Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Frågor och svar

Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågas

English version

Genom att använda kravet undviks flera miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel i textilier.

Teknisk specifikation KravID: 10016: 2

Miljöaspekter

 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

För textilier där flamskyddande funktion efterfrågas  ska inte ämnen i tabellen nedan ha använts i de offererade produkterna (halter över 5 mg/kg textil godkänns inte):

Ämne

CAS-nr

Chlorinated paraffins (kortkedjiga, förkortat SCCP)

85535-84-8

Tetrabromdiphenyl ether (tetraBDE) 5436-43-1, 40088-47-9

Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE)

32534-81-9, 60348-60-9

Hexabromdiphenyl ether (hexaBDE) 68631-49-2, 207122-15-4, 36483-60-0
Heptabromodiphenyl ether (heptaBDE) 207122-16-5, 446255- 22-7, 68928-80-3

Octabromodiphenyl ether (octaBDE)

32536-52-0

Decabromodiphenyl ether (decaBDE):

1163-19-5

Polybrominated biphenyls (PBB)

59536-65-1(mix)

Hexabromocyclododecane (HBCDD)

25637-99-4
3194-55-6  

tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl] phosphate (TDCPP)

13674-87-8

Tris(1-aziridinyl)-phosphine oxide (TEPA)

545-55-1

tris(2,3-dibromopropyl) phosphate (TBPP)

126-72-7

Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP)

115-96-8

 • Giltig certifiering enligt miljömärkning som uppfyller kravet, till exempel:
  Ökotex Standard 100 (produktklass I, II, II, IV)  2017
  eller
  Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4
  eller
  Bra Miljöval Textil Kriterier 2012 (kategori fiber och beredning)
  eller
  GOTS version 5.0, 2017
  eller
  Blue Sign (BSSL) version 7, 2017 (användningsområde A , B och C)
  eller
  eller
  annan certifiering av typ I (enligt ISO 14024) som uppfyller kravet.

Eller

 • Dokumentation som innehåller information om hur leverantören säkerställer att ovanstående krav uppfylls, exempelvis hur funktionen flamskydd uppnås och försäkran om att listade ämnen i kravet inte ingår

Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och exempelvis de halogenerade (bromerade och klorerade) kan vara svårnedbrytbara, bioackumulerande och hälsoskadliga. I baskravet listas ett antal halogenerade flamskyddsmedel samt även en fosforförening. Några av de halogenerade flamskyddsmedlen i kravet (HBCDD, DekaBDE, SCCP, TCEP) är idag med på Reach kandidatlista över särskilt farliga ämnen, några finns med på Reach bilaga XIV över ämnen som kräver tillstånd för användning (HBCDD, SCCP, TCEP) och några finns med i Stockholms konventionens lista över persistenta organiska föroreningar (TetraBDE, PentaBDE, HexaBDE, HeptaBDE, HexaBB och HBCDD). Även i Reach bilaga XVII om begräsningar för användande av vissa farliga ämnen regleras några flamskyddsmedel från användning i textilier (Tris(2,3-dibromopropylfosfat) och Tris(1-aziridinyl)fosfinoxid, PBB) samt även oktaBDE. De halogenerade flamskyddsmedlen har särskilt uppmärksammats då flera ämnen i den gruppen har visat sig vara svårnedbrytbara, bioackumulerande och hälsoskadliga.
Genom att medvetet förebygga brandrisker och anpassa textilier, material och möbler i lokaler, kan behovet av att flamskydda textilier minskas. När olika typer av fibrer utsätts för en antändningskälla, så antänds de olika lätt eller inte alls*, och sätten de fortsätter att brinna på eller om de slocknar skiljer sig åt. Ull är till exempel betydligt mer flamhärdigt än bomull, även om det förekommer att även ull flamskyddas. Syntetfibrer brinner och smälter, men det finns också syntetfibrer med inneboende flamskydd som till exempel polyesterfibern Trevira CS. Formen på materialet har också betydelse, ett "fluffigt" tyg brinner lättare än ett tyg som är tjockt och tätt vävt. Oavsett om de flamskyddande ämnena har satts till fibern när den tillverkats eller som en efterbehandling, så är det viktigt att undvika miljö- eller hälsofarliga ämnen.
* Genom LOI , limiting oxygen index, kan fibrer rangordnas efter hur lätt de brinner. LOI är den minsta koncentration av syre ( %) som behövs för att underhålla förbränningen av fibern.
Mer om flamskydd och systematiskt brandskyddsarbete finns att läsa på MSBs webbplats, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Los-inredning--flamskydd/

 • KravID: 10016: 2
 • Versionsdatum: 2017-12-21
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.