Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Energihushållning i växthus

English version

Den största klimatpåverkan vid växthusodling står uppvärmningen för. Upphandlande myndigheter kan därför efterfråga att energiförsörjningen vid uppvärmning av växthus utgörs av förnybar energi.

Teknisk specifikation KravID: 10394: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Energiförsörjningen vid uppvärmning av växthus för grönsaksodling ska utgöras av minst 80 % av förnybara energikällor, dvs. vattenkraft, vindkraft, solenergi, biobränsle på årsbasis eller av högst 2,5 kWh/m² fossil energi per odlingsvecka. 

Förslag till bevis

  • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP Sigill frukt och grönt (tillval för klimatcertifiering) eller likvärdigt.

Uppvärmningen står för den största delen av klimatpåverkan från växthus. Vilket bränsle som används för uppvärmning av växthus har en avgörande betydelse för hur mycket växthusgaser som produktionen genererar. Genom att övergå från t ex naturgas till flis för uppvärmning av växthuset kan klimatpåverkan reduceras med i storleksordningen 85 %.

Energianvändningen varierar kraftigt under året. Uppvärmningen kräver mycket energi under vintern, medan fuktreglering och koldioxidproduktion mest används under sommarhalvåret. Energi vid växthusodling används främst för värmereglering, fruktreglering, växtbelysning, koldioxidproduktion och kylar.

Vid odlingen bör eftersträvas att energiförsörjningen utgörs av förnyelsebar energi. Med förnybara energikällor avses vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle (Definition förnybara energikällor enligt EUGENE Green Energy Standard), spillvärme och nordisk elmix där en mindre andel kärnkraftsproducerad el ingår. Redan idag blir många växthus för odling av tomater i Sverige uppvärmda med hjälp av förnybar energi. Utvecklingen går mot att fler och fler odlare ställer om till sådan uppvärmning, vilket detta krav syftar till att stödja i en offentlig upphandling.

Uppvärmningen står för den största delen av klimatpåverkan från växthus. Vilket bränsle som används för uppvärmning av växthus har en avgörande betydelse för hur mycket växthusgaser som produktionen genererar. Genom att övergå från t ex naturgas till flis för uppvärmning av växthuset kan klimatpåverkan reduceras med i storleksordningen 85 %.

Energianvändningen varierar kraftigt under året. Uppvärmningen kräver mycket energi under vintern, medan fuktreglering och koldioxidproduktion mest används under sommarhalvåret. Energi vid växthusodling används främst för värmereglering, fruktreglering, växtbelysning, koldioxidproduktion och kylar.

Vid odlingen bör eftersträvas att energiförsörjningen utgörs av förnyelsebar energi. Med förnybara energikällor avses vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle (Definition förnybara energikällor enligt EUGENE Green Energy Standard), spillvärme och nordisk elmix där en mindre andel kärnkraftsproducerad el ingår. Redan idag blir många växthus för odling av tomater i Sverige uppvärmda med hjälp av förnybar energi. Utvecklingen går mot att fler och fler odlare ställer om till sådan uppvärmning, vilket detta krav syftar till att stödja i en offentlig upphandling.

Uppvärmningen står för den största delen av klimatpåverkan från växthus. Vilket bränsle som används för uppvärmning av växthus har en avgörande betydelse för hur mycket växthusgaser som produktionen genererar. Genom att övergå från t ex naturgas till flis för uppvärmning av växthuset kan klimatpåverkan reduceras med i storleksordningen 85 %.

Energianvändningen varierar kraftigt under året. Uppvärmningen kräver mycket energi under vintern, medan fuktreglering och koldioxidproduktion mest används under sommarhalvåret. Energi vid växthusodling används främst för värmereglering, fruktreglering, växtbelysning, koldioxidproduktion och kylar.

Vid odlingen bör eftersträvas att energiförsörjningen utgörs av förnyelsebar energi. Med förnybara energikällor avses vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle (Definition förnybara energikällor enligt EUGENE Green Energy Standard), spillvärme och nordisk elmix där en mindre andel kärnkraftsproducerad el ingår. Redan idag blir många växthus för odling av tomater i Sverige uppvärmda med hjälp av förnybar energi. Utvecklingen går mot att fler och fler odlare ställer om till sådan uppvärmning, vilket detta krav syftar till att stödja i en offentlig upphandling.

  • KravID: 10394: 1
  • Versionsdatum: 2016-12-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-16: Ändrad kravnivå från avancerad till spjutspets, ny undergrupp grönsaker