Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Läkemedel

Läkemedel är viktiga för att förebygga, lindra och behandla sjukdomar men användningen av läkemedel bidrar också till en betydande miljö- och klimatpåverkan. För att ge önskad effekt vid behandling är läkemedel oftast motståndskraftiga mot nedbrytning och biologiskt aktiva även vid låga koncentrationer. Rester av läkemedel kan därför påverka hälsa och miljö negativt vid såväl tillverkning som under och efter användning.

Läs mer

Utsläpp bidrar till antibiotikaresistens

Läkemedelstillverkning är en global industri. Leveranskedjan för läkemedel är lång och komplex och omfattar ofta flera företag och länder. Det förkommer att tillverkningsenheter har otillräcklig rening av processvatten, vilket leder till utsläpp av läkemedelsrester till miljön. Förutom påverkan på djur och andra organismer kan utsläppen bidra till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Utsläppen vid tillverkning av läkemedel kan påverka hälsan hos människor i berörda områden. Läkemedelsrester kan också spridas i svenska sjöar och vattendrag och ge oönskade miljöeffekter.

Ställ krav på hållbar tillverkning 

De reviderade kriterierna omfattar miljökrav för läkemedel som upphandlas till slutenvården.Kriterierna driver på utvecklingen för ökad öppenhet om var och hur tillverkning av läkemedel sker. Det ger upphandlande myndigheter bättre förutsättningar att kartlägga och prioritera miljömässiga och sociala risker samt eventuella uppföljningsinsatser. Kriterierna kan tillämpas tillsammans med krav på sociala och arbetsrättsliga villkor.

Hållbarhetskriterierna gör det möjligt att ställa krav på de företag som levererar läkemedel oavsett var tillverkningen sker. Ett exempel är att ställa krav på rutiner för att kartlägga och hantera risker för utsläpp av aktiv läkemedelssubstans (API) till miljön i samband med tillverkning, vilket driver på att ett ökat ansvar tas för möjlig antibiotikaresistensutveckling.

Tilldelningskriterier för ökad transparens

De reviderade kriterierna innehåller tilldelningskriterier som möjliggör att leverantörer som lämnar anbud kan ges mervärde i upphandlingen, bland annat utifrån information om var tillverkning och formulering av aktiva läkemedelssubstanser sker och tillgång till tillgänglig miljöinformation. Tillgång till mer information bidrar till att ökad transparens och kunskap uppnås. Detta möjliggör att upphandlande myndigheter ska kunna vidta förebyggande åtgärder i sitt inköpsarbete. Tillgång tillmiljöinformation kan också användas i läkemedelskommittéers arbete.

Ställ krav på arbetsrättsliga villkor

Läkemedel ska framställas under förhållanden som är förenliga med grundläggande principer för mänskliga rättigheter och andra vedertagna internationella minimikriterier. Därför kan arbetsrättsliga och sociala villkor ställas för att för säkerställa att leverantörerna har rutiner för detta. Att ställa och följa upp hållbarhetskriterier bidrar sammantaget till såväl ansvarsfulla inköp av läkemedel som en mer ansvarsfull läkemedelsproduktion. 

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Omfattning

Hållbarhetskriterierna kan tillämpas för upphandling av humanläkemedel, såsom de definieras i 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315), det vill säga läkemedel för människor.

Hållbarhetskriterierna är avsedda att användas vid upphandling av läkemedel till slutenvården. De omfattar inte receptbelagda och receptfria läkemedel som förmedlas via öppenvårdsapotek eller dagligvaruhandel.

Föremålet för upphandlingen

Läkemedel inom slutenvården.

Tillämpningsanvisningar

Hållbarhetskriterierna för läkemedel omfattar både tilldelningskriterier som kan ge leverantörer mervärde vid anbudsutvärderingen och kontraktsvillkor som ska uppfyllas av den eller de leverantörer som antas vid fullgörande av kontraktet.

Se tillämpningsanvisningar för hållbarhetskriterierna

Kommande kriterier