Miljöaspekter

 • Otrygga anställningsvillkor

Socialt ansvarsfull odling

English version

Genom att välja varor där hänsyn har tagits till arbetsvillkoren vid odlingen främjas goda arbetsförhållanden. Långsiktig hållbarhet innebär att hänsyn tas även till miljö och ekonomisk hållbarhet för odlarna.

Teknisk specifikation KravID: 10397: 1

Miljöaspekter

 • Otrygga anställningsvillkor

Produkter ska vara odlade under arbetsförhållanden som uppfyller följande: :

 • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
 • FN:s barnkonvention artikel 32
 • den arbetsmiljölagstiftning samt arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet.

 • Certifiering enligt en internationell standard, t.ex. Rainforest Alliance eller likvärdigt. 
 • Leverantörsförsäkran (t.ex. redovisning av kontroll utförd av en extern oberoende part)
Teknisk specifikation KravID: 10397: 1

Miljöaspekter

 • Otrygga anställningsvillkor

Produkter ska vara odlade under arbetsförhållanden som uppfyller följande:

 • Rättvisa arbetsvillkor
 • Den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet

Odlaren ska dessutom garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering.

Förslag till bevis

 • Certifiering enligt en internationell standard, t.ex., Fairtrade eller likvärdigt.

 • Leverantörsförsäkran (t.ex. kontroll utförd av en extern oberoende tredje part)

Både tillgången på marknaden och efterfrågan ökar kraftigt. Olika produktions- och kontrollsystem för märkning har etablerats som kan verifiera kravet.

Olika produktions- och kontrollsystem för märkning har etablerats som kan verifiera kravet. Organisationerna har valt olika arbetssätt, t.ex. minimipris, förändra odlarnas jordbruksmetoder, höja kvalitet på grödan, öka skördarnas storlek samt att ge odlarna tillgång till marknader. Det finns vissa oberoende internationella studier som visar att olika organisationer trots sina olika metoder bidrar till att skapa hållbara förhållanden för odlare.

Tillgången på marknaden socialt ansvarsfullt producerad frukt, nötter och kryddor har ökat under senare år. Om efterfrågan finns är det möjligt att offerera dessa produkter.

När det gäller färsk frukt kan tillgången variera mer än vad avser "torra" produkter beroende på säsong, skörd osv. 

Bananer är en av de mest populära frukterna i världen och är även en viktig vara i många utvecklingsländers ekonomier. De sociala problemen är dock många och komplexa inom branschen. Bananer odlas ofta på stora plantageodlingar där arbetssituationen för de anställda ofta är undermålig. Det handlar främst om osäkra anställningsvillkor, inskränkningar av organisationsrätten och hantering av hälso- och miljöfarliga kemikalier utan adekvat skyddsutrustning. Under de senaste decennierna har bananbranschen dock utvecklats mycket och betraktas idag som en föregångare jämfört med många andra storskaliga fruktodlingar.

Många av de frukter vi äter till vardags odlas i utvecklingsländer. Arbetsförhållandena på plantagen är ofta dåliga och lönerna så pass låga att de inte täcker de anställdas mest grundläggande levnadsomkostnader. Många som arbetar inom fruktindustrin är säsongsanställda, vilket innebär att de endast är anställda under en bestämd period för att skörda frukten. De säsongsanställda befinner sig ofta i ett utsatt läge gentemot sin arbetsgivare och har ofta sämre arbetsförhållanden än de fast anställda på plantagen.

Kryddor och örter odlas över hela världen där Indien är det största producentlandet totalt sett. Priserna varierar beroende på många faktorer, vilket gör det svårt för odlarna att trygga sina inkomster för att försörja sig och sina familjer.

Kravet syftar till att bidra till förbättringar av arbetsvillkor för de människor som arbetar vid odlingen av färsk frukt, nötter och kryddor.

 • KravID: 10397: 1
 • Versionsdatum: 2016-12-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-16: Bevis Rainforest alliance på basnivå, Fairtrade på spjutspetsnivå, ny undergrupp frukt