Miljömål

Miljöaspekter

 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av växthusgaser

Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkon

English version

Friska djur är en viktig aspekt för djurskydd, hälsa och välfärd men även för klimatpåverkan, eftersom friska djur också producerar mer effektivt. Viktiga indikatorer vad gäller djurhälsa är fothälsa, förebyggande smittskydd (exempelvis rengöring mellan djuromgångarna i stallet), beläggningsgrad och användning av läkemedel. 

Teknisk specifikation KravID: 10903: 2

Miljöaspekter

 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av växthusgaser

Produkter av kyckling och kalkon ska komma från gårdar som arbetar enligt ett djurvälfärdsprogram med hälsoparametrar för djurvälfärd som minst ska omfatta:

 • Fothälsa och kontroll av förekomst av fotskador.
 • Beläggningsgrad om max 36 kg/m2 för kyckling och max 40 kg/m2 för kalkoner som väger mindre än 7 kilo och 45 kg/m2 för kalkoner som väger 7 kilo eller mer.
 • Användning av antibiotika eller andra läkemedel.
 • Rutiner enligt kontrollprogram som minimerar campylobacter och salmonellasmitta i uppfödningen.
 • Rengöring mellan djuromgångarna.

Parametrarna ska följas upp på ett systematiskt sätt, orsaker ska analyseras, avvikelser ska dokumenteras och leda till lämpliga åtgärder i samråd med en veterinär eller produktionsrådgivare för att avhjälpa problemen.

Förslag till bevis

 • Certifiering som uppfyller kravet, exempelvis Svensk Fågel, IP certifiering på sigillnivå eller likvärdig.
 • Anslutning till ett etablerat och väldokumenterat hälsoprogram för aktuellt djurslag.
 • Genomförande av ett eget djurvälfärdsprogram som omfattar ovan nämnda punkter med åtgärder för förebyggande djurhälsovård enligt stalljournal och läkemedelsjournal.

Stickprovskontroll, efterfråga dokumentation av din leverantör exempelvis:

 • Rikslikares kontrollprotokoll. 
 • Besättningsveterinärens årsrapport (kontrollprogram). 
 • Revisionsrapport eller stalljournal, läkemedelsjournal som beskriver ovanstående punkter.

Observera att det kan ta tid för din leverantör att få fram önskad dokumentation.

 • Märkning på produkten, exempelvis Svensk Fågel, Svenskt Sigill eller likvärdig.

Förutom ökad djurvälfärd, innebär friska djur en effektivare produktion. Friska djur växer bra och producerar mer och därmed minskar miljö och klimat-belastningen per kilo producerat kött.

Förutom ökad djurvälfärd, innebär friska djur en effektivare produktion. Friska djur växer bra och producerar mer och därmed minskar miljö och klimat-belastningen per kilo producerat kött.

Förutom ökad djurvälfärd, innebär friska djur en effektivare produktion. Friska djur växer bra och producerar mer och därmed minskar miljö och klimat-belastningen per kilo producerat kött.

 • KravID: 10903: 2
 • Versionsdatum: 2018-10-01
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2018-10-01, Krav ID 10903:2: Tillägg i kravtexten: "Produkter av...". Tillagt: specificerad maxbeläggningsgrad och rengöring mellan djuromgångarna.
2016-12-19, Krav ID 10903: Ändrad kravtyp från tilldelningskriterium till teknisk specifikation