Utforma egna hållbarhetskrav

För dig som behöver ta fram egna miljökrav eller sociala krav för något område som Upphandlingsmyndigheten inte har några hållbarhetskriterier inom, finns här en checklista och information som består av praktiska råd och tips.

Dessa råd följer även Upphandlingsmyndigheten och expertgrupperna när vi tar fram krav. I kriteriebiblioteket ser du vilka områden det finns färdiga krav inom. Det finns dock områden där upphandlingskriterier saknas.

För några områden har Upphandlingsmyndigheten hänvisningar till annan information som kan hjälpa en upphandlare att utarbeta olika former av hållbarhetskrav. För andra mer specifika områden saknas kanske information helt. I sådana lägen kan dessa praktiska råd om vad som du bör tänka på vid formulering av krav vara till god hjälp.

När du formulerar miljökrav eller sociala krav, tänk på att de är:

  • Proportionerliga, dvs. lämpliga och ändamålsenliga för att uppnå sitt syfte
  • Transparenta, förutsägbara och icke-diskriminerande
  • Tilldelningskriterier ska innebära mervärde och vara möjliga att utvärdera
  • Möjliga att kontrollera och följa upp
  • Sådana att de kan stimulera en positiv, ur miljösynpunkt, hållbar utveckling
  • Tydligt formulerade så att alla tänkbara anbudsgivare, nationella som internationella, ges samma möjlighet att delta i upphandlingen
  • Förenliga med andra krav eller tekniska specifikationer i upphandlingsdokumenten

Vi rekommenderar att du i första hand använder Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier om sådana finns framtagna för din upphandling. Dessa är anpassade specifikt för den offentliga upphandlingen. Detta innebär att kraven är avstämda mot upphandlingslagarna och gällande rättspraxis och de praktiska förutsättningar som offentlig upphandling. Relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor har deltagit i processen vid utarbetande av kriterierna. Kriterierna är frivilliga att använda och vilka kriterier en upphandlande myndighet väljer att använda bör utgå från myndighetens behov och resurser.

 

Senast uppdaterad: