Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Kött

English version

Kött är en källa till många näringsämnen exempelvis B12, järn och protein men är också det livsmedel som påverkar miljön mest. Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning på vuxna äter vi ungefär 50-55 kg kött (inklusive fågel) per person och år i Sverige1. Totalkonsumtionen, det vill säga den mängd kött i slaktvikt som krävs för att tillgodose konsumtionen, uppgår till 85 kg per person och år, men då inkluderas även ben och svinn som uppstår i livsmedelskedjan2

Läs mer

En minskad köttkonsumtion i västvärlden är ett viktigt bidrag för att nå globala klimatmål och många växtbaserade alternativ finns idag på marknaden. När kött konsumeras finns dock stor möjlighet att välja produkter utefter hållbarhetsaspekter och på så sätt bidra till positiva effekter på exempelvis biologisk mångfald och öppna landskap. Produktionen av kött och andra animaliska livsmedel skiljer sig mycket åt, exempelvis beroende på typ av djurslag, produktionssystem och djurhållning. Vilken miljö- och klimatpåverkan olika köttprodukter har skiljer sig därför också åt. Upphandlande myndigheter som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter vid upphandling av olika produkter av kött kan därmed bidra till att göra skillnad vad gäller påverkan på klimatet, utsläpp av miljö -och/eller hälsofarliga ämnen, biologisk mångfald, djurhälsa och djurvälfärd.

Animalieproduktionen står för ca 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser3. Stora landarealer tas i anspråk globalt för foderproduktion och bete. Konsumtionen av kött är därför – oavsett var och hur det producerats – förknippat med stor klimatpåverkan4. Produktion av nötkött och lammkött orsakar på grund av djurens fodersmältning utsläpp av metan som är en starkare växthusgas men med kortare uppehållstid i atmosfären jämfört med koldioxid5. Produktion av griskött orsakar lägre växthusgasutsläpp men har i sin tur inte samma positiva bidrag till bevarandet av biologisk mångfald och ett rikt odlingslandskap som betande djur.      

Animalieproduktion, som all typ av jordbruk, leder till utsläpp av näringsämnen och kemikalier till omgivande ekosystem, exempelvistill följd av användning av gödselmedel och växtskyddsmedel. Även ekologisk produktion medför utsläpp men använder inte syntetiskt framställda kemiska växtskyddsmedel vilket minskar utsläppen av naturfrämmande ämnen i miljön.6 Ekologisk produktion bidrar också positivt till den biologiska mångfalden.7

Artikel 13 i EUF-fördraget anger att Europeiska unionen och dess medlemsstater vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser.Förebyggande djurhälsoåtgärder och gott djurskydd bidrar därtill både till att djuren producerar mer effektivt och att antibiotikaanvändningen kan hållas på ett minimum. All användning av antibiotika innebär en ökad risk för antibiotikaresistens som utgör ett av de främsta hoten mot folkhälsan globalt.9

Gemensamt för all köttproduktion är att den största påverkan kommer ifrån foderanvändning och djurhållning, transporter och förpackningar utgör en relativt sett liten del av miljöavtrycket per kg kött10.

 

1 Livsmedelsverket, 2012

2 Jordbruksverket, 2018

Gerber et al., 2013

Jordbruksverket, 2018

5 Ibid.

Livsmedelsverket, 2016

7 Sanders & Heß, 2019

8 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, 2009  

9 Word Health Organization, 2018

10 Gerber et al., 2013

Föremålet för upphandlingen

Livsmedelsprodukter av köttråvara (nöt, lamm och gris) med miljö, klimat- och djurskyddskrav

Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar

Tillämpningsanvisningar

Använd det eller de hållbarhetskriterier som passar ert behov, målsättningar och där ni har möjlighet att följa upp kraven som ställts. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla ett visst krav. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna. Gör en noggrann marknadsanalys för att informera dig om marknadstillgång. Se gärna Upphandlingsmyndighetens stöd för marknadsanalys och tidig dialog.

Kriteriearbete

Arbetsstart
Maj 2020
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Dec 2020

Kommande kriterier