Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Djurvälfärd

Ekologisk vara - tillägg nötkött

English version

Ekologisk produktion av nötkött innebär bland annat att djuren ska vistas ute på bete i så stor utsträckning som möjligt. Foder ska till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-innehåll samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara- tillägg nötkött bidrar även till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs.  

Teknisk specifikation KravID: 10235: 2

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Djurvälfärd

Produkter av nötkött ska vara producerade enligt förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt följande krav:

 • Även ungtjurar ska hållas på bete.
 • Samtliga djur ska vistas ute minst 2 månader utöver den stadgade betesperioden på minst 60 dygn.
 • Djurhållaren arbetar i enlighet med en plan för förebyggande hälsoarbete och uppföljning med veterinär vid tecken på bristande djurhälsa. Förebyggande medicinering, med undantag för vaccinering, är inte tillåten.
 • Vid kastrering och avhorning ska djuren förutom bedövning ges smärtlindring.

Förslag till bevis

 • Certifiering med tillhörande märkning som uppfyller kravet, exempelvis KRAV eller annan certifiering där det framgår att kravet uppfylls.
 • Annan dokumentation där det framgår att kravet är uppfyllt.

Uppföljning under avtalsperioden kan ske exempelvis genom stickprov vid ett eller flera tillfällen på produkt/-er på vilken/-a kravet har ställts. Leverantören kan visa att produkten/erna uppfyller kraven med till exempel:

 • Produktmärkning, exempelvis KRAV-märkning eller annan märkning
 • Annan dokumentation där det framgår att kravet är uppfyllt.

Observera att rekommendationen är att nya och reviderade kriterier används tidigast 2020-06-25. Läs mer här.

Hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara – tillägg nötkött innebär förutom att det EU-ekologiska regelverket ska vara uppfyllt även längre gående krav på djurskydd och lantbrukets miljö-och klimatarbete.

I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2019:18 6 kap. 4-7 §§ anges hur många dygn djuren minst ska hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas utomhus sommartid. I norra Sverige är det 60 dygn, Mellansverige 90 dygn och i södra Sverige är det 120 dygn. Finns ingen lagstiftad nivå där produktionen sker gäller minst två månader utöver 60 dygn.

Kriteriet begränsar marknadstillgången för enskilda produkter. Gör en marknadsanalys för att säkerställa tillgång.

Observera att rekommendationen är att nya och reviderade kriterier används tidigast 2020-06-25. Läs mer här.

Hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara – tillägg nötkött innebär förutom att det EU-ekologiska regelverket ska vara uppfyllt även längre gående krav på djurskydd och lantbrukets miljö-och klimatarbete.

I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2019:18 6 kap. 4-7 §§ anges hur många dygn djuren minst ska hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas utomhus sommartid. I norra Sverige är det 60 dygn, Mellansverige 90 dygn och i södra Sverige är det 120 dygn. Finns ingen lagstiftad nivå där produktionen sker gäller minst två månader utöver 60 dygn.

Kriteriet begränsar marknadstillgången för enskilda produkter. Gör en marknadsanalys för att säkerställa tillgång.

Observera att rekommendationen är att nya och reviderade kriterier används tidigast 2020-06-25. Läs mer här.

Hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara – tillägg nötkött innebär förutom att det EU-ekologiska regelverket ska vara uppfyllt även längre gående krav på djurskydd och lantbrukets miljö-och klimatarbete.

I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2019:18 6 kap. 4-7 §§ anges hur många dygn djuren minst ska hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas utomhus sommartid. I norra Sverige är det 60 dygn, Mellansverige 90 dygn och i södra Sverige är det 120 dygn. Finns ingen lagstiftad nivå där produktionen sker gäller minst två månader utöver 60 dygn.

Kriteriet begränsar marknadstillgången för enskilda produkter. Gör en marknadsanalys för att säkerställa tillgång.

Kriterier för ekologisk vara bidrar bland annat till miljökvalitetsmålet En giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv.

Det avancerade kriteriet för ekologisk vara innefattar flera mervärden ur djurvälfärds och miljösynpunkt. Exempelvis ska smärtlindring ges vid operativa ingrepp utöver obligatorisk bedövning. Även ungtjurar, det vill säga nötkreatur av hankön från 6 månader med undantag för tjurar som hålls för avel, ska gå på bete och utevistelseperioden är längre vilket ger djuren en ökad möjlighet för djuren att tillgodose sitt naturliga betesbeteende. Utökad betesdrift kan även bidra positivt till den biologiska mångfalden. Djurhållare behöver också vidta åtgärder för djurhälsa i enlighet med en plan för förebyggande hälsoarbete och uppföljning med veterinär vilket är en viktig åtgärd för att hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå.

Kriterier för ekologisk vara bidrar bland annat till miljökvalitetsmålet En giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv.

Det avancerade kriteriet för ekologisk vara innefattar flera mervärden ur djurvälfärds och miljösynpunkt. Exempelvis ska smärtlindring ges vid operativa ingrepp utöver obligatorisk bedövning. Även ungtjurar, det vill säga nötkreatur av hankön från 6 månader med undantag för tjurar som hålls för avel, ska gå på bete och utevistelseperioden är längre vilket ger djuren en ökad möjlighet för djuren att tillgodose sitt naturliga betesbeteende. Utökad betesdrift kan även bidra positivt till den biologiska mångfalden. Djurhållare behöver också vidta åtgärder för djurhälsa i enlighet med en plan för förebyggande hälsoarbete och uppföljning med veterinär vilket är en viktig åtgärd för att hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå.

Kriterier för ekologisk vara bidrar bland annat till miljökvalitetsmålet En giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv.

Det avancerade kriteriet för ekologisk vara innefattar flera mervärden ur djurvälfärds och miljösynpunkt. Exempelvis ska smärtlindring ges vid operativa ingrepp utöver obligatorisk bedövning. Även ungtjurar, det vill säga nötkreatur av hankön från 6 månader med undantag för tjurar som hålls för avel, ska gå på bete och utevistelseperioden är längre vilket ger djuren en ökad möjlighet för djuren att tillgodose sitt naturliga betesbeteende. Utökad betesdrift kan även bidra positivt till den biologiska mångfalden. Djurhållare behöver också vidta åtgärder för djurhälsa i enlighet med en plan för förebyggande hälsoarbete och uppföljning med veterinär vilket är en viktig åtgärd för att hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå.

 • KravID: 10235: 2
 • Versionsdatum: 2020-03-25
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2020-03-25, Krav ID 10235:2: Ändrade tilläggskrav: ”Djur ska under betesperioden kunna vistas ute större delen av dygnet och ha fri tillgång till bete” har ändrats till ”samtliga djur ska vistas ute minst 2 månader utöver stadgad betesperiod om minst 60 dygn.” inkluderat beteskrav för ungtjurar, plan för förebyggande hälsoarbete och smärtlindring vid operativa ingrepp.