Upphandla för en giftfri miljö

Skapa en giftfri miljö genom att välja produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Giftfri miljö ett av Sveriges miljömål

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö. Målet innebär att senast år 2020 ska ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

En del i arbetet med att nå detta miljömål är Kemikalieinspektionens arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag. Där framgår bland annat vikten av att stärka miljö- och hälsoaspekterna i den offentliga upphandlingen genom att kemikaliekrav införs.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kemikaliekrav

Våra färdigformulerade kemikaliekrav bygger på försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. Kraven innebär antingen en begränsning av vissa ämnen eller ämnesgrupper i både varor och kemiska produkter eller att ämnen med vissa egenskaper inte får finnas i produkten.

Målet med vårt kemikaliearbete är att bidra till att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö.

Produktgrupper med kemikaliekrav

Du hittar kemikaliekraven enklast genom att göra en sökning på "Giftfri miljö" i vårt verktyg Miljömålssök

Kraven finns för följande produktområden:

  • IT och telekom
  • Bygg och fastighet
  • Städ och kemikalier
  • Fordon och transport
  • Kontor och textil
  • Livsmedel och måltidstjänster
  • Sjukvård och omsorg
  • Kravpaket giftfri förskola

Giftfri förskola

Vi har, på uppdrag av regeringen, tagit fram stöd och kriterier som hjälper Sveriges kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan. 

Läs mer och ta del av vårt stöd för Giftfri förskola

Turné för en giftfri vardag

Under 2017 och första delen av 2018 deltog Upphandlingsmyndigheten i en landsomfattande seminarieserie på temat Upphandling som verktyg i arbetet för en giftfri vardag. Under drygt ett år fick över 750 deltagare ta del av kunskaper om kemikalielagstiftning och kemikaliekrav i upphandling. Seminarierna har genomförts av Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen i samarbete med Länsstyrelserna.

Här kan du ta del av vår presentation Upphandling och giftfri vardag

Kemikaliesmart byggande

En viktig framgångsfaktor inom giftfritt byggande är att kravställa vid upphandling av entreprenör/projektör. Upphandlingsmyndigheten deltog vid Forum för kemikaliesmart byggande den 6 september 2017, arrangerat av Stockholms stads Kemikaliecentrum. Seminariet vände sig till upphandlare och andra berörda aktörer som med intresse av frågor kring hållbart och sunt byggande.

Här kan du ta del av det filmade seminariet

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.