Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Läkemedel

English version

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för Läkemedel. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna.  https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/lamna-synpunkter-pa-hallbarhetskriterier-for-lakemedel/

Läs mer

Läkemedelsbranschen är en kemikalieintensiv bransch. Kemikalier används under hela tillverkningsprocessen, från processkemikalier till aktiv substans. I en studie från Indien fann man väldigt hög koncentration av aktiva substanser i utgående vatten från ett reningsverk som tog emot processvatten från läkemedelsindustrin. Även läkemedelsanvändningen ger upphov till att kemiska ämnen sprids i naturen. Huvuddelen av alla läkemedel vi använder utsöndras via urinen i oförändrat skick eller som metaboliter (nedbrytningsprodukter) och når reningsverk samt ibland också vattendrag och grundvatten. Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Med miljöfarligheten hos en läkemedelssubstans menas dess inneboende egenskaper såsom giftighet, förmåga att brytas ned i naturen och potential att tas upp av t ex fiskar.

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Omfattning

Kriterierna omfattar humanläkemedel. Läkemedel som det definieras i 4§ Läkemedelslagen 1992:859

Ingående krav

Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Kriteriearbete

Arbetsstart
Sep 2016
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Sep 2019