Tilldelning av kontrakt

Tilldelningskriterierna ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen, angivna i förfrågningsunderlaget och kontrollerbara. Tilldelningskriterier kan bara användas om tilldelningsgrunden ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” (se 12 kap. 1 § LOU respektive LUF) tillämpas och ger anbudet mervärde.

Även tilldelningskriterier som inte är av ekonomisk karaktär kan tillämpas, vilket har fastslagits av EU-domstolen i Concordia-fallet (C-513/99). EU-domstolen framhöll i sitt domslut att även faktorer som inte är av rent ekonomisk karaktär kan påverka ett anbuds värde för den upphandlande myndigheten. Domstolen beaktade även integrationsprincipen, vilken fastslås i artikel 11 EUF-fördraget, som föreskriver att miljöskyddskrav ska integreras i utformningen och genomförandet av Europeiska unionens politik och verksamhet.

Exempel på tilldelningskriterier kan vara premiering av högre djuromsorg vid produktion av livsmedel, premiering av lägre bränsleförbrukning i fordon och premiering av minskad förekomst av hälso- och miljöskadliga ämnen i plastprodukter. Tänk på att ge miljökriterier en betydande viktning i utvärderingen. De måste kunna ha en påverkan på utgången av upphandlingen om de ska kunna stimulera till förbättringar hos leverantörerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information