Miljömål

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Överfiske
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser

Produktgrupp

Fisk och skaldjur

English version

Fisk och skaldjur har många positiva hälsoeffekter och vi rekommenderas att äta mer, gärna två till tre gånger i veckan enligt Livsmedelsverket. Samtidigt avråder Livsmedelsverket förskolor, skolor och sjukhus från att servera viss fisk på grund av höga halter miljöföroreningar[1].

Läs mer

Upphandlande myndigheter som upphandlar fisk och skaldjur med hänsyn till hållbarhetsaspekter kan bidra till miljömålen hav i balans, en levande kust och skärgård och levande sjöar och vattendrag[2] samt mål 14 om hav och marina resurser i agenda 2030.

Fiske är den enda formen av matproduktion i stor skala som utnyttjar en vild resurs. En av de viktigaste hållbarhetsaspekterna för vildfångad fisk och skaldjur är därför att använda bestånden på ett hållbart sätt. Cirka en tredjedel av världens kommersiellt nyttjade fiskbestånd (33%) är idag överfiskade och fisketrycket på dessa behöver minskas. Majoriteten av bedömda bestånd (60%) nyttjas fullt ut, vilket innebär att de fiskas på en hållbar nivå, men att fisket inte kan ökas. Givet en ökande efterfrågan på vildfångad fisk är möjligheterna att öka uttaget av fisk från havet begränsade, även om allt fiske skulle vara mer hållbart än idag[3].

Samma produkt av fisk och skaldjur kan komma från olika typer av fisken med varierande miljöpåverkan. Genom olika åtgärder, exempelvis genom att välja anpassade redskap, kan påverkan på det omgivande ekosystemet och upptaget av oönskade bifångster minimeras[4].

Vattenbruk pekas ofta ut som lösningen på det vilda fiskets begränsade produktion givet en ökande efterfrågan. Odling av fisk och skaldjur i vattenbruk kräver bland annat foder, vilket ofta är den parameter som dominerar miljöavtrycket. Vattenbruk som inte kräver foder (musslor, alger med mera) har därför miljöfördelar[5]. När foder används är mängd och typ av foder viktiga hållbarhetsparametrar. Möjligheten att helt ersätta exempelvis fiskmjöl och fiskolja i foder med vegetabilisk råvara är dock begränsad, framförallt gällande rovfiskar såsom laxfisk[6].  

Vattenbruk kan medföra skadlig påverkan på känsliga ekosystem, övergödning, risk för rymning, spridning av sjukdomar och parasiter, kemikalier och läkemedel[7]. En del av dessa problem kan åtgärdas, exempelvis genom mer slutna system, på land eller i hav, där utbytet med miljön kan kontrolleras i större utsträckning. Detta sker till en kostnad av en större material- och energiåtgång och därför kan till exempel val av energikälla vara en viktig hållbarhetsaspekt[8]. Ett hållbart vattenbruk kan ta olika form beroende på vilka miljöparametrar som är relevanta där odlingen sker. Oavsett om odlingen är vatten- eller landbaserad är det driften och åtgärder för att minimera miljöpåverkan som avgör hållbarhetsprestandan.

År 2017 konsumerades ca 25 kilo hel, motsvarande 12,5 kilo filead, skalad och beredd fisk, skaldjur och alger (ej sill och skarpsill) per person i Sverige. Knappt 30% av konsumtionen är från inhemsk produktion inom yrkes och fritidsfiske samt vattenbruk. Drygt 70% importeras främst från Norge, Danmark och Kina[9]. Regnbåge och röding var 2017 de vanligast producerade matfiskarterna i det svenska vattenbruket[10].

[1] Livsmedelsverket. Bra måltider i förskolan, 2016. Bra måltider i skolan, 2019. Bra måltider på sjukhus, 2020.

[2] Miljömålen.se, 2018

[3] FAO-SOFIA, 2018

[4] Zhou et al., 2010

[5] Ziegler et al., 2016

[6] Guerden et al., 2008

[7] FAO, 2009

[8] Philis et al., 2019

[9]Borthwick et al., 2019

[10] SCB, 2017

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Överfiske
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser

Omfattning

Vildfångade och odlade fiskarter och skaldjur. Med skaldjur avses både kräftdjur och blötdjur såsom räkor och musslor, dock ej alger. Enkla och beredda produkter med ett fisk- och/eller skaldjursinnehåll på minst 20%. Exempel på produkter:

 • Färsk, kyld och fryst hel fisk
 • Färska, kylda och frysta skaldjur (kräftdjur och blötdjur) med eller utan skal
 • Filé ren eller panerad
 • Inläggningar med eller utan smaksättning
 • Konserver
 • Färs och burgare
 • Gratäng
 • Nuggets
 • Kaviar och romprodukter
 • Surimi och ”crab-sticks”

Föremålet för upphandlingen

Fisk-och skaldjursråvara med hållbarhetskrav.

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Använd det eller de hållbarhetskriterier som passar ert behov, målsättningar och där ni har möjlighet att följa upp kraven som ställts. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla ett visst krav. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna. Gör en noggrann marknadsanalys för att informera dig om marknadstillgång. Se gärna Upphandlingsmyndighetens stöd för marknadsanalys och tidig dialog.

Upphandlande myndigheter får i avtalsvillkoren ange att dokumentation, i särskilda fall och när det finns skäl för detta, ska vara verifierad eller granskad av en oberoende tredje part. Vad betyder det?