Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Avfallsdeponering

Produktundergrupp

Frukt

English version

Vid frilandsodling är koldioxid och lustgas de helt dominerande växthusgaserna. Koldioxiden kommer framförallt från användning av fossil energi. Lustgas bildas främst när kväve omsätts i marken och vid produktion av mineralgödselkväve. Generellt sett kräver frilandsodling mindre energi jämfört med växthusproduktion, men högre energianvändning än traditionella jordbruksgrödor.

Läs mer

Den största klimatpåverkan vid växthusodling står uppvärmningen för. Vilket bränsle som används till uppvärmningen har en direkt betydelse för hur mycket växthusgaser som produktionen genererar. Produktionen av mineralgödsel samt transporternas andel av klimatpåverkan är i princip obetydlig om man jämför nordeuropeisk produktion i uppvärmda växthus. Vid odling i ouppvärmda växthus står själva odlingen däremot för en liten del av klimatpåverkan.

Vid konventionell odling av frukt används växtskyddsmedel. Frukt och bär som inte har besprutats så mycket eller inte alls, till exempel ekologisk odling, bidrar till en giftfri miljö. Det förekommer även kemiska behandlingar efter skörd, s.k. efterskördsbehandlingar, för att hämma svampangrepp och mognad hos t.ex. äpplen

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Avfallsdeponering

Omfattning

Färska, frysta, torkade och konserverade produkter av frukt. Kriterierna omfattar även sammansatta produkter med ett innehåll av frukt på minst 20 % av enskild vara.

Exempel på produkter som omfattas av kriterierna:

 • Frukt och fruktprodukter (t.ex. juice, saft, konserverad frukt)

 • Bär och bärprodukter (t.ex. smoothies, puréer)

 • Nötter och frön

Föremålet för upphandlingen

Hållbart producerade frukter

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD