Miljömål

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Överfiske

Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk

English version

Fiske utnyttjar en vild resurs och hållbar användning av världens fiskebestånd är en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna inom produktområdet fisk och skaldjur. För odlad fisk och skaldjur dominerar ofta foderanvändningen miljöavtrycket men även hälsoplan och ekosystempåverkan är relevanta hållbarhetsparametrar. Genom särskilda kontraktsvillkor kan upphandlande myndigheter säkerställa att produkter som levereras bedöms komma ifrån hållbara bestånd och vattenbruk.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11326

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Överfiske

Leverantören åtar sig att från och med avtalsstart enbart leverera produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara som kommer från bestånd som på vetenskaplig grund bedöms som hållbart nyttjade gällande följande parametrar:

 • beståndsstorlek
 • beståndets reproduktionsförmåga
 • fiskeritryck 
 • förvaltning
 • anpassade fiskeredskap för att minimera bifångst och bottenpåverkan
 • ekosystempåverkan

Leverantören åtar sig att från och med avtalsstart enbart leverera produkter av odlad fisk-/skaldjursråvara som kommer från vattenbruk som bedöms som hållbara gällande följande parametrar: 

 • foderanvändning
 • kemikalieanvändning
 • hälsoparametrar hos den odlade fisken eller skaldjuren
 • ekosystempåverkan

Detta kan exempelvis uttryckas genom att arten/beståndet/vattenbruket är grönmarkerad, det vill säga bedömd som hållbar/t, i en lista eller resursöversikt som bedömer ovan nämnda parametrar.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret.

Följande lista eller resursöversikt ligger till grund för villkoret:

[………………………………]

Om underlaget uppdateras under avtalstiden ska den upphandlande myndigheten underrätta leverantören om den uppdaterade versionen. Grönmarkerade fisk- och/eller skaldjursbestånd kan exempelvis tillkomma eller försvinna från listan eller översikten vid en uppdatering. Leverantören ska börja tillämpa det uppdaterade underlaget senast inom [30] dagar från underrättelsen.

Förslag till bevis

Anbudsgivaren intygar i sitt anbud att endast fisk och skaldjur som överensstämmer med kontraktsvillkoret kommer att levereras.

 • En plan för uppföljning av kontraktsvillkoren tillsammans med leverantören rekommenderas.
 • Kontrollera leverans och efterfråga dokumentation som kan styrka att leveranserna skett i enlighet med valt underlag, exempelvis art/vetenskapligt namn, fångstområde och referens till underlag. 

Här finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag, utan inbördes ordning. Förteckningen är ett urval baserat på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Här finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag, utan inbördes ordning. Förteckningen är ett urval baserat på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Här finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag, utan inbördes ordning. Förteckningen är ett urval baserat på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Majoriteten av bedömda bestånd (60%) utnyttjas fullt ut, vilket innebär att de fiskas på en hållbar nivå, men att fisket inte kan ökas (FAO-SOFIA, 2018). I vissa fall kan bristfälliga datakällor både om bestånden och hur de nyttjas leda till osäkerhet i bedömningen av vissa bestånd. Det finns även en fördröjning i bedömningarna då naturliga variationer hos bestånden är vanligt förekommande.Metodiken för beståndsuppskattning utvecklas därför kontinuerligt vilket gör att gamla bedömningar kan behöva revideras. Bestånden och därmed de vetenskapliga bedömningarna och råden kan variera kraftigt från år till år.

För odlade arter är parametrar så som foder och kemikalieanvändning, hälsoparametrar såsom använda läkemedel och odlingens påverkan på det omgivande ekosystemet relevanta att utvärdera vid bedömning av odlingens hållbarhetsprestanda. 

Upphandlande myndigheter kan prioritera olika när det gäller vilket underlag som anses lämpligt som informationsunderlag till kontraktsvillkoret beroende på bland annat ambition och resurser. Kontraktsvillkoret kan även kombineras med tekniska specifikationer på enskilda positioner. En prioritering avseende de fisk-och eller skaldjursprodukter som upphandlas i stor utsträckning rekommenderas i så fall.

Majoriteten av bedömda bestånd (60%) utnyttjas fullt ut, vilket innebär att de fiskas på en hållbar nivå, men att fisket inte kan ökas (FAO-SOFIA, 2018). I vissa fall kan bristfälliga datakällor både om bestånden och hur de nyttjas leda till osäkerhet i bedömningen av vissa bestånd. Det finns även en fördröjning i bedömningarna då naturliga variationer hos bestånden är vanligt förekommande.Metodiken för beståndsuppskattning utvecklas därför kontinuerligt vilket gör att gamla bedömningar kan behöva revideras. Bestånden och därmed de vetenskapliga bedömningarna och råden kan variera kraftigt från år till år.

För odlade arter är parametrar så som foder och kemikalieanvändning, hälsoparametrar såsom använda läkemedel och odlingens påverkan på det omgivande ekosystemet relevanta att utvärdera vid bedömning av odlingens hållbarhetsprestanda. 

Upphandlande myndigheter kan prioritera olika när det gäller vilket underlag som anses lämpligt som informationsunderlag till kontraktsvillkoret beroende på bland annat ambition och resurser. Kontraktsvillkoret kan även kombineras med tekniska specifikationer på enskilda positioner. En prioritering avseende de fisk-och eller skaldjursprodukter som upphandlas i stor utsträckning rekommenderas i så fall.

Majoriteten av bedömda bestånd (60%) utnyttjas fullt ut, vilket innebär att de fiskas på en hållbar nivå, men att fisket inte kan ökas (FAO-SOFIA, 2018). I vissa fall kan bristfälliga datakällor både om bestånden och hur de nyttjas leda till osäkerhet i bedömningen av vissa bestånd. Det finns även en fördröjning i bedömningarna då naturliga variationer hos bestånden är vanligt förekommande.Metodiken för beståndsuppskattning utvecklas därför kontinuerligt vilket gör att gamla bedömningar kan behöva revideras. Bestånden och därmed de vetenskapliga bedömningarna och råden kan variera kraftigt från år till år.

För odlade arter är parametrar så som foder och kemikalieanvändning, hälsoparametrar såsom använda läkemedel och odlingens påverkan på det omgivande ekosystemet relevanta att utvärdera vid bedömning av odlingens hållbarhetsprestanda. 

Upphandlande myndigheter kan prioritera olika när det gäller vilket underlag som anses lämpligt som informationsunderlag till kontraktsvillkoret beroende på bland annat ambition och resurser. Kontraktsvillkoret kan även kombineras med tekniska specifikationer på enskilda positioner. En prioritering avseende de fisk-och eller skaldjursprodukter som upphandlas i stor utsträckning rekommenderas i så fall.

 • KravID: 11326
 • Versionsdatum: 2019-07-04
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.