Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktundergrupp

Engångshandskar inom vård och omsorg

Engångshandskar är den förbrukningsartikel som har störst inköpsvolym i hälsosektorn. Handskar används inom många olika tillfällen inom vården, såsom vid undersökningar, operation och som smittskydd för vårdpersonal. Engångshandskar används även som skyddsutrustning mot kemiska ämnen vid arbete med desinfektionsmedel, cytostatika och mediciner som kan ha toxiska effekter och ska då testas för att de inte släpper igenom olika kemikalier som används inom vård och omsorg.

Läs mer

Handskar kan dock också ge upphov till irritativa och allergiska handeksem hos användarna. Ämnen som används vid tillverkning av gummihandskar kan ge upphov till allergiska kontakteksem (typ IV allergi) och proteinrester kan ge latexallergi. För att minimera negativa effekter för användaren av handsken behöver kraven på handskarna vara höga.

Det är också rekommenderat att följa vårdhygienriktlinjerna i Socialstyrelsens föreskrift om Basal hygien i vård och omsorg (SOFS 2015:10) och enbart använda engångshandskar när det är relevant.

Hållbarhetskriterierna syftar till att förbättra kvalitén på engångshandskar som upphandlas till vård och omsorg för att därmed bidra till säker och hållbar användning för de personer som dagligen använder engångshandskar i sitt yrke. De omfattar exempelvis krav på att handskarna tillverkas enligt rådande lagstiftning och gällande standarder inom EU och vara fria från kända allergener.

Det är viktigt att i upphandlingen klargöra vilka handskar som ska omfattas och se till att det finns alternativ för personal med utvecklad allergi, och även att det finns alternativa laboratoriehandskar för personskydd som fungerar vid arbete med kemikalier. Om undersökningshandskarna även ska användas vid hantering av livsmedel, så är det viktigt att kontrollera att det finns medicinska undersökningshandskar som är testade för och avsedda att användas för hantering av livsmedel. Handskarna ska då vara märkta med information om detta i text eller med symbol (glas/gaffel).

Många regioner och landsting har tagit fram egna vägledningar där vårdpersonalen får hjälp att välja rätt handskar för rätt ändamål.

I produktionsledet förekommer stora risker kring säkerhet, hälsa och fysisk arbetsmiljö och den största andelen engångshandskar som upphandlas till vård och omsorg tillverkas utanför EU. Kriterierna kommer inom kort att kompletteras med krav kring sociala villkor, i enlighet med lagstiftning om arbetsrättsliga villkor. Läs mer om socialt ansvarsfull upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Omfattning

Hållbarhetskriterierna har tagits fram för att underlätta att handskar med rätt funktion för avsett ändamål ska kunna upphandlas för vård och omsorg inom regioner, landsting, inköpscentraler och kommuner:

1.Undersökningshandskar

2.Operationshandskar

3.Laboratoriehandskar

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD