Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser

Produktgrupp

Städtjänster

English version

Vid en upphandling av städtjänster är det motiverat att ta hänsyn till såväl miljömässiga som sociala/arbetsrättsliga aspekter.

Läs mer

Miljökrav

Genom att ställa kraven för kemisk-tekniska produkter, kontaktperson i miljöfrågor, hantering av miljörutiner, utbildning av arbetsledare och personal samt uppföljning säkerställs rätt kompetens och kvalitet på de produkter som används vid utförandet av tjänsten. Om städtjänstföretaget också ska tillhandahålla kemisktekniska produkter finns krav för dessa och om den städtjänst som ska upphandlas innehåller transporter mellan de objekt som ska städas kan krav också ställas på dessa.

Städbranschen är en bransch som tidigt tagit till sig och arbetat med miljöfrågor - användningen av städkemikalier och hanteringen av dessa är den viktigaste miljöaspekten generellt. Val av rätt städmetod är en avgörande parameter för att minska kemikalieanvändningen vid städning. Golvmaterialet avgör hur städningen ska genomföras och vilka kemikalier som ska användas samt i vilken mängd. Vissa städmetoder kräver inte kemikalier överhuvudtaget, exempelvis användning av mikrofiberdukar och kemikaliefria städmaskiner. Entreprenören måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vilket städmetod som ska användas var och upphandlande myndighet måste säkerställa att kunskapen finns.

Ett svarsformulär och ett uppföljningsformulär har tagits fram för miljökriterierna. I princip är de båda formulären de samma men de används vid olika tillfällen under avtalsperioden.

Samtliga krav är med i svarsformuläret, också de särskilda kontraktsvillkoren. Detta för att upphandlande myndighet redan vid tilldelningen av kontraktet ska få en bild av den nivå som antagen leverantör ligger på. Att de särskilda kontraktsvillkoren sedan uppfylls måste också kontrolleras vid de tidpunkter som angetts i upphandlingsdokumenten.

I svarsformuläret anger anbudsgivaren vilket verifikat som gäller för varje kemikaliekrav för respektive produkt. Om inte alla kemikaliekrav används, se till att ta bort motsvarande i svarsformuläret. Svarsformuläret är framtaget för att förenkla utvärderingen men var ändå medveten om att det krävs kunskap och resurser för att utvärdera och följa upp kemikaliekraven. Kemikaliekraven och svarsformuläret är väl förankrade i kemikaliebranschen, så städföretagen kan antagligen få hjälp av sina leverantörer att fylla i Svarsformuläret.

Arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten har genomfört en behövlighetsbedömning av städbranschen och identifierat ett antal faktorer som indikerar att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i städbranschen. De faktorerna är bland annat att det i hög utsträckning är lågkvalificerade arbetstagare, att kollektivavtalstäckningen är under genomsnittet samt att det finns särskilda skattemässiga regleringar med anledning av risk för bland annat svart arbetskraft.

Denna bedömning visar att det är behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling av städtjänster. Det innebär samtidigt att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal.

Till stöd finns särskilda kontraktsvillkor för användning vid upphandling av städtjänster. Kontraktsvillkoren innehåller i sig arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid. arbetstid som baseras på två olika kollektivavtal (se bilaga 1a respektive 1b). Vilket av dessa kollektivavtal som ska användas vid en upphandling framgår av tillämpningsanvisningarna. Tillämpningsanvisningarna ger bland annat ytterligare information om hur leverantörer kan uppfylla villkoren och hur villkoren kan följas upp. Som stöd för uppföljning finns också ett formulär för redovisning (se bilaga 2).

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser

Omfattning

Städning av olika typer av lokaler/objekt: kontor, vårdinrättningar, förskolor, skolor, äldreboenden, flyttstädning, trappstädning, hotell med mera. Kan ingå som en del i så kallade facility management-tjänster.

Föremålet för upphandlingen

Upphandling av hållbara städtjänster

Ingående krav

Kvalificeringskrav
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Kriteriearbete

Arbetsstart
Jun 2019
Remisstart
2019-11-15
Remisslut
2019-12-16
Publicering
Mar 2020