Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer

Produktgrupp

Ägg

English version

Vid äggproduktion står fodret för den allra största delen av klimatpåverkan, ca 80 % och djurhållningen står för ca 20 %. Det går det åt mellan 2,0 till 2,2 kg foder för att producera 1 kg ägg. En höna lägger dock många ägg under sin livstid så det foder hon äter omvandlas relativt effektivt till protein. Utsläppen av växthusgaser blir cirka 1,5 - 2,5 kg CO2e per kg ägg.

Läs mer

Produktion av ägg i konventionell produktion sker i huvudsak på två olika sätt, antingen av värphöns som lever i inredd bur eller av värphöns som lever i frigående system. Forskningsläget, som bedömts av Statens veterinärmedicinska anstalt, har visat att både inredda burar, där hönsen hålls i mindre grupper, och frigående system, där hönsen går i mycket stora grupper, uppfyller uppställda funktionskrav och djurskyddsbestämmelser om att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Från och med den 1 januari 2012 måste enligt direktiv 1999/74/EG alla värphöns ha tillgång till inredda burar med värprede, sprättyta och sittpinne. I Sverige är det sedan 2004, när den sista dispensen löpte ut, förbjudet att använda oinredda burar även om den EU-gemensamma lagstiftningen tillåtit detta inom EU fram till den 1 januari 2012.

Ekologisk äggproduktion skiljer sig från den konventionella produktionen genom att hönsen ska ha tillgång till utevistelse och att fodret ska vara ekologiskt producerat. De har också mer utrymme i stallarna, mer utrymme på sittpinnar och i värpreden, dagsljusinsläpp och grovfoder.

I Sverige har konsumtionen av ägg ökat något under senare tid. Självförsörjningen för ägg är hög, ca 92 %. Importen består framför allt av ägg som ingår i bearbetade livsmedel.

Föremålet för upphandlingen

Ägg med miljö- och djurskyddskrav

Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.