Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Utsläpp av växthusgaser

Produktundergrupp

Griskött

English version

I Sverige förbrukades 32,4 kg griskött per person år 2018.1 Ca 75% av förbrukningen är producerad i Sverige och importen sker främst ifrån Danmark, Tyskland, Polen och Nederländerna.Ca 2% av den svenska produktionen är ekologiskt griskött.3 Upphandlande myndigheter som ställer krav på hållbarhetsaspekter i sin upphandling av produkter av griskött kan bidra till att premiera en mer miljömässigt hållbar grisproduktion med gott djurskydd.  

Läs mer

Det genomsnittliga klimatavtrycket per kg benfritt griskött ligger mellan 4 och 8 CO2-ekvivalenter.4 Produktion av griskött orsakar lägre växthusgasutsläpp än idisslare men har i sin tur inte samma positiva bidrag till bevarandet av biologisk mångfald och öppna landskap som betande djur.5 I grisproduktionen krävs stora mängder foder vars produktion tar åkermarker i anspråk.6 Primära källor till utsläpp av växthusgaser i grisproduktionen är foderproduktion och stallgödsel.7

Som foder vid grisproduktion kan bland annat spannmål, soja och biprodukter ifrån livsmedelsindustrin användas. Produktion av soja till djurfoder står för en stor del av animalieproduktionens miljöpåverkan på global nivå. Majoriteten av den producerade sojan används till djurfoder.8 Soja och biprodukter av oljepalm som används till foder kan produceras på ett mer hållbart sätt, exempelvis genom att produktion inte sker på skyddsvärda områden.Användningen av soja och oljepalm är några viktiga hållbarhetsparametrar när det gäller djurfoder.

Antibiotikaanvändningen är stor inom grisproduktionen globalt sett. Globalt utbredd antibiotikaanvändning till både människor och djur har ökat förekomsten av multiresistenta bakterier i vår omgivning.10 Sverige har lägst antibiotikaanvändning till lantbrukets djur av alla EUs medlemsländer.11 Förebyggande åtgärder för en god djurhälsa och djurvälfärd bidrar att användning av antibiotika kan hållas låg.

Djurvälfärd kan definieras på en rad sätt. EUs djurskyddslagstiftning som framhåller att hänsyn ska tas till djur som kännande varelser bygger på fem friheter som djuren ska åtnjuta: frihet från hunger och törst, från obehag, från smärta, skada och sjukdom, frihet att bete sig naturligt och frihet från rädsla och stress.12

Att ta hänsyn till djur som kännande varelser innebär bland annat att djurens smärta ska minimeras exempelvis genom effektiv bedövning vid stressande och smärtsamma moment såsom kastrering och inför slakt.13 Möjlighet till sysselsättning ger grisarna ökade möjligheter att utföra beteenden som är viktiga för deras välbefinnande och minskar risken att skadliga beteenden såsom svansbitning uppstår.14 Även ökat utrymme minskar förekomsten av skadligt beteende hos grisar.15

 

1 I slaktvikt, med ben. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats. Jordbruksverket, 2019

2 Ibid.

3 Jordbruksverket, 2018

4 Livscykelanalys inkluderat primärproduktion, förädling och förpackning. Röös, 2014

5 Konsumentverket, 2019

6 Ibid.

7 Cederberg et al., 2009

8 Goldsmith, 2008

9 The Consumer Goods Forum, 2016

   Basiron, 2016

10 World Health Organization, 2018

11 European Medicines Agency, 2018

12 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, 2009.  Botreau, et al (2007)

13 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, 2009  ;Konsumentverket, 2019; Numberger et al., 2016

14 Vermeer et al., 2017; Hellqvist, 2018; Studnitz et al., 2007; Zwicker et al., 2013

15 Vermeer et al., 2017

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Utsläpp av växthusgaser

Omfattning

Färskt och fryst griskött inklusive charkuterier och sammansatta produkter med ett innehåll av griskött på minst 10 %. Exempel på produkter som kan omfattas:

 • Styckade köttdetaljer som skinkstek, kotletter, karré, filé och lägg
 • Fläskfärs
 • Skinka (till exempel julskinka)
 • Spareribs (revben)
 • Schnitzel
 • Kassler
 • Sidfläsk
 • Bacon
 • Korv
 • Köttbullar
 • Smörgåsmat
 • Fläskpannkaka
 • Kåldolmar
 • Pytt i panna
 • Paj
 • Pizza

Föremålet för upphandlingen

Produkter av griskött med miljö- och djurskyddskrav

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Använd det eller de hållbarhetskriterier som passar ert behov, målsättningar och där ni har möjlighet att följa upp kraven som ställts. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla ett visst krav. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna. Gör en noggrann marknadsanalys för att informera dig om marknadstillgång. Se gärna Upphandlingsmyndighetens stöd för marknadsanalys och tidig dialog.