Livsmedel och måltidstjänster

English version

Jordbruket bidrar till utsläppen av växthusgaser motsvarande sammanlagt cirka 10 miljoner ton koldioxid i Sverige varje år i form av lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan från idisslande djur. Jordbruket bidrar även till utsläppen genom användningen av fossila bränslen i form av diesel i traktorer, olja till spannmålstorkar och indirekt i tillverkningen av mineralgödsel och foder både i Sverige och utomlands. Många självklara "svenska" livsmedel odlas därtill utanför Sverige, t.ex. kaffe, te, ris, bananer och citrus, vilket gör att en del av Sveriges hållbarhetsavtryck uppstår utomlands och även kan inkludera sociala krav.

Läs mer

Hållbarhetskriterier under produktområde livsmedel ger stöd till kommuner, landsting och andra organisationer som vill öka hållbarhetsprestandan genom att ställa krav på minskad användning av kemikalier, begränsad övergödning, klimatanpassning av jordbruket, större biologisk mångfald och ökat djurskydd. Upphandlande organisationer har ofta uttalade mål på livsmedelsområdet, t.ex. kostpolicy, näringslivspolicy och miljökvalitetsmål, och frågan är ofta högintressant för både politiker, anställda och invånare. Även myndigheter som upphandlar för egen verksamhet hittar kriterier för kaffeautomater, fruktkorg och catering.

Det finns många kriterier för varje enskilt produktområde. Välj enbart de kriterier som uppfyller organisationens mål, som ger köken de produkter de vill beställa och som det finns resurser att följa upp. Att ställa ett fåtal krav på varje produktområde gör stor skillnad! Hållbarhetskriterierna är utvecklade för att beakta miljöskydd, djurskydd, folkhälsoaspekter och sociala villkor vid odling utanför EU. Kriterier finns för varor som kommer från konventionell produktion samt ekologisk produktion. Observera att det kan finnas begränsad marknadstillgång för både konventionella och ekologiska varor. Kriterierna kan användas vid upphandling av artiklar till egen verksamhet såväl som måltidstjänster som levereras av en upphandlad leverantör.