• Giftfri_barn_klossar_topp.jpg

Giftfri omgivning viktigt för barn

Vårt material inom området Giftfri förskola ger stöd till de kommuner och andra organisationer som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.

Idag vistas barn stora delar av sina dagar på förskola och därför har regeringen valt att prioritera barnens vardag när det gäller att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen som kan finnas runtomkring i denna verksamheten. Att utsättas för skadliga ämnen kan ge effekter långt senare i livet och barn är känsligare än vuxna bland annat eftersom de fortfarande växer och deras organ inte är fullt utvecklade.

Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen är till viss del begränsade genom EU:s kemikalielagstiftning Reach eller genom olika produktförordningar.

Men för att nå det svenska miljömålet om en giftfri miljö gör Kemikalieinspektionen bedömningen att det behövs fler styrmedel än lagstiftning. Ett sådant styrmedel som kompletterar andra är upphandling.

Många kommuner har antagit mål och policys om att arbeta för en giftfri förskola. I deras arbete är upphandling och möjligheterna att ställa miljökrav ett av de verktyg de kan använda i arbetet för att nå sina mål.

Kemikalier i vår vardag 

Vi omges av kemikalier i vår vardag. Vissa av dessa kan vara till nytta för oss och andra skadliga.

Exempel på nyttiga ämnen är vitaminer och mineraler samt de kemikalier som ingår i läkemedel.

Exempel på andra skadliga ämnen är vissa syntetiska kemikalier, ofta de som ger en specifik funktion, till exempel flamskyddsmedel, mjukgörare till plaster (ftalater) och vissa vatten och fettavvisande beläggningar. Andra exempel är tungmetaller som bly, kadmium, krom.

Barn är särskilt känsliga för effekterna från skadliga kemikalier och det är därför viktigt att minska risken för att barnen utsätts för sådana kemikalier.

En del av de skadligq kemikalierna regleras genom lagstiftningen. Det finns dock många miljö- och hälsofarliga kemikalier som ännu inte är reglerade. Därför kan det vid upphandling av produkter som ska användas i förskolemiljö vara relevant att ställa ytterligare kemikaliekrav. Det finns sortiment på marknaden som kan uppfylla betydligt striktare kemikaliekrav än det som ligger i linje med lagstiftningen. Även medvetna beslut vid avrop är viktigt.

Effekter på människor från syntetiska kemikalier

De effekter som en del syntetiska kemikalier kan ge varierar från akut giftighet vid höga doser till hormonstörningar som ger effekter på längre sikt. Hormonstörningar kan ge fetma, cancer, diabetes, koncentrationsstörningar, tidigarelagd pubertet samt senare svårigheter att själv få barn. Andra effekter som inte är relaterade till hormonstörningar, exempelvis eksem, allergi, astma och cancer, kan också orsakas av vissa kemikalier.

Syntetiska kemikalier förs över till det ofödda barnet från mammans blod och nyfödda barn har därför redan vid födseln mätbara halter av omkring 200 industrikemikalier i blodet. De förs också över till barnet via bröstmjölken. Vissa av kemikalierna utsöndrar vi ur kroppen kontinuerligt och andra lagras i till exempel fettvävnad. Många av de kemikalier som utsöndras finns hela tiden i blodprov, vilket tyder på att vi utsätts för dem konstant.

Barns förmåga att bryta ner och utsöndra främmande ämnen är inte fullt utvecklad. Det kan därför ta längre tid för dem att få ut dessa ämnen ur kroppen. Även den så kallade blod-hjärnbarriären, som ska motverka att skadliga ämnen kommer in i hjärnan, är mindre utvecklad än hos vuxna. Därför är det större risk för att kemikalierna når barns hjärnor och ger effekter på utvecklingen. Det finns också risk för att de biologiska effekterna från syntetiska kemikalier förs över från generation till generation. Ett annat problem är att även om vi vet vilka effekter vissa kemikalier har vid satta doser var för sig så vet vi inte vilka effekter de har tillsammans och vid vilka doser effekterna då uppträder.

Ställ krav för att minska mängden farliga ämnen

Ett sätt att minska risken för att barn utsätts för farliga ämnen är att ställa kemikaliekrav på de produkter som upphandlas till förskolan. 

Kommunerna upphandlar för stora summor årligen och har därför möjlighet att påverka leverantörerna. Genom att kommunerna ställer krav på innehåll av farliga ämnen i de produkter som upphandlas kan de bidra till att:

 • farliga ämnen ersätts med mindre farliga 
 • driva på produktutvecklingen. 
 • miljömålet om en giftfri miljö nås.

Hälsofarliga ämnen

Som hälsofarliga ämnen räknas ämnen med egenskaper som är:

 • cancerframkallande
 • mutagena
 • reproduktionsskadliga
 • hormonstörande.

För många ämnen saknas dock kunskap om deras farliga egenskaper. När det gäller olika ämnens samverkande effekter, den så kallade cocktaileffekten, är kunskapen mycket bristfällig. 

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om kemikaliers kombinationseffekter. 

Barn är särskilt känsliga

Nya rön om ämnens hälso- och miljöegenskaper och effekter kommer hela tiden. Barn är särskilt känsliga för de effekter som kan uppstå vid exponering för dessa typer av ämnen.

De effekter som dessa kemiska ämnen riskerar att ge varierar från direkt giftighet vid höga doser till effekter såsom hormonstörningar på längre sikt.

Hormonstörningar kan enligt WHO orsaka fetma, cancer, diabetes, koncentrationsstörningar, tidigarelagd pubertet samt svårigheter att få barn.

Andra effekter som inte är relaterade till hormonstörningar1 kan också orsakas av vissa kemikalier, till exempel eksem2 , allergi3 , astma4 samt cancer5, 6.

Barn är särskilt utsatta för kemikaliepåverkan eftersom7:

 • de tar in mer kemikalier via hudkontakt
 • de har ett högre upptag av kemikalier genom blod-hjärnbarriären samtidigt som hjärnan är under utveckling
 • de tar upp mer kemikalier via inandning
 • de äter och dricker mer per kg kroppsvikt
 • de tar upp mer kemikalier under matsmältningsprocessen (upp till 8 mån)
 • nedbrytning och utsöndring av kemiska ämnen samt andra funktioner hos lever och njurar inte är fullt utvecklade 
 • storleken på barns inre organ skiljer sig från vuxnas vilket gör att det blir en annan fördelning av kemikalier i barns kroppar.

Andra faktorer som gör barnen mer utsatta för kemikalier:

 • De vistas mycket av sin tid på golvet, nära damm (många kemiska ämnen ansamlas i damm).
 • De stoppar saker och fingrar i munnen.

En kort introduktionsfilm kring giftfri förskola

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Bananerna.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket 
Ladda hem krav