Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Städtjänster

Vid upphandling av städtjänster är det viktigt att ta hänsyn till såväl miljömässiga som sociala och arbetsrättsliga aspekter. Städtjänsten påverkar miljön genom de städkemikalier som används, förbrukning av olika produkter såsom exempelvis avfallspåsar, transporter mellan städobjekten och val av städmetod.

Läs mer

Miljökrav

Städkemikalier som används i städtjänster kan innehålla ämnen som är både miljö- och hälsofarliga. Därför är det viktigt att ställa krav på städkemikaliernas innehåll och att minska mängden städkemikalier som används. Andra miljökrav som är relevanta vid upphandling av städtjänster är exempelvis minskad användning av avfallspåsar och minskade utsläpp av koldioxid från transporter.

Att personal och arbetsledare har genomgått en städ- och miljöutbildning är också viktiga miljökrav eftersom det ökar förståelsen och kunskapen, vilket säkerställer mer resurseffektiv städning och bättre städkvalitet.

Arbetsrättsliga villkor och hållbara leveranskedjor

Upphandlingsmyndigheten bedömer att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av städtjänster. I städbranschen förekommer det i hög utsträckning lågkvalificerade arbetstagare. Kollektivavtalstäckningen är under genomsnittet och det finns särskilda skattemässiga regleringar för att minska risken för bland annat svart arbetskraft. Därmed kan det vara aktuellt att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal.   

Riskbedömning för oskäliga arbetsvillkor – städtjänster

Produkter inom området städ och kemikalier bedöms vara hög risk. Detta beror särskilt på den omfattande användningen av kemikalier i samband med bristande hälso- och säkerhetsåtgärder för arbetstagare samt lokalbefolkning som kan drabbas av långtgående effekter. Typiska problem i tillverkningen är löner under den lagstadgade miniminivån, begränsad föreningsfrihet och könsdiskriminering. Bedömningen på områdena mänskliga rättigheter och arbetsvillkor blir därför allvarlig risk. Miljörisken bedöms också vara av allvarligare grad på grund av exempelvis utsläpp av giftiga kemikalier i naturen, minskad biologisk mångfald och föroreningar av vatten. Risken för korruption bedöms generellt vara hög i de länder där råmaterialet utvinns, men kan vara lägre om tillverkningsländerna är belägna i Europa, varför risken för korruption bedöms som medelhög.

Risker i leveranskedjan – städ och kemikalier

Tänk på att fönsterputsning inte omfattas av de arbetsrättsliga villkoren, eftersom det ingår i ett annat kollektivavtal.

Städmetod och städkvalitet

Valet av städmetod har betydelse både för att minska användningen av städkemikalier och minska utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen i vattenmiljön. Mer information om städning och olika städmetoder finns här:

Städhandboken SISAB handlar om städning av skolor och förskolor.

Prevent – allt om städ har bland annat information om olika städmetoder och ergonomi.

Krav på städkvalitet kan ställas i kombination med att leverantören och den upphandlande myndigheten under kontraktstiden gemensamt kommer fram till specifikation och kvalitetsnivåer för städtjänsten. Exempelvis kan det baseras på standarden ”Städkvalitet – del 1 system för fastställande och bedömning av städkvalitet (SS-INSTA 800-1:2018)”. Standarden kan användas för att i förväg beskriva städkvaliteten i en lokal och även hur man i efterhand kan utvärdera städkvaliteten i lokalen.

Omfattning

Hållbarhetskraven omfattar städning av olika typer av lokaler/objekt, exempelvis:

  • kontor
  • vårdinrättningar
  • förskolor och skolor
  • äldreboenden
  • flyttstädning
  • trappstädning

Städtjänster kan även ingå som en del i så kallade facility management-tjänster.

Städkemikalier

Städkemikalier avser alla de rengöringsmedel som ingår i kontrakten för städtjänsten. Rengöringsmedlen kan omfatta allrengöringsmedel, sanitetsrengöringsmedel, grovrengöringsmedel

Tvätt av moppar och dukar

I de upphandlingar där tvätt av moppar och dukar omfattas av kontraktet för städtjänsten kan tvättkemikalierna omfattas av kraven för städtjänster.

Fönsterputsning

Även fönsterputsning omfattas av kraven. Fönsterputsning ingår inte i daglig städning och upphandlas därför oftast separat, men eftersom det finns flera miljömärkta fönsterputsmedel på marknaden fungerar kraven även för fönsterputsning.

Specialstädning

Specialstädning, som kräver särskilda städkemikalier, omfattas inte av kraven för städtjänster. Specialstädning avser exempelvis saneringsarbete (av till exempel mögelsvamp och asbest), städning efter olyckor (som översvämning och brand), städning av ventilationskanaler, städning av industriella produktionslokaler (som renrum, produktionslokaler i livsmedels*‐ och lantbruksindustri), byggstädning (som allmän byggstädning och avslutande byggstädning), desinfektion, städning av renrum eller operationssalar.

*Det finns rengöringsmedel till livsmedelsindustri som är miljömärkta. För att ställa kravet, om miljömärkta städkemikalier, även på dem behövs dialog med leverantörerna för att säkerställa att de kan leverera till den specifika typ av livsmedelsindustri som omfattas av städtjänsten.

Desinfektionsmedel regleras av EU:s biocidförordning (EG nr 528/2012) och omfattas av den godkännandeprocedur som finns antagen där. Biocidförordningen säkerställer en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön.

Städtjänster inom vård och omsorg

Vid upphandling av städtjänster inom vård och omsorg kan det finnas behov av att också använda desinfektionsmedel och andra produkter för att det ska bli tillräckligt rent vid städning. För sådana produkter finns inga hållbarhetskriterier framtagna. De är viktigt att förhålla sig till basala hygienrutiner inom vården i samband med städtjänstens utförande.

Läs mer om Socialstyrelsens beskrivning av hygienrutiner inom vården.

Läs mer om Vårdgivarguidens information om hygienrutiner samt ta del av digital utbildning.

Standard SS 8760014:2017, Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård, anger kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning. Standarden anger även krav på utbildning och kompetens hos personalen samt på ansvarsförhållanden. Den innehåller krav på städutrustning samt rekommendationer för dokumenterade städinstruktioner och städfrekvens

Förbrukningsartiklar

Om upphandlingen även omfattar förbrukningsartiklar såsom exempelvis toalettpapper, tvål och maskindiskmedel, kan det vara relevant att även ställa hållbarhetskrav på dessa produkter.  

Kemiska produkter (exempelvis maskindiskmedel, handdiskmedel och liknande).
Kosmetiska produkter (exempelvis tvål och handkräm).
Mjukpapper (exempelvis hushållspapper och toalettpapper).

Föremålet för upphandlingen

Upphandling av hållbara städtjänster

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen