Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Medicintekniska förbrukningsartiklar

Förbrukningsmaterial inom sjukvården omfattar ett stort antal artiklar som köps in till vård-och omsorg. Miljö och hälsa påverkas framförallt genom tillsatser av farliga kemikalier, förbrukning av ändliga resurser och uppkomst av avfall. Förbrukningsartiklarna är till övervägande del engångsartiklar vilket resulterar i stora mängder avfall. Omfattande materialflöden medför en betydande påverkan på miljön genom att stora mängder råvaror och energi förbrukas vid tillverkning, och via utsläpp av miljöfarliga ämnen vid tillverkning, transporter, användning och omhändertagande av avfall.

Läs mer

En viktig anledning till ett särskilt fokus på kemikalier i sjukvårdsmiljöer är att de som vistas inom vården innefattar grupper som bedöms vara extra känsliga, särskilt nyfödda och små barn. Förutom att dessa individer genomgår en känslig utveckling kan exponeringen i vissa fall bli relativt hög på grund av att barn har högt födointag och andas mer i förhållande till sin storlek. Inom sjukvården kan det också handla om att kemikalier når kroppen via medicinsk utrustning, förutom exponering av kroppsfrämmande ämnen via livsmedel, inandning av gaser och partiklar, eller genom hudkontakt. Exponeringen startar redan i fosterlivet, och en del kemikalier förs också över till ammande barn via modersmjölken.

Ett fungerande hormonsystem är en förutsättning för normal utveckling och hälsa. Det därför av stor vikt att förbrukningsartiklar som upphandlas till till vård-och omsorg inte innehåller ämnen med CMR- och PBT-egenskaper, det vill säga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska respektive persistenta, bioackumulerande och giftiga. Det är också viktigt att förbrukningsartiklarna inte innehåller tillsatser som kan utgöra en risk för allergi eller överkänslighet hos patient eller personal. Allvarliga hälsoeffekter, såsom fortplantningsstörningar, har rapporterats för ett flertal mjukgörare inom ämnesgruppen ftalater som används som mjukgörare i plast. Kemikalieinspektionen har haft flera regeringsuppdrag omfattande fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater, såväl som för bisfenol A och bisfenoler.

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel inom områden som vård och omsorg och där offentliga medel står för den största delen av marknaden. Att fasa ut och ersätta miljö-och hälsofarliga kemikalier är av stor vikt för att minska den totala exponeringen för patienter och personal inom vård och omsorg, vilket också är utgångspunkterna i miljömålet Giftfri miljö.  Bedömning av produkten ur ett livscykelperspektiv och försiktigthetsprincipen är utgångspunkter för kemikaliekrav i upphandling. Nationellt framtagna hållbarhetskriterier har till syfte att minska farliga ämnen i förbrukningsartiklar som upphandlas till vård-och omsorg och att driva marknaden och leverantörens utveckling mot att ta fram hälsosamma-och miljöanpassade produkter.

Hållbarhetskriterierna tas fram i dialog med brett sammansatta referensgrupper utifrån myndighetens uppdrag att ge relevant stöd till alla aktörer inom den offentliga affären. Inom vissa områden är det särskilt viktigt att hänsyn tas till miljö och hälsa tas offentlig upphandling tillsammans med abetsrättsliga och sociala villkor, och särskilt när tillverkningen sker utanför EU.

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen