Miljöledningssystem

Ett vanligt förekommande krav i offentliga upphandlingar är att leverantören ska ha ett miljöledningssystem dvs. ett strukturerat arbetssätt att följa verksamhetens miljöpåverkan och systematiska miljöarbete. Att arbeta i ett miljöledningssystem innebär att arbeta med ständiga förbättringar och att med hjälp av planering, åtgärder och uppföljning stegvis förbättra miljön.

Skillnaden avseende miljöledningssystem mellan den nya och den gamla lagstiftningen är dels att dessa krav får ställas i alla upphandlingar och inte bara tjänste- eller byggentreprenadupphandlingar. Dessutom har formuleringarna ”lämpliga fall” samt ”natur motiverar” fallit bort.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (hädanefter LOU), 15 kap. 15 §

Miljöledningsstandarder

15 § Om den upphandlande myndigheten kräver att leverantörerna visar upp ett intyg, utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder, ska myndigheten precisera kraven genom att hänvisa till

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,

2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i samma förordning, eller

3. andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften. Myndigheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). När en leverantör inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tidsfristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, ska myndigheten godta även andra bevis om att leverantören har vidtagit miljöledningsåtgärder, om leverantören kan visa att åtgärderna är likvärdiga med dem som erfordras i det miljöledningssystem eller den miljöledningsstandard som myndigheten har krävt.

Kommentar: Lagtexten tar upp tre möjligheter för upphandlande myndighet eller enhet att hänvisa till miljöledningssystem eller standard som krav för leverantör i upphandling.

1) Upphandlande myndighet eller enhet som önskar ställa krav på ett miljöledningssystem hos leverantören ska i första hand ska begära in certifikat enligt Emas III (Eco Management and Audit Scheme), EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision.

2) Alternativt kan den upphandlande myndigheten eller enheten hänvisa till andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i förordningen om deltagande i Emas (1221/2009). I nuläget har inget sådant system godkänts. EU Kommissionen håller dock på att behandla ett antal förfrågningar; däribland det norska miljöledningssystemet Miljøfyrtårn, som är riktat till mindre företag (färre än 100 anställda).

3) I tredje hand har den upphandlande myndigheten möjlighet att hänvisa till andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften. I Sverige har en sådan standard ackrediterats; SS-EN ISO 14001:2004. den upphandlande myndigheten eller enheten ska också godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Skulle leverantören inte hinna få tillgång till det intyg som i upphandlingen efterfrågas inom den angivna tidsfristen (annonseringstiden, då det handlar om ett kvalificeringskrav) har den möjlighet att bevisa att den vidtagit miljöledningsåtgärder som är likvärdiga med de som efterfrågats. En förutsättning för det är att förseningen inte kan tillskrivas leverantören.

Reglerna i Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (hädanefter LUF) speglar reglerna i LOU avseende miljöledningssystem. Dessa regler återfinns i 14 kap. 19 § LUF.

Ackreditering

Inom Europa har varje medlemsland ett ackrediteringsorgan. För Sverige är denna myndighet SWEDAC. SWEDAC ackrediterar i sin tur laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan enligt internationella standarder och regelverk som därefter har möjlighet att certifiera att enskilda leverantörer uppfyller de villkor som krävs för aktuell standard. SWEDAC för register över ackrediterade certifierande organ. För att ta reda på vilka ackrediteringsorgan som gäller för varje medlemsland i EU kan man vända sig till organisationen EA (European Ackreditation), som samverkar med SWEDAC och övriga europeiska ackrediteringsorgan för att bl.a. överblicka ackrediteringar som utfärdats i de olika länderna. Den internationella motsvarigheten till EA är IAF (International Ackreditation Forum).

Inför övervägandet att begära miljöledningssystem i upphandling är det bra att betänka följande:

  • Ett miljöledningssystem är ett ambitiöst åtagande som är lämpligt vid upphandlingar där miljöpåverkan är av stor betydelse, men kan vara oproportionerligt om syftet endast är att lyfta fram vissa utpekade aspekter av systematiskt miljöarbete. Om målsättningen är att ställa krav utifrån vissa särskilda utpekade villkor för miljöarbete kan därför reglerna för en leverantörs tekniska kapacitet för miljöskyddsåtgärder 15 kap. 11 § punkten 8 LOU vara ett alternativt tillvägagångssätt.
  • Möjligheterna att hänvisa till alternativa miljösystem är begränsade, enligt 15 kap. 15 § punkterna 2 och 3 LOU. Om upphandlingen inte motiverar hela miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS bör upphandlande myndighet därför överväga alternativa krav enligt 15 kap. 11 § punkten 8 istället.
  • Likabehandlingsaspekten och proportionalitetsbedömningen är central. För många mindre leverantörer kan det upplevas svårt att få certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS. Dessa väljer därför inte sällan alternativa diplomeringar enligt t.ex. svensk miljöbas eller FR2000.

EMAS

EMAS är en frivillig EU-förordning för miljöstyrning och miljörevision med syfte att minska företagets miljöbelastning. EMAS baseras på kraven i ISO 14001, men innehåller även krav om en öppen och granskad miljöredovisning.

EMAS inbegriper även tydligare att man ska beakta underleverantörernas miljöpåverkan, det vill säga inköpens roll. I den lista över miljöaspekter som ska beaktas nämns särskilt leverantörers miljöpåverkan och att de betydande miljöaspekterna i samband med inköpsförfarandet identifieras. Ett sådant angreppssätt kan vara effektivt för såväl köpare som leverantörer.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell miljöledningsstandard med syfte att minska företagets miljöbelastning. Standarden innehåller inga absoluta krav eller mått på miljöprestanda och kan därmed tillämpas på de flesta typer av organisationer. Basnivån för kraven i ISO 14001 är arbete med förebyggande av negativ miljöpåverkan och uppfyllande av nationell lagstiftning.

Samtidigt ställer standarden krav på kontinuerligt arbete med mål och ständiga förbättringar av företagets miljöpåverkan samt att organisationen styr och kontrollerar de miljöaspekter som bedömts ha stor miljöpåverkan.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Plantage.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.

Numrerade rutor för att hoppa hage.

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.