Arbetsrättsliga villkor för städtjänster

Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet. Villkoren ska gälla både i leverantörens egen verksamhet och hos de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.

Läs mer

De arbetsrättsliga villkoren omfattar lön, semester och arbetstid (jfr 17. kap 2 – 5 §§ LOU, 16 kap. 2 – 5 §§ LUF och 14 kap. 2 – 5 §§ LUK). Villkoren för lön, semester och arbetstid har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i följande kollektivavtal:

Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Almega Tjänsteförbunden (Almega) och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) och Facket för service och kommunikation (SEKO), samt Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Almega Tjänsteförbunden (Almega) och Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal)

Upphandlande myndigheter måste besluta vilket av dessa kollektivavtal som nivåerna för lön, semester och arbetstid ska utgå ifrån i den aktuella upphandlingen och därmed antingen tillämpa bilaga 1a eller bilaga 1b. Läs mer om detta under rubriken "Information till upphandlaren".

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11168

1. Leverantörens åtagande

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkt 1–5. Kontraktet ska fullgöras i enlighet med de vid var tid gällande arbetsrättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt [bilaga 1a eller bilaga 1b].

De arbetsrättsliga villkoren i [bilaga 1a eller bilaga 1b] benämns ”Villkoren”.

Leverantören ska säkerställa att Villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet, oavsett antal mellanled. Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt punkt 4.

Åtagandet gäller för anställda arbetstagare när dessa utför arbeten enligt kontraktet. Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrättsliga villkoren framgår av [bilaga 1a eller bilaga 1b].

Åtagandet avser arbete som utförs enligt svensk arbetsrätt.

2. Justering av Villkoren under kontraktstiden

Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas av parterna. Om kollektivavtalet omförhandlas äger [Den upphandlande myndigheten] rätt att justera Villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka lönenivåer som ska tillämpas.

Om Villkoren justeras kommer [Den upphandlande myndigheten] skriftligen underrätta leverantören om detta. Leverantören ska därefter, senast inom 30 dagar från det att den mottog en sådan underrättelse, börja tillämpa dessa justerade Villkor.

3. Hur Villkoren kan uppfyllas

Leverantören kan uppfylla Villkoren för lön, semester och arbetstid genom att tillämpa dessa. Leverantören kan även uppfylla dem på följande alternativa sätt:

  • genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal,
  • genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen utan att vara bunden av det, eller
  • genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpar villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet med denna lag.

Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer.

4. Uppföljning

[Den upphandlande myndigheten] äger rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision.

4.1 Egenrapportering

På begäran av [Den upphandlande myndigheten] ska leverantören senast den [välj datum eller ange antal veckor] från det att begäran mottogs skriftligen redovisa hur Villkoren efterlevs. Redovisningen lämnas i formulär enligt bilaga 2: formulär för egenrapportering. Leverantören ska lämna den rapportering som framgår av bilagan och på begäran kunna styrka lämnade uppgifter.

4.2 Revision

Leverantören ska möjliggöra för [Den upphandlande myndigheten] att själv eller genom ombud utföra revisioner hos leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1 och att Villkoren efterlevs. Leverantören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att Villkoren efterlevs, till exempel tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och anställningsavtal för berörda arbetstagare.

5. Hantering av brister

Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 4 ska rättelse ske inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten.]

Vid bristande efterlevnad av Villkoren ska leverantören avhjälpa detta enligt en av leverantören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av [Den upphandlande myndigheten]. Åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten].

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om leverantören inte vidtar rättelse inom angiven tid eller inte avhjälper brister enligt fastställd åtgärdsplan. [Den upphandlande myndigheten] har också rätt att säga upp kontraktet med omedelbara verkan vid allvarliga brister i Villkorens efterlevnad.

[1] Med upphandlande myndighet avses också upphandlande enhet.

Leverantörens accept i anbudet om att Villkoren kommer att uppfyllas under kontraktets löptid.

