Miljömål

Miljöaspekter

 • Överfiske
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Förbrukning av ändliga resurser

Informationskrav beredd eller konserverad produkt - fisk och skaldjur

English version

Tydlig information om var fisken är fångad och med vilket redskap eller odlingsmetod underlättar för konsumenten och ökar möjligheterna att förmedla information om hållbarhetsaspekter i livsmedelskedjan. Upphandlande myndigheter som använder särskilda kontraktsvillkor för beredda och konserverade produkter bidrar till en ökad spridning av information om relevanta spårbarhetsparametrar.   

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11112: 1

Miljöaspekter

 • Överfiske
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Förbrukning av ändliga resurser

Leverantören ska senast vid avtalsstart och därefter under hela avtalsperioden lämna följande skriftlig information om fisk-/skaldjursråvaran för beredda och/eller konserverade produkter* som omfattas av kontraktet, bestående av en eller flera fisk/skaldjursråvaror med ett innehåll av fisk och/eller skaldjur över 20 %:

 • Produktionsmetod (fångad/odlad)
 • Fångstområde (FAO område, inklusive delområde för FAO 27) /Fångstvatten/Produktionsland
 • Redskapskategori/odlingsmetod
 • Handelsbeteckning
 • Vetenskapligt namn

 

*Beredda eller konserverade produkter av fisk och skaldjur avser de produkter som omfattas av varukoderna 1604 och 1605 i Tulltaxan, det vill säga beredda och konserverade produkter med en viktprocent över 20 av fisk, kräftdjur, blötdjur och/eller andra ryggradslösa djur. Se exempel på produkter i information om hållbarhetskriteriet.  

Förslag till bevis

Leverantören ska i sitt anbud lämna en kortfattad beskrivning av hur den avser att uppfylla villkoren under fullgörandet av kontraktet, exempelvis att leverans sker av endast märkta produkter eller att informationen på begäran kan tillhandahållas på annat sätt. 

Genomför stickprov på levererad ”batch” (enhet/kolli). Efterfråga information av din leverantör i de fall som informationen inte framgår på förpackningen. Informationen kan exempelvis tillhandahållas genom:  

 • Märkning på varje "batch", (enhet/kolli).
 • En produktdatabas eller hemsida med information om avsedd artikel.
 • Certifieringsföretagen för certifierade och märkta produkter exempelvis MSC, ASC och KRAV: Märkningsorganisationerna kan ta fram informationen med hjälp av namn på produkten, sista förbrukningsdatum/bäst före-datum, partinummer och spårbarhetsnummer/Chain of Custody-nummer.
 • För importerade produkter (från icke-EU land): Fångstintyg med kompletterande information gällande fiskeredskap och odlingsinformation. 
 • Annat skriftligt intyg ifrån leverantören som innehåller den begärda informationen.

Krav ID 11112 är framtaget för andra fiskeri- och vattenbruksprodukter än de som anges i leden a, b, c och e i bilaga I till förordningen om den gemensamma marknadsordningen (EU) nr. 1379/2013 och som omfattas av lagkrav gällande information om handelsbeteckning, produktionsmetod och fångstzon enligt artikel 35 i samma Förordning. Lagkravet gäller för exempelvis hel fisk, rena filéer, frysta, kylda, saltade eller rökta produkter och kokta räkor med skal, men inte för beredda och konserverade produkter som exempelvis smaksatta inläggningar och panerade produkter (se nedan för fler exempel).

Kriteriet går utöver förordningen och innebär att informationen ska kunna anges för samtliga produkter med ett fisk-och/eller skaldjursinnehåll över 20%, exempelvis genom en spårbarhetsmärkning, direkt på förpackningen eller genom hänvisning till uppdaterad hemsida, produktkatalog eller liknande. Hänvisning kan vara ändamålsenligt för produkter vars recept kan variera beroende på årstid och tillgång på fiskråvara. Observera att en och samma produkt kan innehålla flera olika fisk- och/eller skaldjursråvaror. I dessa fall ska informationen anges för samtliga råvaror av fisk-och/eller skaldjur.  

Exempel på produkter i Tulltaxtans 1604, 1605 som Krav ID 11112 omfattar är: Panerad fisk, fiskgratäng, fiskpudding, kaviar och romprodukter, kaviarersättning, surimiberedningar, inlagd sill, räkor i lag, makrill i tomatsås, pastejer på tub med fiskinnehåll, med mera.

