Miljöaspekter

  • Djurvälfärd

Bedövning vid slakt - kyckling och kalkon

English version

En slaktmetod som innebär att djuret är bedövat vid slakt är mycket viktig ur djurskyddssynpunkt. Grundregeln inom EU är att djur ska vara bedövade vid slakt, men flera medlemsstater medger undantag från denna regel. Sverige medger inget undantag från denna regel och tillämpar även egna, längre gående regler för strömstyrkan vid elbedövning av kyckling och kalkon. Om koldioxidbedövning tillämpas bör bedövningen ske i två faser för att säkerställa fullständig bedövning.

Teknisk specifikation KravID: 10418: 2

Miljöaspekter

  • Djurvälfärd

Produkter av kyckling och kalkon ska komma från djur som varit helt bedövade när avblodning sker och helt medvetslösa fram tills dess att döden inträder. Elektrisk bedövning, bedövning med koldioxid eller inerta gaser (kväve och/eller argon) är tillåtna bedövningsmetoder vid slakt av fjäderfän.

Vid elektrisk bedövning av fjäderfän då huvudet passerar genom ett vattenbad ska strömstyrkan, vid användning av 50-200 Hz växelström, för varje djur uppgå till minst 0,12 Ampere för kyckling och 0,25 Ampere för kalkon. Strömstyrkan ska upprätthållas till dess att djuret är bedövat.

Vid koldioxidbedövning av fjäderfän ska registrering av koldioxidkoncentrationen ske på en nivå som gör det möjligt att kontrollera att den koncentration och tidsperiod som används är tillräcklig för att djuren ska vara helt medvetslösa. Bedövningen ska ske i minst två faser. I början av exponeringen ska koldioxidhalten vara högst 40%, följt av en högre koncentration när djuren förlorat medvetandet.

Förslag till bevis

  • Certifiering som uppfyller kravet, exempelvis Svensk fågel eller likvärdig
  • Annan dokumentation som verifierar kravet

Stickprovskontroll, efterfråga dokumentation av din leverantör, exempelvis:

  • Rikslikares kontrollprotokoll
  • Revisionsrapport
  • Journal eller logg från slakteri.

Observera att det kan ta tid för din leverantör att få fram önskad dokumentation.

Kravet går längre än den EU-gemensamma lagstiftningen gällande strömstyrkan vid elbedövning av slaktkyckling. Kravet kan påverka marknadstillgången och innebär att en marknadsanalys behöver säkerställa tillgång på visst sortiment, exempelvis Halalprodukter.

Observera att kosherslakt ej accepterar bedövning.

Sverige har ett totalförbud för slakt utan föregående bedövning och medger inga undantag.  Sverige tillämpar högre strömstyrka än de EU-gemensamma reglerna vid elektrisk bedövning vid avlivning av fjäderfä enligt 7 kap 24 § i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur (SJVFS 2012:27).

Förordningen (EG) 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning anger att "Skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning är en fråga av allmänt intresse som påverkar konsumenternas attityder till jordbruksprodukter." En bedövning innebär att de elektriska impulserna från skadad vävnad stoppas innan de når hjärnan. Därmed förhindras den medvetna smärtupplevelsen för djuret vid avlivningen. Dessutom bidrar bättre djurskydd vid tidpunkten för slakt till att minska djurens smärta, rädsla eller andra former av lidande. Vissa ingrepp i samband med avlivning kan vara stressande och alla bedövningstekniker har vissa nackdelar. Företag eller var och en som är inblandad i avlivning av djur ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika smärta och minimera lidande hos djuren under slakt och avlivning med hänsyn till bästa praxis på området och tillåtna metoder.

Sverige har ett totalförbud för slakt utan föregående bedövning och medger inga undantag.  Sverige tillämpar högre strömstyrka än de EU-gemensamma reglerna vid elektrisk bedövning vid avlivning av fjäderfä enligt 7 kap 24 § i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur (SJVFS 2012:27).

Förordningen (EG) 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning anger att "Skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning är en fråga av allmänt intresse som påverkar konsumenternas attityder till jordbruksprodukter." En bedövning innebär att de elektriska impulserna från skadad vävnad stoppas innan de når hjärnan. Därmed förhindras den medvetna smärtupplevelsen för djuret vid avlivningen. Dessutom bidrar bättre djurskydd vid tidpunkten för slakt till att minska djurens smärta, rädsla eller andra former av lidande. Vissa ingrepp i samband med avlivning kan vara stressande och alla bedövningstekniker har vissa nackdelar. Företag eller var och en som är inblandad i avlivning av djur ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika smärta och minimera lidande hos djuren under slakt och avlivning med hänsyn till bästa praxis på området och tillåtna metoder.

Sverige har ett totalförbud för slakt utan föregående bedövning och medger inga undantag.  Sverige tillämpar högre strömstyrka än de EU-gemensamma reglerna vid elektrisk bedövning vid avlivning av fjäderfä enligt 7 kap 24 § i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur (SJVFS 2012:27).

Förordningen (EG) 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning anger att "Skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning är en fråga av allmänt intresse som påverkar konsumenternas attityder till jordbruksprodukter." En bedövning innebär att de elektriska impulserna från skadad vävnad stoppas innan de når hjärnan. Därmed förhindras den medvetna smärtupplevelsen för djuret vid avlivningen. Dessutom bidrar bättre djurskydd vid tidpunkten för slakt till att minska djurens smärta, rädsla eller andra former av lidande. Vissa ingrepp i samband med avlivning kan vara stressande och alla bedövningstekniker har vissa nackdelar. Företag eller var och en som är inblandad i avlivning av djur ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika smärta och minimera lidande hos djuren under slakt och avlivning med hänsyn till bästa praxis på området och tillåtna metoder.

  • KravID: 10418: 2
  • Versionsdatum: 2018-10-01
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2018-10-01, Krav ID 10418:2: Kravnamnet har ändrats från slaktmetod till bedövning vid slakt. Lagt till i kravtexten: "Produkter av..", specificerade tillåtna bedövningsmetoder el och gas samt kriterium för bedövning med koldioxid. Lagt till förslag till uppföljning.
2016-12-19: Ändrad kravnivå från bas till avancerad, specificerad strömstyrka och frekvens