Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer

Ekologisk vara - tillägg nötkött

English version

Ekologisk produktion innebär bl.a. att krav ställs på djuromsorg, att foder ska vara utan GMO- inblandning och att foder ska vara odlat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Ett mål som poängteras tydligt i det ekologiska regelverket är att ekologisk animalieproduktion ska respektera varje djurarts beteendebehov.

Teknisk specifikation KravID: 10235: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer

Produkter ska uppfylla kriterier enligt Förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt följande krav:

 • Djur ska under betesperioden kunna vistas ute större delen av dygnet och ha fri tillgång till bete.
 • Vid slakt får djur inte drivas med elektrisk pådrivare i något led i kedjan från pålastning till avlivning.

Förslag till bevis

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV-ekologiskt eller likvärdigt

 • Märkning på produkten, t.ex. KRAV eller likvärdigt

Avancerad ekologisk produktion används som ett tillägg på kravet för EU-ekologisk produktion och innebär längre gående krav på bl.a. djurskydd.
Ekologisk produktion innebär att ett hållbart jordbruk eftersträvas. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Balansen mellan alla beståndsdelar ska upprätthållas och helst förbättras. EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel.
Ekologisk produktion innebär att ett hållbart jordbruk eftersträvas. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Balansen mellan alla beståndsdelar ska upprätthållas och helst förbättras. EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel.
Ekologisk produktion innebär att ett hållbart jordbruk eftersträvas. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Balansen mellan alla beståndsdelar ska upprätthållas och helst förbättras. EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel.
 • KravID: 10235: 1
 • Versionsdatum: 2014-06-23
 • Senast granskad: 2016-12-19
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.