Information om råvarans ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om var och hur produktionen av det aktuella livsmedlet gått till.

När det gäller information om exempelvis fångstområde vid upphandling av vildfångad fisk och skaldjur ger denna information ökade möjligheter till uppföljning av rådgivning (exempelvis från internationella havsforskningsinstitutet ICES eller andra tillgängliga källor) gällande det aktuella beståndets biologiska reproduktionsförmåga. 

Spårbarhet för fisk och skaldjursprodukter regleras inom EU för att minska förekomsten av olagligt, o-rapporterat och oreglerat fiske (IUU). Fiskprodukter som importeras till EU ska enligt Rådets förordning (EG) nr. 1005/2008 åtföljas av ett fångstintyg som bland annat innehåller information om art, mängd, fartyg, fångstområde och transportsätt. Spårbarhetskrav för fiskprodukter landade inom EU regleras bland annat av artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009 som innebär att spårbarhetsinformation ska följa med fisken i alla led från fångst/skörd till detaljhandelsled. Spårbarhetskraven omfattar färsk, fryst, kokt, rökt och saltad fisk, skaldjur och alger av livsmedelskvalitet men inte beredningar och konserverade fisk och skaldjursprodukter (se Information om hållbarhetkriteriet).    

Information om råvarans ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om var och hur produktionen av det aktuella livsmedlet gått till.

När det gäller information om exempelvis fångstområde vid upphandling av vildfångad fisk och skaldjur ger denna information ökade möjligheter till uppföljning av rådgivning (exempelvis från internationella havsforskningsinstitutet ICES eller andra tillgängliga källor) gällande det aktuella beståndets biologiska reproduktionsförmåga. 

Spårbarhet för fisk och skaldjursprodukter regleras inom EU för att minska förekomsten av olagligt, o-rapporterat och oreglerat fiske (IUU). Fiskprodukter som importeras till EU ska enligt Rådets förordning (EG) nr. 1005/2008 åtföljas av ett fångstintyg som bland annat innehåller information om art, mängd, fartyg, fångstområde och transportsätt. Spårbarhetskrav för fiskprodukter landade inom EU regleras bland annat av artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009 som innebär att spårbarhetsinformation ska följa med fisken i alla led från fångst/skörd till detaljhandelsled. Spårbarhetskraven omfattar färsk, fryst, kokt, rökt och saltad fisk, skaldjur och alger av livsmedelskvalitet men inte beredningar och konserverade fisk och skaldjursprodukter (se Information om hållbarhetkriteriet).    

Information om råvarans ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om var och hur produktionen av det aktuella livsmedlet gått till.

När det gäller information om exempelvis fångstområde vid upphandling av vildfångad fisk och skaldjur ger denna information ökade möjligheter till uppföljning av rådgivning (exempelvis från internationella havsforskningsinstitutet ICES eller andra tillgängliga källor) gällande det aktuella beståndets biologiska reproduktionsförmåga. 

Spårbarhet för fisk och skaldjursprodukter regleras inom EU för att minska förekomsten av olagligt, o-rapporterat och oreglerat fiske (IUU). Fiskprodukter som importeras till EU ska enligt Rådets förordning (EG) nr. 1005/2008 åtföljas av ett fångstintyg som bland annat innehåller information om art, mängd, fartyg, fångstområde och transportsätt. Spårbarhetskrav för fiskprodukter landade inom EU regleras bland annat av artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009 som innebär att spårbarhetsinformation ska följa med fisken i alla led från fångst/skörd till detaljhandelsled. Spårbarhetskraven omfattar färsk, fryst, kokt, rökt och saltad fisk, skaldjur och alger av livsmedelskvalitet men inte beredningar och konserverade fisk och skaldjursprodukter (se Information om hållbarhetkriteriet).    

 • KravID: 11112: 1
 • Versionsdatum: 2019-06-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2019-06-26, Krav ID 11112:1: Ändrad kravtyp från teknisk specifikation till särskilda kontraktsvillkor. Ändrat namn från produktens spårbarhet sammansatta produkter till informationskrav beredd eller konserverad produkt, tillagt definition enligt tulltaxan vad som avses med beredda eller konserverade produkter + exempelprodukter.
2016-12-16, Krav ID 11112: Ursprunglig version.