Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Produktens miljöfarlighet

English version

Det är viktigt att undvika spridning av miljöfarliga ämnen i miljön. Baskravet utesluter miljöfarliga produkter.

Teknisk specifikation KravID: 10582

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Produkten ska inte vara klassificerad med nedanstående faroklasser och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid självklassificering.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse

Farlig för vattenmiljön - akut fara (kategori 1)

H400

Farlig för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter (kategori 1-4) H410, H411, H412, H413

Undantag:

  • Perättiksyra (CAS-nr 79-21-0) i produkter som används vid professionell tvätt

  • Produkter som klassificeras som miljöfarliga med enbart faroangivelse H400 undantas under följande förutsättningar:

Produkten ingår i ett slutet system1 samt

Produkten späds ut till en koncentration under klassificeringsgränsen för H400 vid användningstillfället

1Slutet system avser här ett system där en högkoncentrerad produkt automatiskt doseras för att undvika att användaren kommer i kontakt med produkten.

  • Märkningar som uppfyller kravet, till exempel:

Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter 2018:1

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för:

Rengöringsmedel, version 6.0

Handdiskmedel, version 6.0

Maskindiskmedel för professionellt bruk, version 2.8

Textiltvättmedel för professionellt bruk, version 3.3

Bil- och båtvårdsprodukter, version 5.8

Maskindiskmedel och spolglans, version 6.4

Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel, version 7.9

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för:

Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017

Maskindiskmedel, 2017

Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017

Handdiskmedel, 2017

Tvättmedel, 2017

Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017

  • Produktens säkerhetsdatablad, som visar att produkten inte är klassificerad med ovan angivna klassificeringar.
  • Annat bevis som visar att kravet uppfylls.

Om kravet verifierats med en märkning kontrolleras att det finns en giltig licens för den aktuella produkten. Detta kontrolleras: Nordisk Miljömärkning (Svanen), Bra miljöval och EU Ecolabel.

Detta krav kan verifieras med produktens säkerhetsdatablad, se avsnitt 2 ”Farliga egenskaper”. Här anges blandningens (produktens) farliga egenskaper. Kontrollera att ingen av de angivna riskfraserna/faroangivelserna i kravet finns upptaget här.

Detta krav kan verifieras med produktens säkerhetsdatablad, mer information om detta finns under förslag till uppföljning 

Självklassificering av ingående ämnen omfattas av detta krav. Faroangivelserna kan utläsas här.

Detta krav kan verifieras med produktens säkerhetsdatablad, mer information om detta finns under förslag till uppföljning 

Självklassificering av ingående ämnen omfattas av detta krav. Faroangivelserna kan utläsas här.

Detta krav kan verifieras med produktens säkerhetsdatablad, mer information om detta finns under förslag till uppföljning 

Självklassificering av ingående ämnen omfattas av detta krav. Faroangivelserna kan utläsas här.

Produkter som klassificeras som miljöfarliga kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön vid exponering. Det är därför motiverat att ställa krav på att produkterna inte ska vara klassificerade som miljöfarliga.

Det finns en risk för att produkter späds ut för att på så sätt undvika miljöfarlighetsmärkning, vilket istället leder till miljöbelastning i form av ökade transporter. Undantaget för produkter miljöfarlighetsmärkta med faroangivelse H400 gör det möjligt att använda koncentrerade produkter, för att undvika sådan onödig utspädning av produkter vid transport. H400-klassificerade produkter behöver inte utgöra en miljörisk, ifall produkterna späds ut eller bryts ner innan de når reningsverken.

Undantaget för perättiksyra görs då perättiksyra är klassificerad med H400. Perättiksyra används bland annat vid professionell tvätt. Den fungerar även vid sänkta tvätt-temperaturer.

Produkter som klassificeras som miljöfarliga kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön vid exponering. Det är därför motiverat att ställa krav på att produkterna inte ska vara klassificerade som miljöfarliga.

Det finns en risk för att produkter späds ut för att på så sätt undvika miljöfarlighetsmärkning, vilket istället leder till miljöbelastning i form av ökade transporter. Undantaget för produkter miljöfarlighetsmärkta med faroangivelse H400 gör det möjligt att använda koncentrerade produkter, för att undvika sådan onödig utspädning av produkter vid transport. H400-klassificerade produkter behöver inte utgöra en miljörisk, ifall produkterna späds ut eller bryts ner innan de når reningsverken.

Undantaget för perättiksyra görs då perättiksyra är klassificerad med H400. Perättiksyra används bland annat vid professionell tvätt. Den fungerar även vid sänkta tvätt-temperaturer.

Produkter som klassificeras som miljöfarliga kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön vid exponering. Det är därför motiverat att ställa krav på att produkterna inte ska vara klassificerade som miljöfarliga.

Det finns en risk för att produkter späds ut för att på så sätt undvika miljöfarlighetsmärkning, vilket istället leder till miljöbelastning i form av ökade transporter. Undantaget för produkter miljöfarlighetsmärkta med faroangivelse H400 gör det möjligt att använda koncentrerade produkter, för att undvika sådan onödig utspädning av produkter vid transport. H400-klassificerade produkter behöver inte utgöra en miljörisk, ifall produkterna späds ut eller bryts ner innan de når reningsverken.

Undantaget för perättiksyra görs då perättiksyra är klassificerad med H400. Perättiksyra används bland annat vid professionell tvätt. Den fungerar även vid sänkta tvätt-temperaturer.

  • KravID: 10582
  • Versionsdatum: 2014-06-16
  • Senast granskad: 2019-05-03
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.