parter

KTH, SCA, Skogsindustrierna, Stockholms universitet, Stora Enso, Svanen, Södra Cell, WWF