Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Medicintekniska förbrukningsartiklar

Kriterier för hållbar upphandling av medicintekniska förbrukningsartiklar utvecklas kontinuerligt inom utvalda produktområden. Områdena väljs ut på basis av använda volymer inom regioner, landsting och kommuner och/eller på grund av sina betydande miljö-och hälsoaspekter.

Läs mer

Förbrukningsmaterial  inom sjukvården utgör en stor andel artiklar som köps in till vården. Omfattande materialflöden medför en betydande påverkan på miljön genom att stora mängder råvaror och energi förbrukas vid tillverkning, och via utsläpp av miljöfarliga ämnen vid tillverkning, transporter, användning och omhändertagande av avfall. Inom vissa områden är det särskilt viktigt att miljöhänsyn tas vid upphandling tillsammans med sociala hänsyn, och särskilt där produktionen sker utanför EU.

En viktig anledning till ett särskilt fokus på kemikalier i sjukvårdsmiljöer är att de som vistas inom vården innefattar grupper som bedöms vara extra känsliga, till exempel nyfödda och små barn. Förutom att dessa individer genomgår en känslig utveckling kan exponeringen i vissa fall bli relativt hög på grund av att barn har högt födointag och andas mer i förhållande till sin storlek. Inom sjukvården kan det också handla om att kemikalier når kroppen via medicinsk utrustning, förutom exponering av kroppsfrämmande ämnen via livsmedel, inandning av gaser och partiklar, eller genom hudkontakt. Exponeringen startar redan i fosterlivet och en del kemikalier förs också över till ammande barn via modersmjölken. Ett fungerande hormonsystem är en förutsättning för normal utveckling och hälsa.

Allvarliga hälsoeffekter, såsom fortplantningsstörningar, har rapporterats för ett flertal mjukgörare inom ämnesgruppen ftalater. När dessa fasas ut behövs ökad kunskap om alternativa mjukgörare och att alternativen inte har liknande betänkligheter, vilket är en viktig del i arbetet med att att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier inom sjukvården.

Hållbarhetskriterier utgår från ett livscykelperspektiv där en bedömning görs av produkten eller materialets resursförbrukning, energianvändning och utsläpp av miljö-och hälsofarliga ämnen. Utfasningsämnen är ämnen med särskilt allvarliga egenskaper och användning ska så långt det är möjligt upphöra, enligt det av Riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det kan ske genom att hållbarhetskriterierna reglerar användning av farliga ämnen som används som tillsatser i ett material eller att tillsatser eller material som har betänkligheter kan ersättas till bättre alternativ. Tillämpning av försiktighetsprincipen är en av utgångspunkterna för kemikaliekrav i upphandling. 

Nationellt framtagna hållbarhetskriterier bidrar till att förbrukningsartiklar som inte skadar människor och miljö kan upphandlas, och driver marknaden och leverantörens utveckling mot att ta fram mer säkra och miljöanpassade produkter. Förslagen på hållbarhetskriterier tas fram i dialog med brett sammansatta referensgrupper på Upphandlingsmyndigheten utifrån mydighetens uppdrag att ge relevant stöd till alla aktörer inom den offentliga affären.

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Kriteriearbete

Arbetsstart
Feb 2016
Remisstart
2018-10-18
Remisslut
2018-11-15
Publicering
Nov 2018

Kommande kriterier