Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Spannmålsprodukter och socker

English version

Spannmål är ett samlingsnamn för sädesslagen och hör till våra vanligaste och viktigaste råvaror för livsmedel. De största spannmålsslagen i EU är vete, majs och korn som utgör ca 90 % av den totala skörden. Ris odlas framförallt i asiatiska länder som står för 92 % av världens totala produktion. Socker framställs framför allt från sockerbetor och sockerrör. Sockerbetor odlas bl.a. i Sverige och EU, medan sockerrör odlas i varmare klimat som Brasilien, Indien och Mexiko.  

Läs mer

Spannmålsprodukter har en låg miljöpåverkan jämfört med kött och fisk där de dominerande växthusgaserna är koldioxid och lustgas som uppstår vid användning av fossil energi, transport osv. samt när kväve omsätts i marken och vid produktion av mineralgödsel. Ris odlas framför allt i vattentäckta dammar som antingen är bevattnade eller försörjs med regnvatten. Risodlingar släpper ut stora mängder metangas och har därför har cirka tre gånger så stor klimatpåverkan som spannmål.

Vid konventionell odling av spannmål och socker används växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Användningen av växtskyddsmedel regleras genom EU-gemensamma bestämmelser. Från och med den 1 januari 2014 ska alla yrkesmässiga odlare inom hela EU tillämpa s.k. integrerat växtskydd. Syftet är att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel.

När det gäller produktion av varor som sker i låglöneländer finns det risk för att bristande arbetsvillkor vid odling. Detta gäller för produkter som t.ex. socker (från sockerrör) och ris som importeras till Sverige. Upphandlande myndigheter kan efterfråga att leverantörer säkerställer att grundläggande arbetsvillkor efterlevs.

Föremålet för upphandlingen

Hållbar produktion av spannmålsprodukter och socker

Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.