• Giftfri_barn_klossar_topp.jpg

Beslutsfattarnas roll

Kommunerna har en viktig roll att fylla i arbetet med att uppnå det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Politiska mål inom miljöområdet kan vara en viktig drivkraft i detta arbete. 

De politiska målsättningarna:

  • anger ramarna för hur upphandlingen ska styras
  • skapar förutsättningar för upphandlaren att ställa miljökrav i upphandling
  • ger vägledning till vilka områden som ska prioriteras för kravställande. 

För att nå målen krävs resurser

När mål på kemikalieområdet ska genomföras krävs resurser, både vad det gäller pengar och kompetens. Högt ställda kemikaliekrav i upphandling kräver personal som kan verifiera och följa upp kraven.

Högt ställda krav kan också ge dyrare produkter. Men en marknadsundersökning under planeringsfasen minskar risken för överraskningar vad det gäller priset.

Skapa rätt förutsättningar inom kommunen

Nedan beskrivs några exempel på beslut och aktiviteter inom olika delar av kommunen som kan bidra till att skapa förutsättningar för upphandlaren att ställa krav samt prioritera vilka krav som ska ställas för att upphandla en giftfri förskola.

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Gör en handlingsplan

Besluta om ett handlingsprogram för en giftfri vardag och avsätt resurser för genomförandet. Programmet kan grunda sig på det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Besluta om en kemikalieplan

Kommunens kemikalieplan kan till exempel omfatta utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Det går också att ta lärdom av hur andra kommuner och städer gjort sina kemikalieplaner.

Ta fram policy och riktlinjer

Besluta om policy och riktlinjer för upphandling som anger kommunens ambitionsnivå för miljökrav i upphandling. Det kan till exempel vara att använda Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier på den nivå som motsvarar kommunens ambitionsnivå.

Samarbeta med andra

Besluta om samarbete mellan förvaltningar inom kommunen och att resurser för detta avsätts. Upphandlingsenheten är beroende av medverkan från andra förvaltningar för att kunna ställa miljökrav i upphandling.

Det kan till exempel vara bra att samarbeta med kommunens:

  • barn- och ungdomsförvaltning
  • kultur- och fritidsförvaltning
  • teknik- och fastighetsförvaltning 
  • lokalförvaltning.

Miljöförvaltningen kan vara en viktig resurs vid kravställning och verifiering av kemikaliekrav i upphandlingar.

Kommunens bygg- och fastighetsenhet/tekniska kontor

Inventera förskolornas lokaler inklusive byggmaterial. Gör därefter prioriteringar i investeringsplaner, som exempelvis att upphandla en renovering för att byta ut gamla PVC-golv.

Ansvarig för förvaltning av förskolornas inventarier

Kartlägg förskolornas inventarier och besluta vid behov om upphandling av nya produkter för att ersätta äldre produkter på förskolorna som kan innehålla farliga ämnen. Detta eftersom de inte omfattades av den senare kemikalielagstiftningen.

Exempelvis kan äldre stoppade möbler och inredningar, som soffor, madrasser och byggkuddar innehålla högre halter flamskyddsmedel, och av farligare sorter, än vad som används i dag. Läs mer om flamskyddsmedel hos Kemikalieinspektionen .

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Plantagen.jpg

HÅLLBARHET

Att ta miljöhänsyn och socialt ansvar i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.