Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Djurvälfärd

Ekologisk vara - tillägg griskött

English version

All ekologisk produktion säkerställer grisarnas möjligheter att gå ut, men utevistelsen kan ske på betongplatta. Foder ska till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-inblandning samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara- tillägg griskött bidrar till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs, bland annat ges grisarna möjlighet att böka på betes-eller skogsmark.

Teknisk specifikation KravID: 10236: 2

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Djurvälfärd

Produkter av griskött ska vara producerade enligt Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt följande krav:

 • Grisar ska vara ute minst 4 sammanhängande månader på mark där de kan beta och böka.
 • Under tiden då grisar inte hålls på bete ska de ha tillgång till utevistelse och liggplats med djupströ inomhus.
 • Under den varma årstiden ska grisar ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka.
 • Smågrisar får avvänjas tidigast vid 49 dagars ålder, alternativt 40 dagars ålder vid grupphållning och omgångsuppfödning.  

Förslag till bevis

 • Certifiering med tillhörande märkning som uppfyller kravet, exempelvis KRAV eller annan certifiering där det framgår att kravet uppfylls.
 • Annan dokumentation där det framgår att kravet är uppfyllt.

Uppföljning under avtalsperioden kan ske exempelvis genom stickprov vid ett eller flera tillfällen på produkt/-er på vilken/-a kravet har ställts. Leverantören kan visa att produkten/erna uppfyller kraven med till exempel:

 • Produktmärkning, exempelvis KRAV-märkning eller motsvarande.
 • Annan dokumentation där det framgår att kravet är uppfyllt.

Observera att rekommendationen är att nya och reviderade kriterier används tidigast 2020-06-25. Läs mer här.

Hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara – tillägg griskött innebär förutom att det EU-ekologiska regelverket ska vara uppfyllt även längre gående krav på djurskydd och lantbrukets miljö-och klimatarbete.

Kriteriet begränsar marknadstillgången för enskilda produkter.

Observera att rekommendationen är att nya och reviderade kriterier används tidigast 2020-06-25. Läs mer här.

Hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara – tillägg griskött innebär förutom att det EU-ekologiska regelverket ska vara uppfyllt även längre gående krav på djurskydd och lantbrukets miljö-och klimatarbete.

Kriteriet begränsar marknadstillgången för enskilda produkter.

Observera att rekommendationen är att nya och reviderade kriterier används tidigast 2020-06-25. Läs mer här.

Hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara – tillägg griskött innebär förutom att det EU-ekologiska regelverket ska vara uppfyllt även längre gående krav på djurskydd och lantbrukets miljö-och klimatarbete.

Kriteriet begränsar marknadstillgången för enskilda produkter.

Kriterier för ekologisk vara bidrar bland annat till miljökvalitetsmålet En giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv.

Produktion av ekologiskt griskött ska ske i enlighet med EU-förordningen om ekologisk produktion och omställningstiden är minst sex månader. Smågrisarna ska kunna ges di av suggan minst till 40 dagars ålder. Endast i undantagsfall och efter veterinär rekommendation ges mjölkersättning eller konventionell mjölk som enstaka nödåtgärd. Ett grundkrav är att minst 50 % av fodret som ges till grisar under året ska komma från den egna gården.

Mervärden i det avancerade kriteriet för ekologisk vara innebär bland annat längre gående krav på utevistelse och längre digivningstid för smågrisar. Grisar som vistas utomhus på bete ges större möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. 

Kriterier för ekologisk vara bidrar bland annat till miljökvalitetsmålet En giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv.

Produktion av ekologiskt griskött ska ske i enlighet med EU-förordningen om ekologisk produktion och omställningstiden är minst sex månader. Smågrisarna ska kunna ges di av suggan minst till 40 dagars ålder. Endast i undantagsfall och efter veterinär rekommendation ges mjölkersättning eller konventionell mjölk som enstaka nödåtgärd. Ett grundkrav är att minst 50 % av fodret som ges till grisar under året ska komma från den egna gården.

Mervärden i det avancerade kriteriet för ekologisk vara innebär bland annat längre gående krav på utevistelse och längre digivningstid för smågrisar. Grisar som vistas utomhus på bete ges större möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. 

Kriterier för ekologisk vara bidrar bland annat till miljökvalitetsmålet En giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv.

Produktion av ekologiskt griskött ska ske i enlighet med EU-förordningen om ekologisk produktion och omställningstiden är minst sex månader. Smågrisarna ska kunna ges di av suggan minst till 40 dagars ålder. Endast i undantagsfall och efter veterinär rekommendation ges mjölkersättning eller konventionell mjölk som enstaka nödåtgärd. Ett grundkrav är att minst 50 % av fodret som ges till grisar under året ska komma från den egna gården.

Mervärden i det avancerade kriteriet för ekologisk vara innebär bland annat längre gående krav på utevistelse och längre digivningstid för smågrisar. Grisar som vistas utomhus på bete ges större möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. 

 • KravID: 10236: 2
 • Versionsdatum: 2020-03-25
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2020-03-25, Krav ID 10236:2: 2020-03-25: Ändrade tillägskrav för ökad transparens: ”djur ska kunna beta och böka på betes-och skogsmark under större delen av dygnet under sommarhalvåret” har ersatts med ”grisar ska vara ute under minst 4 sammanhängande månader på mark där de kan beta och böka” Tillgång till utevistelse och liggplats med djupströ samt tidsgräns för avvänjningsålder har lagts till.
2015-03-03: Borttaget: "nosring får inte förekomma, suggan ska kunna bygga bo innan grisning."2012-10-29: Ursprunglig version