Egenrapportering enligt punkt 4 kan ske med bilaga 2: formulär för egenrapportering. Egenrapporteringsformuläret hittar du bland våra mallar i Kriteriedatabasen.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/arbetsrattsliga-villkor/arbetsrattsliga-villkor-enligt-kollektivavtal/arbetsrattsliga-villkor-enligt-kollektivavtal---mall-/

Läs mer om hur kontraktsvillkoren kan följas upp i Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling/

Observera att det i städbranschen finns flera centrala kollektivavtal som kan ligga till grund för de arbetsrättsliga villkorens nivåer. Upphandlande myndigheter måste besluta vilket av dessa kollektivavtal som nivåerna för lön, semester och arbetstid ska utgå ifrån i den aktuella upphandlingen. Vilka villkor avseende lön, semester och arbetstid som ska uppfyllas framgår av bilaga 1a eller bilaga 1b.

Alla kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden anses likvärdiga, dvs. alla kollektivavtal får anses reglera arbetsvillkor på ett likvärdigt sätt även om deras innehåll skiljer sig åt. Enligt bestämmelserna i lagstiftningen (17 kap. 3 § i st LOU)  ska ett (1) kollektivavtal identifieras för att ligga till grund för villkoren (nivåer för lön, semester och arbetstid) som ska användas vid en specifik upphandling. Den upphandlande myndigheten behöver därför bestämma vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Vilket som ska användas vid en upphandling av städtjänster kan bestämmas genom en överviktsprincip som baseras på kollektivavtalens tillämpningsområden.

Den typ av verksamhet som har den största andelen av det uppskattade kontraktsvärdet läggs till grund för vilket avtal som bör tillämpas vid upphandlingen. Av Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega framgår att det avtalet omfattar arbete som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Om det till exempel är övervägande skolor och förskolor som kommer ingå i kontraktet är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega (bilaga 1b) som bör ligga till grund för villkoren. Om det istället är övervägande kontor eller annan verksamhet som inte specifikt nämns i avtalet mellan Kommunal och Almega så är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Fastighets och Almega (bilaga 1a) som bör ligga till grund för villkoren.

Mer information om villkoren och hur de ska tillämpas finns i tillämpningsanvisningarna.

Observera att det i städbranschen finns flera centrala kollektivavtal som kan ligga till grund för de arbetsrättsliga villkorens nivåer. Upphandlande myndigheter måste besluta vilket av dessa kollektivavtal som nivåerna för lön, semester och arbetstid ska utgå ifrån i den aktuella upphandlingen. Vilka villkor avseende lön, semester och arbetstid som ska uppfyllas framgår av bilaga 1a eller bilaga 1b.

Alla kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden anses likvärdiga, det vill säga alla kollektivavtal får anses reglera arbetsvillkor på ett likvärdigt sätt även om deras innehåll skiljer sig åt. Enligt bestämmelserna i lagstiftningen (17 kap. 3 § i st LOU) ska ett (1) kollektivavtal identifieras för att ligga till grund för villkoren (nivåer för lön, semester och arbetstid) som ska användas vid en specifik upphandling. Den upphandlande myndigheten behöver därför bestämma vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Vilket kollektivavtal som ska användas vid en upphandling av städtjänster kan bestämmas genom en överviktsprincip som baseras på kollektivavtalens tillämpningsområden.

Den typ av verksamhet som har den största andelen av det uppskattade kontraktsvärdet läggs till grund för vilket kollektivavtal som bör tillämpas vid upphandlingen. Av Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega framgår att det avtalet omfattar arbete som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Om det till exempel är övervägande skolor och förskolor som kommer ingå i kontraktet är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega (bilaga 1b) som bör ligga till grund för Villkoren. Om det istället är övervägande kontor eller annan verksamhet som inte specifikt nämns i avtalet mellan Kommunal och Almega så är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Fastighets och Almega (bilaga 1a) som bör ligga till grund för villkoren.

Observera att det i städbranschen finns flera centrala kollektivavtal som kan ligga till grund för de arbetsrättsliga villkorens nivåer. Upphandlande myndigheter måste besluta vilket av dessa kollektivavtal som nivåerna för lön, semester och arbetstid ska utgå ifrån i den aktuella upphandlingen. Vilka villkor avseende lön, semester och arbetstid som ska uppfyllas framgår av bilaga 1a eller bilaga 1b.

