Miljömål

Miljöaspekter

 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Kaffe, te och kakao

English version

Produktionen av kaffe, te och kakaoprodukter sker i länder med tropiskt eller subtropiskt klimat där export av dessa grödor är en viktig inkomstkälla för många människor på landsbygden samtidigt som produktionen har stor påverkan på den omgivande miljön och människors välbefinnande. Gemensamt med kaffe, te och kakaoodling är också att plantorna är känsliga för vädersvängningar och därmed hotas skördarna i hög grad av pågående klimatförändringar. Att ta miljömässig och social hänsyn vid upphandling av kaffe, te och kakao kan bidra till en mer hållbar odling och produktion av dessa produkter.

Läs mer

Svensk kaffekonsumtion är bland de högsta i världen. Enligt Jordbruksverket konsumeras ca 9 kilo kaffe per person och år i Sverige.  De största kaffeproducerande länderna är Brasilien, Vietnam och Colombia följt av Indonesien och Honduras1. Vid konventionell odling av kaffe, te och kakao används konstgödsel och bekämpningsmedel. Rester av dessa kan ansamlas i marken och vattnen och påverka miljö och människor i omgivningen. Vid anläggning av nya kaffeodlingar förekommer det även att skog skövlas, vilket påverkar den biologiska mångfalden och leder till ökade utsläpp av koldioxid. Nedhuggna skogar medför även att jordarna lämnas oskyddade för regn vilket kan leda till jorderosion.

Kaffeodling sker ofta småskaligt i länder med utbredd fattigdom och många miljoner småskaliga odlare beräknas vara beroende av kaffe för sin försörjning. 2 Småskaliga odlare lever ofta i stor ekonomisk osäkerhet bland annat på grund av att världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket. Sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhet kan därför vara extra viktigt vid upphandling av dessa produkter.

De största exportländerna av te är Kenya och Sri Lanka och de flesta stora te-exporterande länderna är länder med utbredd fattigdom i Afrika och Asien. Världen runt konsumeras det 5.5 miljoner ton te per år, I Sverige ca 0,3 kg per person och år. Te-plantan är mycket känslig för vädersvängningar och te-produktion som genererar inkomst för miljontals människor på landsbygden hotas av pågående klimatförändringar. 3 Levnads- och arbetsförhållanden för anställda på teplantage har i vissa fall dokumenterats som bristfälliga av bland annat ILO (International Labour Organization).

Elfenbenskusten och Ghana producerar ca 70% av den globala kakaokonsumtionen. Kakao är den huvudsakliga inkomstkällan för mellan 40 och 50 miljoner människor i världen och över 5 miljoner småbrukare odlar kakao. I Elfenbenskusten tjänar dock ett genomsnittligt kakaoproducerande hushåll endast 37% av vad som anses vara levnadsinkomst. 4 I Sverige konsumerades år 2016 cirka 2 kilo kakao per person i form av dryck, pulver och sås medan konsumtionen av choklad uppgick till 6,5 kilo per person. 5 International Cocoa Association (ICCO) rapporterar om att instabila världsmarknadspriser, låga inkomster samt kakaoodlares sociala och arbetsrättsliga villkor är stora hållbarhetsutmaningarna för sektorn.

1International Coffee Organization, 2017

2Enveritas Global Farmer Study, 2018

3Jordbruksverket, 2018, FAO, 2018

4Cocoa Barometer, 2018

5Jordbruksverket, 2018 Delfi totalmarknadsskattning, 2016 SCB Befolkningsstatistik, 2016

Miljöaspekter

 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Omfattning

Kaffe-, te-, och kakaoprodukter för storhushåll och vendingmaskinger. 

 • Kaffeprodukter - bryggmalet, hela bönor, flytande och snabbkaffe.

 • Te - löste och tepåsar

 • Kakaoprodukter - till exempel kakaopulver, choklad och chokladdryck

Föremålet för upphandlingen

Kaffe, te och kakaobaserade produkter med miljömässiga och sociala hänsyn.

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD