Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Avfallsdeponering
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser

Produktgrupp

Vårdtjänster

English version

Vård- och omsorgstjänster innefattar en rad olika insatser inom hälso- och sjukvård (enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL) samt vård och omsorg (enligt socialtjänstlagen, SoL). Exempel på detta kan vara alltifrån grundläggande medicinsk behandling hos husläkare, barn- och mödrahälsovård och medicinsk fotvård till hjälp med städning, tvätt och matlagning i hemmet samt insatser för det personliga välbefinnandet såsom hjälp med påklädning och personlig hygien. Bredden av tjänster innebär att miljöpåverkan sträcker sig över många olika områden. Genom att ställa relevanta miljökrav kan miljöpåverkan från dessa tjänster minskas.

Läs mer

Tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänster kan antingen upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). För landstingen gäller dock att primärvården ska organiseras så att samtliga medborgare kan välja leverantör (vårdvalssystem). Sedan 2010 har alla landsting infört valfrihetssystem i primärvården. Valfrihetssystem för hemtjänst införs i fler och fler kommuner medan särskilda boenden oftast upphandlas enligt LOU i de fall de inte drivs i egenregi.

Vid en LOU-upphandling sker en utvärdering av anbudsunderlaget för att få fram vilken eller vilka leverantörer som ska få uppdraget under de närmaste åren. Övriga som deltagit i upphandlingen tilldelas inget kontrakt. Vid ansökan om ett uppdrag enligt LOV får samtliga leverantörer som uppfyller kriterierna för godkännande ett kontrakt där den enskilde medborgaren sedan väljer utförare av tjänsten.

Då kommunerna och landstingen upphandlar enligt LOV kan kraven endast vara obligatoriska och ej användas som tilldelningskriterier eftersom utvärdering inte är tillåten enligt LOV. Då kraven i detta kriteriedokument används av kommunerna för kravställande vid LOU-upphandlingar kan flera av kraven med fördel kan användas som obligatoriska krav och/eller tilldelningskriterier.

Det är viktigt att tänka på att de krav som ställs vid LOV-upphandlingar ska kunna uppfyllas av den upphandlande organisationens egna verksamheter som utför samma tjänst. Alla leverantörer ska behandlas lika, det betyder att kraven varken får vara svårare eller enklare för den egna verksamheten.

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Avfallsdeponering
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser