Särskilda kontraktsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor behöver inte vara uppfyllda av leverantören när anbudet lämnas in utan ska införas under avtalstiden med en viss respit.

I enlighet med 17 kap. 1 § LOU respektive 16 kap. 1 § LUF får miljökrav ställas på hur en tjänst eller entreprenad ska utföras. Villkoren ska accepteras av anbudsgivaren att gälla under en eventuell kontraktsperiod.

Begreppet ”särskilda kontraktsvillkor” (eller ”tillkommande villkor”) har myntats av EU-domstolen har i två mål vid tillämpning av de äldre upphandlingsdirektiven. De äldre direktiven innehöll inga bestämmelser som kunde tillämpas för mer samhälleliga hänsynstaganden och domstolen uttryckte att sådana villkor kunde uppställas för att bl.a. främja jämställdhet, motverka arbetslöshet och skydda miljön.

Särskilda kontraktsvillkor har varken med kvalificeringen eller anbudsutvärderingen att göra, de får inte direkt eller indirekt verka diskriminerande i förhållande till anbudsgivare från andra länder eller i övrigt vara oproportionerliga i förhållande till vad som man avser ska uppnås. Tvärtom kan ett särskilt kontraktsvillkor vara mindre ingripande än ett obligatoriskt krav eftersom leverantörer ”fasas in” till bättre miljöprestanda och konkurrensen upprätthålls.

Senast uppdaterad:

Relaterad information