Miljömål

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Produktgrupp

Fisk och skaldjur

English version

Just nu reviderar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna kriterierna. Läs mer och lämna synpunkter här. 

Läs mer

Fisk och skaldjur har många positiva hälsoaspekter och vi rekommenderas att äta mer fisk. Samtidigt är fisket av många fiskarter och vattenlevande däggdjur hotat av utrotning, eller av att minska drastiskt i antal. Många av världens fiskbestånd har skattats för hårt eller är på gränsen till vad de tål.

Vid upphandling av fisk och skaldjur är det viktigt att säkerställa att produkterna kommer från livskraftiga bestånd som tål fisket. Det innebär bl.a. att det ska finns tillräckligt många individer i området där fisket skett, både könsmogna och yngre, för att beståndet ska kunna fortsätta att vara livskraftigt. Rekommendationerna från ICES (Internationella havsforskningsrådet) bör alltid ligga till grund för vilka bestånd som bedöms som hållbara.

Andra viktiga aspekter är att fiskeredskapen ska inte fånga fisk av fel storlek eller fiskar av andra arter, så kallade bifångster. I det storskaliga fisket världen över är bifångsterna ofta stora. Spårbarheten är också en viktig aspekt. Det måste gå att spåra var fisken är fångad.

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Omfattning

Vildfångade och odlade fiskarter och skaldjur.

Föremålet för upphandlingen

Hållbar fisk-och skaldjursråvara

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.

Kriteriearbete

Arbetsstart
Okt 2018
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Jun 2019