Miljömål

Miljöaspekter

 • Avfallsdeponering
 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Kaffe, te och kakao

English version

Svensk kaffekonsumtion är bland de högsta i världen med 9,64 kg/person/år. Att upphandla kaffe, te och kakaoprodukter som är ekologiskt producerade samt genom att ställa krav på socialt ansvarsfull produktion vid odling bidrar det till en mer hållbar produktion av dessa produkter.

Läs mer

Det dricks ca 2 250 000 000 koppar kaffe om dagen världen över. Produktionen av kaffe är dock i många avseenden problematisk. Vid konventionell odling av kaffe, te och kakao används många giftiga bekämpningsmedel. Gifterna ansamlas i marken och vattnen och påverkar den omkringliggande miljön. För att anlägga nya kaffeodlingar skövlas även skog, vilket kan leda till allvarliga miljöproblem. Dels genom att skövlingen bidrar till klimatpåverkan och dels genom att den biologiska mångfalden påverkas negativt. De nedhuggna skogarna medför även att jordarna lämnas oskyddade för regn vilket kan leda till jorderosion. Odlingen av kaffe är dessutom förenat med många sociala problem. Den ekonomiska osäkerheten för bönderna är ett stort problem. Kaffepriset varierar mycket men världsmarknadspriset har på senare år sjunkit.

Världen runt dricks det ca 70 000 koppar te per sekund och uppskattningsvis är fler än 50 miljoner människor sysselsatta inom teindustrin, framförallt i många av världens fattigaste länder i Asien och Afrika. Levnads- och arbetsförhållanden för de anställda på teplantagen har dokumenterats som dåliga.

Kakaoodling ger viktiga inkomster samtidigt som de ekologiska och sociala konsekvenserna ofta är stora. Det låga världsmarknadspriset på kakao gör det osäkert för kakaoproducenterna. För länder beroende av kakaoexport som Elfenbenskusten och Ghana, är de låga priserna ett stort problem. Vid kakaoodling används mycket konstgödsel och bekämpningsmedel. Den intensiva odlingen riskerar även att utarma och erodera jorden.

Föremålet för upphandlingen

Hållbar produktion av kaffe, te och kakaobaserade produkter

Miljömål

Miljöaspekter

 • Avfallsdeponering
 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.

Kriteriearbete

Arbetsstart
Sep 2018
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Jan 2019