Krav på produkten

Miljökrav på en produkt kan ställas som tekniska specifikationer eller som tilldelningskriterier och omfatta produktens prestanda och funktion samt produktens miljöpåverkan i tillverkningsprocessen.

Tekniska specifikationer

En teknisk specifikation kan innehålla krav på produktens ”miljöegenskaper” som en del i beskrivning av ”prestanda eller funktion” eller som komplement till en standard. Exempel på miljöegenskaper kan vara produktens innehåll av vissa kemikalier eller andra ämnen, emissioner (utsläpp) av vissa ämnen, energi- eller vattenförbrukning, innehåll av återvunnet material och återvinningsbarhet etc.

Teknisk specifikation kan också vara hur en tjänst ska utföras. En teknisk specifikation upprättas som i regel som ett obligatoriskt krav. Dessa krav kan, under vissa förutsättningar, också avse hur produkten är tillverkad, d.v.s. dess produktionsmetod/tillverkningsprocess.

Prestanda och funktion

Miljöegenskaper kan ingå i de tekniska specifikationerna i form av prestanda- eller funktionskrav (se 6 kap. 3 § LOU respektive LUF). EU-domstolen har i Concordia-domen fastställt att de tekniska specifikationerna ska vara tydligt utformade och ha ett naturligt samband med föremålet för kontraktet. En sådan teknisk specifikation kan vara krav på låg energiförbrukning (se t.ex. kriterier för utomhusbelysning).

Krav på miljömärkningar

Upphandlingslagarna ger möjlighet att i upphandlingsdokumenten ställa krav på en miljömärkning av en vara eller tjänst. Tidigare var det bara möjligt att hänvisa till kriterierna bakom märkningen, men i 2017 års lagändring kan krav ställas på märkningen i sig. Detta gäller under vissa förutsättningar, följande:

  • Märkningens samtliga krav har koppling till det som ska upphandlas
  • Märkningens samtliga krav är lämpliga för att definiera det som ska upphandlas
  • Märkningen grundas på objektiva kriterier
  • Märkningen har tagits fram i ett transparent förfarande
  • Märkningen är tillgänglig för alla
  • Märkningen är fastställd av ett oberoende organ

 Anbudsgivaren kan visa att kravet är uppfyllt antingen med den märkning du ställt krav på eller med annan märkning som uppfyller likvärdiga märkeskrav.

Många miljömärken av typ I (dvs. är upprättade enligt standarden ISO 14024) uppfyller dessa förutsättningar. Ett exempel på en sådan märkning är EU Ecolabel. Organisationen Global Ecolabelling Network (GEN) tillhandahåller en databas över miljömärkningsorganisationer som arbetar enligt ISO 14024. Databasen är nödvändigtvis inte en fullständig förteckning men kan användas som vägledning.
Till Global Ecolabelling Networs webbplats 

För att vara säker på att kraven är uppfyllda måste du granska kriterierna för den märkning du vill ställa krav på, till exempel genom att ta del av märkningens kriterier online.

I praktiken beror möjligheten att ställa krav på miljömärkning även på vad man upphandlar, upphandlingens storlek och hur tillgången på miljömärkta produkter ser ut på den aktuella marknaden. Det kan variera mycket mellan både produktområden och mellan olika upphandlingstillfällen. Det är därför viktigt att du gör en bedömning i varje enskild upphandling för att kunna uppnå era miljömål och samtidigt värna en god konkurrens. 

Du bör också uppmärksamma att om man ställt krav på att den upphandlade produkten ska vara miljömärkt får inte anbudsgivarna använda annan typ av bevisning, förutom i vissa specifika situationer. Om en anbudsgivare kan visa att det, utan egen försummelse, inte funnits möjlighet att i tid få tillgång till den märkning som krävs måste du godkänna andra bevis än märkning för att kravet är uppfyllt. Sådana bevis kan vara till exempel teknisk dokumentation eller egendeklaration.

För miljömärkningar som inte uppfyller de nämnda förutsättningar kan man precis som tidigare ställa krav på enskilda kriterier och hänvisa till märkningen som ett förslag till bevis som anbudsgivare kan använda.
Läs mer om vad lagen säger om krav på miljömärkning här

Marknadsanalys

För att kunna bedöma om det är lämpligt att ställa krav på miljömärkning i din upphandling krävs en marknadsanalys. Tillgången på miljömärkta produkter kan variera mycket mellan olika produktgrupper. För en del produkter finns det flera olika miljömärkningar medan det för andra produkter inte finns någon miljömärkning alls. När det finns miljömärkningar kan marknadsanalysen vara ett tillfälle att jämföra märkningar för att avgöra vilken man ska ställa krav på. Du kan också få reda på vilka andra typer av dokument leverantörerna eventuellt kan komma att verifiera kravet med.
Läs mer om marknadsanalys här

Alternativ till krav i teknisk specifikation

När det bara finns ett fåtal miljömärkta produkter på marknaden kan du använda krav på miljömärkning som ett tilldelningskriterium och på så sätt ge miljömärkta produkter en fördel i utvärderingen.

Ett annat alternativ är att ställa krav på miljömärkning som ett villkor för fullgörande av kontraktet (särskilt kontraktsvillkor). Då får vinnande leverantör en viss tid på sig att certifiera varan eller tjänsten, till exempel 12 månader från avtalsstart. Eftersom kontraktsvillkor inte behöver vara uppfyllda vid avtalsstarten är det viktigt att följa upp dem så att man är säker på att få den önskade effekten. Om kontraktsvillkor inte uppfylls ska det leda till sanktioner enligt avtalet.
Läs mer om hur man kan ställa miljökrav här

Tidig information till marknaden

Om du ställer krav på miljömärkta produkter eller tjänster behöver anbudsgivarna få tillräckligt med tid på sig för att kunna skaffa miljömärkningen och uppfylla kravet.

För att ge leverantörerna denna tid kan du till exempel förannonsera upphandlingen för att informera om den planerade upphandlingen. Tidig marknadsdialog och / eller RFI kan också vara ett sätt att ge leverantörerna information i god tid. Anbudsgivarna får på så vis kännedom om kravet på miljömärkning och deras möjlighet att åberopa annan bevisning kan då bli mindre aktuell.

Tillverkningsprocessen

Under en lång tid ansågs det endast tillåtet att ställa krav på tillverkningsprocessen då denna påverkade en varas synliga egenskaper. EU-domstolen har dock genom rättspraxis (se Wienstrom, C-448/01) slagit fast att det är tillåtet att ställa krav på tillverkningsmetoden även om det inte påverkar varans egenskaper (s.k. osynliga egenskaper), t.ex. vad gäller el som är producerad med hjälp av förnyelsebara energikällor.

Krav som ställs på tillverkningsprocessen är tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen under förutsättning att de är förenliga med de grundläggande principerna (se direktiv 2004/18/EG beaktandesats 29, respektive 2004/17/EG beaktandesats 42). Detta är viktigt då tillverkningsmetoden kan ha en stor miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Senast uppdaterad:

Relaterad information