Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser

Ekologisk produktion och socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao

English version

Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten och växternas livskraft. Vid produktion av kaffe och kakao kan även social hänsyn särskilt beaktas. 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11127: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser

Leverantörens åtagande:

Leverantören ska från och med att kontraktet startar endast leverera produkter av kaffe, te och kakao som uppfyller kriterier enligt förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och är odlade under arbetsförhållanden som är förenliga med:

 • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
 • FN:s barnkonvention artikel 32
 • Den arbetsmiljölagstiftning samt arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet.

Förslag till bevis

 • Märkning som uppfyller villkoret, t.ex. KRAV eller likvärdig
 • Dubbelcertifiering EU-ekologiskt och Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ certified eller likvärdig
 • Annan dokumentation som visar att villkoret är uppfyllt.  

 • Produktmärkning
 • Efterfråga dokumentation som visar att villkoret är uppfyllt av din leverantör. Den upphandlande myndigheten kan i detta fall komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part. Leverantören står för denna kostnad.

KRAVs regler för kaffe och kakaoproduktion kan verifieras genom andra certifieringar, därför kan även en dubbelcertifiering som innefattar exempelvis EU-ekologisk produktion och antingen Fairtrade, Rainforest Alliance eller UTZ certified bevisa att villkoret uppfylls.  

KRAVs regler för kaffe och kakaoproduktion kan verifieras genom andra certifieringar, därför kan även en dubbelcertifiering som innefattar exempelvis EU-ekologisk produktion och antingen Fairtrade, Rainforest Alliance eller UTZ certified bevisa att villkoret uppfylls.  

KRAVs regler för kaffe och kakaoproduktion kan verifieras genom andra certifieringar, därför kan även en dubbelcertifiering som innefattar exempelvis EU-ekologisk produktion och antingen Fairtrade, Rainforest Alliance eller UTZ certified bevisa att villkoret uppfylls.  

Ett ekologiskt lantbruk kännetecknas bland annat av en varierad växtföljd, strikta begränsningar för användning av insatsmedel, och förbud mot användning av GMO. Ett ekologiskt jordbruk syftar till att recirkulera näringsämnen genom att inte tillföra ämnen som handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Det avancerade ekologiska kriteriet kombinerar ekologiska regler för produktionen med regelverk för social hänsyn.

Ett ekologiskt lantbruk kännetecknas bland annat av en varierad växtföljd, strikta begränsningar för användning av insatsmedel, och förbud mot användning av GMO. Ett ekologiskt jordbruk syftar till att recirkulera näringsämnen genom att inte tillföra ämnen som handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Det avancerade ekologiska kriteriet kombinerar ekologiska regler för produktionen med regelverk för social hänsyn.

Ett ekologiskt lantbruk kännetecknas bland annat av en varierad växtföljd, strikta begränsningar för användning av insatsmedel, och förbud mot användning av GMO. Ett ekologiskt jordbruk syftar till att recirkulera näringsämnen genom att inte tillföra ämnen som handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Det avancerade ekologiska kriteriet kombinerar ekologiska regler för produktionen med regelverk för social hänsyn.

 • KravID: 11127: 1
 • Versionsdatum: 2019-01-28
 • Senast granskad: 2020-04-28
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2020-04-28, Krav ID 11127: Lagt till te i namn och kravtext.
2019-01-28, Krav ID 11127:1: Ändrat namn. Ändrad från teknisk specifikation till särskilda kontraktsvillkor. Borttagen referens till HCV områden, inkluderat sociala aspekter. Tillagda förslag på bevis: Dubbelcertifiering EU eko + Fairtrade, Rainforest Alliance eller UTZ certified.
2016-12-16, Krav ID 11127: Ursprunglig version