• Giftfri_barn_klossar_topp.jpg

Upphandla en giftfri förskola

Upphandling av en giftfri förskola kommer på olika sätt in de olika stegen i upphandlingsprocessen. Innan upphandlingen genomförs bör kommunen göra en behovsanalys för att sedan utforma kraven i ett upphandlingsdokument.

Gör en behovsanalys

Förberedelsestadiet bör inledas med att ta fram en kravbild utifrån verksamhetens behov. Syftet med kravbilden är att identifiera dels vad som behöver köpas, dels under vilken tidsperiod behovet kommer att uppstå.

I behovsanalysen är det bra att ta hänsyn till:

Politiska mål

Ett sätt att börja med behovsanalysen är att se över vilka politiska mål och ambitioner kommunen har gällande upphandling och giftfri miljö för barnen.

Ta reda på om det finns:

  • direktiv eller riktlinjer för miljökrav i upphandling
  • handlingsprogram eller kemikalieplan som ska följas.

Om det finns politiska styrdokument som anger speciella fokusområden, kan upphandlingskrav bidra till att de politiska målen nås.

Exempel på fokusområden är:

  • att fasa ut hormonstörande ämnen ur barnens miljö
  • att ha sunda byggmaterial.

Förskolornas behov

Genom att tidigt involvera personalen på förskolorna i upphandlingen går det att säkerställa att det som köps in motsvarar verksamhetens behov. Behovet kan klargöras genom att ställa frågor till personalen på förskolorna i intervjuer eller enkäter.

Funktion i stället för material

Det kan vara bra att ställa krav på funktion i stället för material. Exempelvis kan det vara bättre att ställa krav på att produkten ska vara fri från vissa kemiska ämnen i stället för krav på att produkten ska vara tillverkad av ett specifikt material.

Leverantörerna kan till exempel erbjuda nya material, produkter eller lösningar som inte förskolepersonalen känner till.

Analysera konsekvenserna

Vid särskilda önskemål eller preferenser kan det vara bra att göra en konsekvensanalys. Analysen ska tydliggöra vilka konsekvenser kraven ger och vilka möjliga alternativ som finns.

Fungerar det till exempel för verksamheten att byta plasttallrikar mot porslinstallrikar eller stekpannor med ”non-stick”-behandling mot gjutjärn? Det innebär tyngre produkter för personalen att arbeta med.

Marknadsanalys och leverantörsdialog

En marknadsanalys kan behöva göras för att skaffa sig kunskap om vad marknaden erbjuder och vilka leverantörer som finns. Analysen bör leda fram till vilka krav som är aktuella och relevanta att ställa utifrån den aktuella marknadssituationen.

Avrop från ramavtalen

En viktig del att fundera över redan i behovsanalysen är hur ramavtalen ska användas i organisationen vid avrop och hur man ska styra organisationen mot avtalstrohet. Vilken information ska finnas med i prislistan för att underlätta för förskolan att välja produkter?

Om leverantörens hela sortiment finns med i prislistan är det risk för att produkter som inte omfattas av upphandlingen avropas och därmed riskerar kommunen otillåten direktupphandling.

Det finns också risk för att produkter som avropas inte uppfyller de krav som har ställts i upphandlingen. Man kan då, trots att krav ställts i upphandlingen, få in produkter med farliga ämnen i förskolan.

Man bör i behovsanalysen även fundera över om man i prislistan vill ha med information om innehåll av till exempel ämnen på Reach kandidatförteckning samt om produkternas miljöprestanda (till exempel uppfyller upphandlingskriterierna på bas- eller avancerad nivå) ska anges.

Utforma krav i upphandlingsdokument

Kraven i upphandlingsdokumenten ska relatera till kommunens behov och policys och till det sortiment som ska upphandlas. 
Läs mer om att utforma krav i upphandlingsdokument.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.