Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Medicintekniska förbrukningsartiklar

Förbrukningsmaterial inom sjukvården omfattar ett stort antal artiklar som köps in till vården. Miljö och hälsa påverkas framförallt genom tillsatser av farliga kemikalier, förbrukning av ändliga resurser och uppkomst av avfall. Artiklarna är till övervägande del engångsartiklar vilket resulterar i stora mängder avfall. Omfattande materialflöden medför en betydande påverkan på miljön genom att stora mängder råvaror och energi förbrukas vid tillverkning, och via utsläpp av miljöfarliga ämnen vid tillverkning, transporter, användning och omhändertagande av avfall.

Läs mer

En viktig anledning till ett särskilt fokus på kemikalier i sjukvårdsmiljöer är att de som vistas inom vården innefattar grupper som bedöms vara extra känsliga, särskilt nyfödda och små barn. Förutom att dessa individer genomgår en känslig utveckling kan exponeringen i vissa fall bli relativt hög på grund av att barn har högt födointag och andas mer i förhållande till sin storlek. Inom sjukvården kan det också handla om att kemikalier når kroppen via medicinsk utrustning, förutom exponering av kroppsfrämmande ämnen via livsmedel, inandning av gaser och partiklar, eller genom hudkontakt. Exponeringen startar redan i fosterlivet, och en del kemikalier förs också över till ammande barn via modersmjölken.

Ett fungerande hormonsystem är en förutsättning för normal utveckling och hälsa. Det därför av stor vikt att förbrukningsartiklar som upphandlas till sjukvården vården inte innehåller ämnen med CMR- respektive PBT-egenskaper ,det vill säga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, persistenta, bioackumulerande och giftiga. Det är också viktigt att förbrukningsartiklarna inte innehåller tillsatser som kan utgöra en risk för allergi eller överkänslighet hos patient eller personal. Allvarliga hälsoeffekter, såsom fortplantningsstörningar, har rapporterats för ett flertal mjukgörare inom ämnesgruppen ftalater som används som mjukgörare i plast. 

Tillämpning av försiktighetsprincipen är en av utgångspunkterna för kemikaliekrav i upphandling kombinerat med att produkten bedöms ur ett livscykelperspektiv. Nationellt framtagna hållbarhetskriterier har till syfte att minska farliga ämnen i förbrukningsartiklar som upphandlas till vården, och att driva marknaden och leverantörens utveckling mot att ta fram mer säkra och miljöanpassade produkter. Kriterierna tas fram i dialog med brett sammansatta referensgrupper utifrån myndighetens uppdrag att ge relevant stöd till alla aktörer inom den offentliga affären. Inom vissa områden är det särskilt viktigt att miljöhänsyn tas vid upphandling tillsammans med sociala villkor, och särskilt där produktionen sker utanför EU.

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Kriteriearbete

Arbetsstart
Feb 2016
Remisstart
2018-10-25
Remisslut
2018-11-22
Publicering
Mar 2019

Kommande kriterier