Krav på miljölednings­system eller miljöskydds­åtgärder vid upphandling

När det som upphandlas har en stor miljö­påverkan kan det vara relevant att ställa krav på att leverantören har ett miljölednings­system. Om det inte är motiverat att ställa krav på hela miljölednings­system kan det i stället vara mer lämpligt att ställa krav på miljöskydds­åtgärder.

Verktyg för ett systematiskt miljöarbete

Ett miljölednings­system är ett verktyg för att arbeta strukturerat och systematiskt för att förbättra en organisations miljö­prestanda. Förbättringarna görs stegvis med hjälp av planering, åtgärder och uppföljning.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS

De allra flesta organisationer som har ett certifierat miljölednings­system följer den internationella standarden ISO 14001. EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisions­ordning EMAS baseras på kraven i ISO 14001. EMAS innehåller även krav om en öppen och granskad miljöredovisning.

Läs mer om miljöledningssystem och standarder.

Ställa krav på certifierade miljöledningssystem

Att införa ett miljölednings­system med certifiering, genom en oberoende aktör, kan vara ett ambitiöst åtagande för en organisation. Det kan dock vara ändamålsenligt att ställa ett krav på att leverantören lämnar intyg för certifiering där kontraktets utförande har en stor miljö­påverkan.

Ställa krav på miljöskydds­åtgärder

När upphandlingen inte motiverar hela miljölednings­system enligt ISO 14001 eller EMAS, kan det vara mer lämpligt att lyfta fram vissa utpekade aspekter av ett systematiskt miljöarbete. Den upphandlande myndigheten kan då begära information om de miljöskydds­åtgärder som leverantören kan komma att vidta när kontraktet ska fullgöras. Det är i sådana fall information som kan begäras in, inte intyg

Vad säger lagstiftningen om att ställa krav på miljölednings­system?

Går att kräva intyg av leverantören

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller bestämmelser som ska användas när upphandlande myndigheter ställer krav på miljöledning. Det är möjligt att kräva att leverantören ska visa upp ett intyg på att de följer vissa miljölednings­system eller miljölednings­standarder för att visa sin tekniska och yrkes­mässiga kapacitet.

Reglerna i lagen om upphandling inom försörjnings­sektorerna (LUF) motsvarar reglerna i LOU avseende miljölednings­system. Det finns inga motsvarande bestämmelser i lagen om upphandling av koncessioner (LUK), men det finns motsvarande, dock inte helt lika, bestämmelser i lagen om upphandling på försvars- och säkerhets­området (LUFS).

Ingen begränsning på vad som upphandlas

Bestämmelserna gäller även vid upphandling av varor. Med andra ord finns det inte någon begränsning till enbart tjänste- eller byggentreprenad­kontrakt som det var tidigare.

Tre möjligheter att begära intyg

Lagtexten tar upp tre möjligheter för upphandlande organisationer att, i samband med kvalificeringen, begära att leverantörer visar upp intyg för ett certifierat miljölednings­system eller annan miljölednings­standard.

Dessa bestämmelser innebär att: 

 • Den upphandlande myndigheten kan begära in ett certifikat enligt EMAS (Eco Management and AuditScheme) som är EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision. Efter en godkänd miljörevision registreras miljöledningssystemet hos ett nationellt registreringsorgan, i Sverige är det Naturvårdsverket.
 • Den upphandlande myndigheten kan också hänvisa till andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i förordningen om deltagande i EMAS (1221/2009). I nuläget har endast ett system godkänts av EU-kommissionen, det norska miljölednings­systemet Miljøfyrtårn.
 • Den upphandlande myndigheten kan hänvisa till andra miljöledningssystem som bygger på miljölednings­standarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften. De allra flesta organisationer som har ett certifierat miljölednings­system har ett system enligt ISO 14001.

Aktuella certifieringar finns tillgängliga på bland annat certifering.nu.

Intyget kan också vara märkningen EU Ecolabel, som i vissa fall omfattar miljölednings­kriterier. Ett exempel är EU-Ecolabel för turistlogi.

Om leverantören saknar certifikat

Om en leverantör inte kan få tillgång till det intyg som efterfrågas i upphandlingen inom den angivna tidsfristen har leverantören möjlighet att bevisa att den vidtagit miljölednings­åtgärder som är likvärdiga med dem som krävs i det miljölednings­system eller miljölednings­standard som den upphandlande myndigheten har ställt krav på.

En förutsättning för detta är att leverantören 

 • inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tidsfristen och att detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida
 • visar att åtgärderna är likvärdiga med dem som erfordras i det miljölednings­system eller miljölednings­standard som myndigheten har krävt.

Förutsättningen är alltså att förseningen inte beror leverantören. Att tidsfristen inte har kunnat följas får därmed inte bero på leverantören eller något förhållande på dennes sida.

Vilken tidsfrist som avses är inte definierat i bestämmelsen, men med tanke på sammanhanget är det upphandlingens annonseringsfrist som avses. Leverantören har också bevisbördan för att de vidtagna åtgärderna stämmer överens med de ledningssystem eller standarder som den upphandlande myndigheten har ställt krav på. Ett bevis kan exempelvis vara en revisionsrapport.

Certifiering av oberoende organ

För att kunna begära ett intyg om certifiering enligt en miljöledningsstandard krävs att den som utfärdar certifieringen är ackrediterad. Ackreditering betyder bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en viss uppgift. Det innebär bland annat att den som utför certifiering ska ha rätt kompetens för att säkerställa att kontroll och provning görs korrekt och utförs opartiskt.

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Varje land ska ha ett nationellt ackrediterings­organ och i Sverige är det Swedac. På Swedacs webbplats kan man bland annat hitta information om vilka certifierings­organ som är ackrediterade för miljölednings­system.

 • 15 kap. 11 § punkten 8 LOU (2016:1145), information om de miljöskyddsåtgärder som leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet
 • 15 kap. 15 § LOU
 • Direktiv 2014/24 om offentlig upphandling (LOU-direktivet), artikel 62.2, skäl 88
 • 14 kap. 19 § LUF (2016:1146)
 • 12 kap. 17 och 18 § LUFS (2009: 1029)
 • LUK (2016:1147)
 • Proposition 2015/16:195, s. 1107
 • EU-förordning (EG) 765/2008.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.