Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel - kaffe, te och kakao

English version

Odling av kaffe, te och kakao sker ofta i länder med utbredd fattigdom och odlarna lever under instabila ekonomiska förhållanden, bland annat på grund av instabila världsmarknadspriser. Att välja varor som vid odlingen främjar socialt ansvar och även bidrar till rättvisa handelsvillkor kan bidra till att de ekonomiska förutsättningarna för odlarna förbättras.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11272

Leverantörens åtagande:

Leverantören ska från och med att kontraktet startar endast leverera produkter av kaffe, te och kakao är odlade under förhållanden som är förenliga med:

 • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
 • FN:s barnkonvention artikel 32.
 • Den arbetsrättslagstiftning som gäller där arbetet utförs.

Odlaren ska dessutom garanteras:

 • Kostnadstäckande minimiersättning.
 • Extra prispremie för investering.
 • Möjlighet till förfinansiering för odlaren.
 • Långsiktiga handelsrelationer mellan producent och importör.

Förslag till bevis

 • Märkning som uppfyller villkoret, exempelvis Fairtrade eller likvärdig märkning.
 • Annan dokumentation som visar att villkoret uppfylls.

 • Produktmärkning
 • Efterfråga dokumentation som visar att villkoret är uppfyllt av din leverantör. Den upphandlande myndigheten kan i detta fall komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part. Leverantören står för denna kostnad

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Efterfrågan på och marknadstillgång av hållbart producerade kaffe, te och kakaoprodukter ökar ständigt.  

Observera att detta villkor avser socialt ansvarsfull produktion av enskilda produkter. Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har tillräckliga rutiner i sin verksamhet för att kunna hantera risker i leveranskedjan.

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Efterfrågan på och marknadstillgång av hållbart producerade kaffe, te och kakaoprodukter ökar ständigt.  

Observera att detta villkor avser socialt ansvarsfull produktion av enskilda produkter. Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har tillräckliga rutiner i sin verksamhet för att kunna hantera risker i leveranskedjan.

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Efterfrågan på och marknadstillgång av hållbart producerade kaffe, te och kakaoprodukter ökar ständigt.  

Observera att detta villkor avser socialt ansvarsfull produktion av enskilda produkter. Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har tillräckliga rutiner i sin verksamhet för att kunna hantera risker i leveranskedjan.

Odling av kaffe, te och kakao sker ofta i länder med utbredd fattigdom och odlarna lever under instabila ekonomiska förhållanden, bland annat på grund av instabila världsmarknadspriser. Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Organisationerna har haft olika utgångspunkter men samtliga uppmuntrar allt mer hållbara produktionssystem.

Ett garanterat minimipris påslag på världsmarknadspriset, förfinansiering och långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören är kriterier som kännetecknar Fairtrade, en av aktörerna inom handelssamarbetet Rättvis handel.

Odling av kaffe, te och kakao sker ofta i länder med utbredd fattigdom och odlarna lever under instabila ekonomiska förhållanden, bland annat på grund av instabila världsmarknadspriser. Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Organisationerna har haft olika utgångspunkter men samtliga uppmuntrar allt mer hållbara produktionssystem.

Ett garanterat minimipris påslag på världsmarknadspriset, förfinansiering och långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören är kriterier som kännetecknar Fairtrade, en av aktörerna inom handelssamarbetet Rättvis handel.

Odling av kaffe, te och kakao sker ofta i länder med utbredd fattigdom och odlarna lever under instabila ekonomiska förhållanden, bland annat på grund av instabila världsmarknadspriser. Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Organisationerna har haft olika utgångspunkter men samtliga uppmuntrar allt mer hållbara produktionssystem.

Ett garanterat minimipris påslag på världsmarknadspriset, förfinansiering och långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören är kriterier som kännetecknar Fairtrade, en av aktörerna inom handelssamarbetet Rättvis handel.

 • KravID: 11272
 • Versionsdatum: 2019-01-28
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2019-01-28, Krav ID 11272: Ersätter tidigare Avancerat Krav ID 10403 har fått unikt krav ID och särskiljande namn. Ändrad från teknisk specifikation till särskilda kontraktsvillkor.