Krav på leverantören

Vid tjänster och entreprenader som ger en betydande miljöpåverkan är det särskilt lämpligt att ställa miljökrav på leverantören.

Det är möjligt att diskvalificera en anbudsgivare som efter lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till brott avseende yrkesutövningen enligt 10 kap. 2 § LOU (10 kap. 3 § LUF). Sådana brott kan röra brott mot miljölagstiftning. Exempelvis kan det röra sig om överträdelse av ett tillståndsvillkor som getts med stöd av Miljöbalken. Bedömning måste göras av brottets allvarlighetsgrad, hur lång tid som gått sedan det inträffade och vilka åtgärder som leverantören har infört för att förebygga återupprepning.

Det finns däremot ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att göra efterforskningar och heller inte att rutinmässigt begära att leverantören bifogar handlingar som visar att det inte finns grund för uteslutning på grund av brott. Det finns få exempel på vad ”allvarligt fel” kan innebära, men upprepade tillsynsanmärkningar skulle kunna inbegripas.

Kvalificering

Kvalificeringen utgör en lägsta nivå som leverantören ska klara av för att få delta i upphandlingen, det handlar således inte om att utvärdera leverantören. Kvalificeringsfasen som regleras i kap. 11 LOU, respektive kap. 11 LUF syftar till att fastställa leverantörens förmåga att fullgöra ett kontrakt. Vad gäller miljökrav är det den tekniska och yrkesmässiga förmågan att fullgöra ett kontrakt som är av störst intresse.

Sådana kvalificeringskrav kan röra avfallshantering, krav på utbildning, kompetens o.s.v. En upphandlande myndighet kan även ställa krav på att leverantören ska ange hur den avser att tillämpa miljöskyddsåtgärder vid utförandet av en tjänst eller byggentreprenad, enligt 11 kap. 15 § LOU respektive 11 kap. 12 §. Den upphandlande myndigheten ska då hänvisa till EU: s gemensamma miljölednings- och miljöredovisningsordning (EMAS).

Myndigheten ska i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande även godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Eftersom system för miljöledning räknas som ett kvalificeringskrav, bör det inte användas som utvärderingskriterium.

Senast uppdaterad:

Relaterad information