Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor

Certifierad palmolja

English version

Palmolja är en vegetabilisk olja som används i många livsmedel och kem-tekniska produkter. Efterhand som efterfrågan på palmolja ökat i världen har expansionen av plantagerna bidragit till en ökad avskogning och minskad biologisk mångfald. Expansionen har också bidragit till att ursprungsbefolkningars rättigheter sätts åt sidan och att lokalbefolkningarnas intressen hotas.

Teknisk specifikation KravID: 10886

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor

Fetter från palmolja i produkter ska komma från ett produktionssystem som bidrar till:

 • Rättvisa arbetsvillkor1
 • Skydd för lokalbefolkningens land, rättigheter och inflytande
 • Bevarande av primärskog och naturvärden (High Conservation Values - HVC)
 • Skydd för djurlivet på plantagerna.

Detta sker  genom att en premie betalas ut till hållbara producenter i produktionskedjan (principen Book and Claim) eller att hållbar palmolja produceras i motsvarande mängd (principen Mass Balance). 

1 Rättvisa arbetsvillkor innebär att minst grundläggande arbetsvillkor ska respekteras; ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)[1] samt FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948).

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO credits) 
Teknisk specifikation KravID: 10886

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor

Fetter från palmolja som används i produkter ska vara producerad på ett sätt som uppfyller följande:

 • Rättvisa arbetsvillkor
 • Skydd för lokalbefolkningens land, rättigheter och inflytande
 • Bevarande av primärskog och naturvärden (High Conservation Values - HVC)
 • Skydd för djurlivet på plantagerna.

Detta sker genom en särhållen leverantörskedja (principen Segregated eller Identity preserved).

Förslag till bevis

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet t.ex. Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) Segregated, Indentity Preserved, KRAV - ekologiskt  eller likvärdigt.

Rättvisa arbetsvillkor innebär att minst grundläggande arbetsvillkor ska respekteras; ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)[1] samt FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948).

Palmolja är en av världens viktigaste vegetabiliska olja och finns i mat som exempelvis margarin, kakor, friterade produkter och choklad men kan även finnas i andra produkter som smink, tvål, tvättmedel, ljus och mycket annat.

Oljepalmen är 6-10 gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros. Den är grön året runt och kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än andra oljeväxter. Odlingen är arbetskrävande och skörd sker så ofta som var fjortonde dag. Många människor i Sydostasien får sin försörjning genom att odla oljepalm, som också passar utmärkt för småskalig odling, vilket utgör ca 40 % av produktionen.

Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår till närmare 60 miljoner ton per år, varav 86 % produceras i Indonesien och Malaysia. Plantagerna är extremt storskaliga, vilket får till följd att enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. Historiskt har människor, djur och växtarter trängs undan och fått försämrade eller förstörda livsmiljöer. Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten. Genom certifiering av palmolja kan dessa effekter undvikas.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) grundades 2004 som en global och öppen multipartsorganisation med representanter från alla led i kedjan från producenter till handel men också , civilsamhället och finansiell sektor myndigheter för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion av palmolja. Arbetet inom RSPO bygger på att successivt höja kraven. Standarden innehåller principer med mer detaljerade krav under varje princip.

Palmolja är en av världens viktigaste vegetabiliska olja och finns i mat som exempelvis margarin, kakor, friterade produkter och choklad, men kan även finnas i andra produkter som smink, tvål, tvättmedel, ljus och mycket annat.

Oljepalmen är 6-10 gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros. Den är grön året runt och kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än andra oljeväxter. Odlingen är arbetskrävande och skörd sker så ofta som var fjortonde dag. Många människor i Sydostasien får sin försörjning genom att odla oljepalm, som också passar utmärkt för småskalig odling.

Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår till närmare 60 miljoner ton per år, varav 86 % produceras i Indonesien och Malaysia. Plantagerna är extremt storskaliga, vilket får till följd att enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. Människor, djur och växtarter trängs undan och får försämrade eller förstörda livsmiljöer. Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) grundades 2004 som en global och öppen multipartsorganisation med representanter från alla led i kedjan från producenter till handel men också , civilsamhället och finansiell sektor myndigheter för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion av palmolja. Arbetet inom RSPO bygger på att successivt höja kraven. Standarden innehåller principer med mer detaljerade krav under varje princip.

 • KravID: 10886
 • Versionsdatum: 2014-06-11
 • Senast granskad: 2016-12-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2020-01-08: Green palm certificate ändrat till RSPO credits - ingen versionshantering
2016-12-16: Tydliggjort basnivån avser RSPO enligt principerna Book and Claim eller Mass balance. Bevis Green palm certificate. Spjutspetsnivån avser RSPO enligt principerna Identity Preserved eller Segregated. Bevis RSPO eller KRAV