Alla kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden anses likvärdiga, dvs. alla kollektivavtal får anses reglera arbetsvillkor på ett likvärdigt sätt även om deras innehåll skiljer sig åt. Enligt bestämmelserna i lagstiftningen (17 kap. 3 § i st LOU)  ska ett (1) kollektivavtal identifieras för att ligga till grund för villkoren (nivåer för lön, semester och arbetstid) som ska användas vid en specifik upphandling. Den upphandlande myndigheten behöver därför bestämma vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Vilket som ska användas vid en upphandling av städtjänster kan bestämmas genom en överviktsprincip som baseras på kollektivavtalens tillämpningsområden.

Den typ av verksamhet som har den största andelen av det uppskattade kontraktsvärdet läggs till grund för vilket avtal som bör tillämpas vid upphandlingen. Av Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega framgår att det avtalet omfattar arbete som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Om det till exempel är övervägande skolor och förskolor som kommer ingå i kontraktet är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega (bilaga 1b) som bör ligga till grund för villkoren. Om det istället är övervägande kontor eller annan verksamhet som inte specifikt nämns i avtalet mellan Kommunal och Almega så är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Fastighets och Almega (bilaga 1a) som bör ligga till grund för villkoren.

Mer information om villkoren och hur de ska tillämpas finns i tillämpningsanvisningarna.

Observera att det i städbranschen finns flera centrala kollektivavtal som kan ligga till grund för de arbetsrättsliga villkorens nivåer. Upphandlande myndigheter måste besluta vilket av dessa kollektivavtal som nivåerna för lön, semester och arbetstid ska utgå ifrån i den aktuella upphandlingen. Vilka villkor avseende lön, semester och arbetstid som ska uppfyllas framgår av bilaga 1a eller bilaga 1b.

Alla kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden anses likvärdiga, dvs. alla kollektivavtal får anses reglera arbetsvillkor på ett likvärdigt sätt även om deras innehåll skiljer sig åt. Enligt bestämmelserna i lagstiftningen (17 kap. 3 § i st LOU)  ska ett (1) kollektivavtal identifieras för att ligga till grund för villkoren (nivåer för lön, semester och arbetstid) som ska användas vid en specifik upphandling. Den upphandlande myndigheten behöver därför bestämma vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Vilket som ska användas vid en upphandling av städtjänster kan bestämmas genom en överviktsprincip som baseras på kollektivavtalens tillämpningsområden.

Den typ av verksamhet som har den största andelen av det uppskattade kontraktsvärdet läggs till grund för vilket avtal som bör tillämpas vid upphandlingen. Av Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega framgår att det avtalet omfattar arbete som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Om det till exempel är övervägande skolor och förskolor som kommer ingå i kontraktet är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega (bilaga 1b) som bör ligga till grund för villkoren. Om det istället är övervägande kontor eller annan verksamhet som inte specifikt nämns i avtalet mellan Kommunal och Almega så är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Fastighets och Almega (bilaga 1a) som bör ligga till grund för villkoren.

Mer information om villkoren och hur de ska tillämpas finns i tillämpningsanvisningarna.

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter och bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för städare i upphandlade kontrakt. Se Upphandlingsmyndighetens riskbedömning på vår webbplats.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/villkor-enligt-kollektivavtal/behovlighetsbedomning-nar-ska-villkoren-stallas/genomforda-behovlighetsbedomingar/stadtjanster/

 

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter och bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för städare i upphandlade kontrakt. Se Upphandlingsmyndighetens riskbedömning på vår webbplats.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/villkor-enligt-kollektivavtal/behovlighetsbedomning-nar-ska-villkoren-stallas/genomforda-behovlighetsbedomingar/stadtjanster/

 

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter och bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för städare i upphandlade kontrakt. Se Upphandlingsmyndighetens riskbedömning på vår webbplats.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/villkor-enligt-kollektivavtal/behovlighetsbedomning-nar-ska-villkoren-stallas/genomforda-behovlighetsbedomingar/stadtjanster/

 

  • KravID: 11168
  • Versionsdatum: 2018-10-17
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2018-10-17, KravID 11168:1 Uppdaterade kontraktsvillkor samt uppdaterat tillämpningsstöd.
2017-12-01, KravID 11168: Ursprunglig version.