Miljömål

Miljöaspekter

  • Djurvälfärd
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Antibiotikaförskrivning

English version

En hög användning av antibiotika innebär en risk för att antibiotikaresistensen ökar. Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika är ett internationellt växande folkhälsoproblem. Resistensutvecklingen har ett samband med överanvändning av antibiotika och det är därför viktigt att antibiotika inte används i förebyggande syfte vid animalieproduktion.

Teknisk specifikation KravID: 10416: 1

Miljöaspekter

  • Djurvälfärd
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade rutiner för antibiotikaanvändning ska finnas på produktionsnivå. Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan. 

Förslag till bevis

  • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på grundnivå eller likvärdigt, 
  • Information om ursprung i produktdatabas, följesedel eller likvärdigt.​
  • Dokumenterad leverantörsrevision på produktionsnivå

Observera att verifikat endast kan begäras på produktionsnivå och ej för enskild produkt. Kriteriet kan begränsa marknadstillgången av produkter.  

Antibiotika är ett läkemedel som används för infektioner mot bakterier. Resistensutvecklingen är ett stort internationellt växande folkhälsoproblem och har ett samband med överanvändningen av antibiotika. Läkemedlet bör därför endast användas på ett rationellt sätt, dvs. med rätt dos, doseringsintervall och behandlingstid. Antibiotika ska därför inte användas i onödan, utan endast när det syftar till att behandla sjukdom.

Användning av antibiotika regleras genom Förordning (EU) 2019/5 samt direktiv 90/167/EG (under revidering 201905) om fastställande av villkor för framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel inom gemenskapen. Det finns stora skillnader när det gäller antibiotikaanvändningen vid animalieproduktion mellan olika länder.

Antibiotika är ett läkemedel som används för infektioner mot bakterier. Resistensutvecklingen är ett stort internationellt växande folkhälsoproblem och har ett samband med överanvändningen av antibiotika. Läkemedlet bör därför endast användas på ett rationellt sätt, dvs. med rätt dos, doseringsintervall och behandlingstid. Antibiotika ska därför inte användas i onödan, utan endast när det syftar till att behandla sjukdom.

Användning av antibiotika regleras genom Förordning (EU) 2019/5 samt direktiv 90/167/EG (under revidering 201905) om fastställande av villkor för framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel inom gemenskapen. Det finns stora skillnader när det gäller antibiotikaanvändningen vid animalieproduktion mellan olika länder.

Antibiotika är ett läkemedel som används för infektioner mot bakterier. Resistensutvecklingen är ett stort internationellt växande folkhälsoproblem och har ett samband med överanvändningen av antibiotika. Läkemedlet bör därför endast användas på ett rationellt sätt, dvs. med rätt dos, doseringsintervall och behandlingstid. Antibiotika ska därför inte användas i onödan, utan endast när det syftar till att behandla sjukdom.

Användning av antibiotika regleras genom Förordning (EU) 2019/5 samt direktiv 90/167/EG (under revidering 201905) om fastställande av villkor för framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel inom gemenskapen. Det finns stora skillnader när det gäller antibiotikaanvändningen vid animalieproduktion mellan olika länder.

  • KravID: 10416: 1
  • Versionsdatum: 2016-12-19
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-19: Ändrad kravnivå från bas till avancerad. Tillagt: Dokumenterade rutiner för antibiotikaanvändning ska finnas på produktionsnivå. Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan.
2012-10-27: Ursprunglig version